Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Słowo wobec fotografii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-DM-D6SŁFO-FPR
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Słowo wobec fotografii
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-DZIENNE I STOPNIA 6 semestr, 3 rok (spec: fot, pras, rek, wyd)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie umiejętności pisania i redagowania narracyjnego tekstu towarzyszącego fotografiom. Gatunkiem omawianym realizowanym w tym kontekście jest Reportaż. Ważnym uzupełnieniem zajęć będą warsztaty związane z pisaniem i redagowaniem pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z reportażem w sposób teoretyczny i praktyczny. Poznają historię, strukturę i rodzaje reportażu, konstrukcję językową, miejsca jego występowania, najlepszych autorów i prasowe przykłady z tego gatunku. W czasie zajęć praktycznych zdobywają umiejętności pozwalające na samodzielne próby tworzenia poszczególnych elementów składowych tego gatunku. W finale tworzą własny reportaż towarzyszący fotoreportażowi. Ważna jest korelacja tekstu i obrazu - reportaże pisane na zajęciach towarzyszą studenckim fotoreportażom realizowanym w pracowniach fotograficznych Katedry Fotografii i Genologii Dziennikarskiej.

Ponadto studenci nauczą się jak skonstruować pod względem redakcyjnym pracę licencjacką, jak zasygnalizować, rozwinąć i uzasadnić zawarte w niej tezy, jak stworzyć bibliografię i właściwie cytować.

Literatura:

Herman Wilga, Interpunkcja i składnia. Poradnik dla tych, którzy pierwszy raz…, Pazdro 2015;

Edward Polański, Zasady pisowni i interpunkcji/ PRAKTYCZNY POMOCNIK STUDENTA, PWN 2008;

Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Reportaż, jak go napisać?, WSiP 2004;

Mariusz Szczygieł (pod red.), 100/XX. Antologia polskiego reportażu XX wieku, Wydawnictwo Czarne 2014;

Zygmunt Ziątek Nowa formuła reportażu społecznego, Katarzyna Buszkowska Reportaż w komunikacji z czytelnikami i Fotografia reportażowa w relacji z tekstem, oraz Anna Jakubas Reportaż wirtualny. Nowe dziennikarstwo internetowe [w] Literatura bez fikcji. Między sztuką a codziennością, w stronę nowej syntezy (3), red. M.Hopfinger, Z.Ziątek, T.Żukowski, IBL PAN 2018;

UZUPEŁNIAJĄCO:

Hanna Krall, Fantom Bólu. Reportaże wszystkie, Wydawnictwo Literackie 2017;

Agnieszka Wójcińska, Reporterzy bez fikcji, Wydawnictwo Czarne 2011;

Filip Spronger, Wanna z kolumnadą. Reportaże o polskiej przestrzeni, Wydawnictwo Czarne 2013;

Alfred Ligocki, Czy istnieje fotografia socjologiczna?, Wydawnictwo Literackie 1987;

Justyna Kopińska, Polska odwraca oczy, Świat Książki 2016.

Ponadto bieżące reportaże towarzyszące fotoreportażom w Polityce (dział Na własne oczy), Dużym Formacie GW, National Geographic, na stronie TESTIGO Documentary i in., wskazane np. przez uczestników zajęć;

Także: Eco Umberto, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Uniwersytet Warwszawski 2008

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza: potrafi rozpoznać reportaż na tle innych form

pisemnych wypowiedzi, zna jego genezę, językową konstrukcję,

cechy charakterystyczne, rodzaje, zna też autorów cenionych za reportaże - potrafi podać przykłady ich twórczości;

Umiejętności: samodzielnie konstruuje i pisze reportaż prasowy towarzy-szący fotoreportażowi, zdjęciu rodzajowemu lub zdjęciu portretowe-mu/zdjęciom portretowym; prawidłowo konstruuje pod względem zawartości tekstowej pracę licencjacką;

Inne kompetencje: wie co to intertekstualność i potrafi prawidłowo wpro-wadzać i stosować dialogi na potrzebę własnej narracji; prawidłowo cytuje i przytacza wypowiedzi ludzi (bohaterów reportażu) i fragmenty innych utworów; potrafi dostosować długość tekstu do wymagań zamawiającego redaktora.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę, na którą składają się:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie, frekwencja, aktywność) - 25 proc.

- śródsemestralne pisemne teksty kontrolne - 20 proc.

- pisemna praca semestralna (reportaż) - 55 proc.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Janusz-Lorkowska
Prowadzący grup: Monika Janusz-Lorkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Janusz-Lorkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)