Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Specjalizacja analityk mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-DM-D4SPAN-DZI
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Specjalizacja analityk mediów
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-DZIENNE I STOPNIA 4 semestr, 2 rok (spec: Dziennikarska) - Specjalizacje
Strona przedmiotu: http://lbm.uw.edu.pl/o-nas/funkcjonalnosc-lbm-uw
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są metodom badania produkcji, recepcji i efektów oddziaływania mediów. Przedstawione będą podstawy metodologii badań społecznych oraz sposoby badania prasy, radia, telewizji, filmu i internetu, wykorzystywane zarówno w Polsce, jaki na świecie. Na zajęciach studenci zapoznają się z przykładami prowadzonych badań oraz ze szczegółami metodologicznymi – obserwacji, badań wtórnych, etnografii, ankiety, wywiadu, fokusa, analizy zawartości, okulografia etc. Uczestnicy zajęć będą również prowadzić własne badania, pod okiem kierownika Laboratorium Badań Medioznawczych (wsparcie, koordynacja, konceptualizacja)

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są metodom badania produkcji, recepcji i efektów oddziaływania mediów. Przedstawione będą podstawy metodologii badań społecznych oraz sposoby badania prasy, radia, telewizji, filmu i internetu, wykorzystywane zarówno w Polsce, jaki na świecie. Na zajęciach studenci zapoznają się z przykładami prowadzonych badań oraz ze szczegółami metodologicznymi – obserwacji, badań wtórnych, etnografii, ankiety, wywiadu, fokusa, analizy zawartości, okulografia etc. Uczestnicy zajęć będą również prowadzić własne badania, pod okiem kierownika Laboratorium Badań Medioznawczych (wsparcie, koordynacja, konceptualizacja)

Literatura:

Brak

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się Opis w j. polskim

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza

–zna podstawy teoretyczne badań społecznych i medioznawczych;

–zna podstawowe metody i techniki stosowane do badania mediów w Polsce i na świecie

Umiejętności

- potrafi się posługiwać różnymi metodami badawczymi;

- potrafi analizować i interpretować wyniki badań zarówno z perspektywy ilościowej, jak i jakościowej;

-potrafi zinterpretować wyniki badań reaktywnych i niereaktywnych (od analizy zawartości, dyskursu po badania oglądalności, słuchalności czytelnictwa).

Inne kompetencje

- orientuje się w sposobach organizacji i przeprowadzania badań

- rozumie użyteczność badań medioznawczych dla celów poznawczych i praktycznych

- potrafi zorganizować proces badawczy i nim zarządzać

Metody i kryteria oceniania:

Prowadzenie różnych badań FGI, IDI, CAWi, CAPI, CATI, analiza zawartości, dyskursu, analiza wizerunku, analizy okulograficzne - triangulowane metody badawcze w ramach różnych projektów

Zaliczenie związane jest z bardzo aktywną pracą badawczą przy projektach oraz obecnością na zajęciach (max 2 nieobecności)

Praktyki zawodowe:

Prowadzenie różnych badań FGI, IDI, CAWi, CAPI, CATI, analiza zawartości, dyskursu, analiza wizerunku, analizy okulograficzne - triangulowane metody badawcze w ramach różnych projektów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)