Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Web 2.0 i media społecznościowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-Z5W20IMS
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Web 2.0 i media społecznościowe
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-ZAOCZNE I STOPNIA - 5 semestr
Strona przedmiotu: https://kampus.come.uw.edu.pl/course/view.php?id=4544
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z problematyką dotycząca ewolucji World Wide Web oraz cechami i funkcjami różnych rodzajów mediów społecznościowych. Pod uwagę zostaną także wzięte narzędzia sieciowe typu mashup, których funkcjonalność polega w głównej mierze na łączeniu różnych usług udostępnianych przez serwisy WWW, na przykład w celu automatycznego gromadzenia i organizacji sieciowych treści. Wśród zagadnień poruszanych w trakcie zajęć znajdą się więc między innymi: problemy definicyjne dotyczące sieci drugiej generacji i wchodzących w jej skład narzędzi, rodzaje, funkcje i cele mediów społecznościowych, metody wykorzystania social media w celach komunikacyjnych i informacyjnych oraz analiza wybranych w trakcie zajęć usług.


Zajęcia odbywają się za pośrednictwem narzędzia informatycznego do zdalnego nauczania Platformy COME UW oraz Google Meet.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami odnoszącymi się do zastosowania w działalności informacyjnej interaktywnych narzędzi należących do szeroko rozumianego zjawiska Web 2.0 i mediów społecznościowych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z problematyką dotycząca ewolucji World Wide Web oraz cechami i funkcjami różnych rodzajów mediów społecznościowych. Pod uwagę zostaną także wzięte narzędzia sieciowe typu mashup, których funkcjonalność polega w głównej mierze na łączeniu różnych usług udostępnianych przez serwisy WWW, na przykład w celu automatycznego gromadzenia i organizacji sieciowych treści. Wśród zagadnień poruszanych w trakcie zajęć znajdą się więc między innymi: problemy definicyjne dotyczące sieci drugiej generacji i wchodzących w jej skład narzędzi; rodzaje, funkcje i cele mediów społecznościowych; metody wykorzystania social media w celach komunikacyjnych i informacyjnych oraz analiza wybranych w trakcie zajęć usług sieciowych.

Tematy, które będą poruszane podczas zajęć:

• Zjawisko konwergencji mediów i kultury konwergencji.

• Web 2.0 - świat informacji, komunikacji i współpracy

• Nauka 2.0 i Kultura 2.0, Biblioteka 2.0... - charakterystyka zjawisk.

• Cechy serwisów tworzonych w stylu Web 2.0.

• Mashup - łączenie funkcji narzędzi Web 2.0.

• Specyfika mediów społecznościowych.

• Krytyka Web 2.0 i mediów społecznościowe.

• Rozwój mediów społecznościowych – stan obecny i perspektywy.

• Możliwości wykorzystania narzędzi 2.0.

Literatura:

Przykładowa literatura:

A. Bard, J. Söderqvist: Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie. Warszawa 2000.

J. Bartlett: Ludzie przeciw technologii : jak Internet zabija demokrację (i jak ją możemy ocalić). Katowice 2019.

M. Bartosiuk-Purgat: Media społecznościowe na rynku międzynarodowym. Perspektywa indywidualnych użytkowników. Warszawa 2016.

E. Bendyk, M. Filiciak, J. Hofmokl, T. Kulisiewicz: A. Tarkowski: Kultura 2.0. Wyzwania cyfrowej przyszłości, [online] [dostęp 20.09.2023], dostępny w WWW: http://kpbc.umk.pl/Content/45368/Raport_Kultura_2.0.pdf.

S. Cisek: Nauka 2.0: nowe narzędzia komunikacji naukowej [online], [dostęp 20.09.2023], dostępny w WWW: http://informacjacyfrowa.wsb.edu.pl/pdfs/nauka%202.0.pdf.

M. Fisher: W trybach chaosu : jak media społecznościowe przeprogramowały nasze umysły i nasz świat. Kraków 2023.

G. Gmiterek: Biblioteka w środowisku społecznościowego internetu. Biblioteka 2.0. Warszawa 2012.

G.Gmiterek, Aplikacje mobilne w systemach informacyjnych. Teoria i praktyka. Warszawa 2020.

G. Gmiterek, S. D. Kotuła, Aplikacje mobilne nie tylko w bibliotece. Warszawa 2017.

H. Jenkins: Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa 2007.

B. Kaiser: Dyktatura danych : kulisy działania Cambridge Analytica, jak big data, Trump i Facebook zniszczyły demokrację i dlaczego może się to powtórzyć. Warszawa 2020.

A. Keen: Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę. Warszawa 2007.

K. Kopecka – Piech: Koncepcje konwergencji mediów, "Studia Medioznawcze" 2011, nr 3, s. 11 - 26.

J. Kreft: Władza misjonarzy. Zmierzch i świt świeckiej religii w Dolinie Krzemowej. Kraków 2023.

J. Kreft: Władza platform. Za fasadą Google, Facebooka i Spottify. Kraków 2021.

L. Lessig: Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce. Warszawa 2009.

R. McNamee: Nabici w Facebooka : przestroga przed katastrofą. Poznań 2020.

B. Orzeł: Aplikacja mobilna jako zjawisko kulturowe. Katowice 2017.

L. Richard, S. Rigaud: Pegasus. Jak szpieg, którego nosisz w kieszeni, zagraża prywatności, godności i demokracji. Kraków 2023.

D. Tapscott, A. D. Williams: Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko. Warszawa 2008.

B. Schneier, Dane i Goliat. Ukryta bitwa o Twoje dane i kontrolę nad światem. Gliwice 2017.

S. Vaidhyanathan: Antisocial Media. Jak Facebook oddala nas od siebie i zagraża demokracji. Warszawa 2018.

M. R. Wiśniewski: Zabójcze aplikacje. Jak smartfony zmieniły nasz świat. Wołowiec 2021.

Efekty uczenia się:

Absolwent potrafi:

- samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać źródła pod kątem ich rzetelności i wiarygodności; selekcjonować i użytkować informacje z nich pochodzące dla potrzeb własnych i użytkowników oraz wprowadzać je w obieg informacji za pomocą mediów klasycznych i społecznościowych,

- identyfikować rodzaje i podstawowe cechy systemów organizacji wiedzy oraz identyfikować i analizować potrzeby i zachowania informacyjne ich użytkowników.

Absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy niezbędnej do realizacji działań badawczych i/lub zawodowych oraz korzystania z wiedzy ekspertów w zakresie dziedzin związanych z architekturą przestrzeni informacyjnych,

- realizowania powierzonych zadań, pracując w zespole i pełniąc w nim różne role, włącznie z rolą lidera.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

Obecność na zajęciach (dozwolona jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność). Każdą następną nieusprawiedliwioną nieobecność Student zalicza.

Aktywność na zajęciach (oceniana plusami).

Niezbędne jest bieżące przygotowanie pracy pisemnej (praca semestralna).

Dodatkowym elementem oceny jest przygotowanie prezentacji i jej przedstawienie.

Aktywność na zajęciach (oceniana plusami) oraz oceny prac pisemnych, składają się na końcową ocenę z przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Gmiterek
Prowadzący grup: Grzegorz Gmiterek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Gmiterek
Prowadzący grup: Grzegorz Gmiterek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)