Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Językowy savoir-vivre

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-DM-Z4JSVI-PRM
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Językowy savoir-vivre
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-ZAOCZNE I STOPNIA 4 semestr, 2 rok (spec. PRMM)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem dydaktycznym przedmiotu jest zapoznanie studentów z funkcją wypowiedzi grzecznościowych w aspekcie skuteczności komunikacyjnej.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu omawiane są zasady i strategie polskiego savoir-vivre’u. Porównuje się polski savoir-vivre towarzyski ze skodyfikowanym międzynarodowym systemem norm biznesowych. Polska grzeczność językowa i pozajęzykowa konfrontowana jest z grzecznością innych kręgów kulturowych. Omawiane są takie funkcje grzeczności, jak powitania, przeproszenia, przedstawianie (się), tytulatura, życzenia. Prowadzona jest praktyczna analiza pism urzędowych, listów elektronicznych i użycia wizytówek.

Literatura:

1. Literatura wymagana

M. Marcjanik, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2013

M. Marcjanik, Mówimy uprzejmie. Poradnik językowego savoir-vivre'u, Warszawa 2021

I. Kamińska-Radomska, Kultura biznesu. Normy i formy, Warszawa 2020

2. Literatura zalecana

R. Sinielnikoff, E. Prechitko, Wzory listów polskich, Warszawa 2005

Grzeczność nasza i obca, red. M. Marcjanik, Warszawa 2005

Grzeczność na krańcach świata, red. M. Marcjanik, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Studenci:

1. znają funkcję językowych zachowań grzecznościowych oraz towarzyszących im lub je zastępujących zachowań niewerbalnych,

2. znają językowe relacje (na ty, na pan, pani i relacje tzw. pośrednie) między partnerami komunikacji, w tym tytulaturę,

3. znają zasady pisania listów tradycyjnych, pism urzędowych, e-maili,

4. znają pojęcie tzw. nawiasu grzecznościowego,

5. znają różnice między grzecznością towarzyską a grzecznością zawodową.

UMIEJĘTNOŚCI

Studenci:

1. potrafią przy użyciu językowych form grzeczności wpływać na własną skuteczność komunikacyjną w różnych typach mówienia (pisania),

2. umieją stosować tytulaturę dostosowaną do hierarchii rozmówcy oraz sytuacji mówienia,

3. potrafią napisać i zaadresować pismo urzędowe, e-mail, używając stosownych form językowych, w tym zwrotów grzecznościowych,

4. umieją rozpocząć interakcję werbalną (w tym odpowiednio się przedstawić), kontynuować ją, stosując fatyczną funkcję języka, oraz wiedzą, jak ją zakończyć. W kontakcie bezpośrednim i pośrednim,

5. potrafią werbalizować wybrane funkcje grzecznościowe, dostosowując ich formę do relacji z partnerem.

INNE KOMPETENCJE

1. Studenci zdają sobie sprawę ze zmian obyczajów grzecznościowych po roku 1989.

3. Rozumieją różnice pokoleniowe dotyczące zachowań grzecznościowych i konieczność szukania konsensusu.

Metody i kryteria oceniania:

Znajomość lektur, ocena ciągła (aktywność i prace domowe), test wielokrotnego wyboru.

Brak możliwości poprawy pozytywnych ocen końcowych.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dąbkowska
Prowadzący grup: Anna Dąbkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)