Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informacja specjalistyczna - kultura

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-Z2IS-K
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Informacja specjalistyczna - kultura
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-ZAOCZNE I STOPNIA - 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiada podstawowe umiejętności w zakresie wyszukiwania, oceny i analizy informacji.

Student rozumie proste teksty informacyjne w języku angielskim.

* przedmioty obieralne (2 z 3)

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia koncentrują się na zagadnieniach związanych z działalnością informacyjną i praktykami informacyjnymi w zakresie kultury.

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy i umiejętności wyszukiwania, oceny oraz przetwarzania informacji w zakresie informacji o kulturze.

Pełny opis:

Zajęcia w formie laboratorium. Praca przy komputerach.

Na zajęciach studenci zapoznają się z podstawową terminologią z zakresu informacji o kulturze.

Zapoznają się również z działalnością instytucji kultury poszczególnych typów oraz specyfiką sektora GLAM.

Zdobędą również wiedzę z zakresu różnorodnych źródeł informacji dotyczących kultury i umiejętność wykorzystania ich w praktyce.

Studenci będą mieli również okazję zdobyć podstawowe umiejętności analizy danych ilościowych i jakościowych oraz wizualizacji informacji.

Literatura:

Podstawowa literatura:

Czarnecki, S. [i in] (2016). Użytkownik, zasoby, strategie. Instytucje kultury w środowisku cyfrowym. Warszawa: NiNA.

Dragićević-Šešić, M., Stojković, B. (2010). Kultura: zarządzanie, animacja, marketing. Warszawa: NCN.

Kamiński, P. (2017). Zarządzanie informacją o kulturze z wykorzystaniem narzędzi informatycznych na przykładzie regionalnych portali kulturalnych. Prace Naukowe WSZIP, nr 43, s. 267-275.

Kisilowska, M. (2005). Obserwatorium kultury jako ośrodek zarządzania wiedzą. Raporty, Analizy, Opinie, s. 5-32.

Schuster, M. J. (2007). Informacja w polityce kulturalnej. Infrastruktura informacyjna i badawcza. Kraków: WUJ.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- metody analizy i interpretacji właściwe dla bibliologii i informatologii dla zasobów informacyjnych z kultury (K_W04)

- strategie wyszukiwania informacji w źródłach dotyczących działalności kulturalnej i instytucji kultury (K_W07)

Absolwent potrafi:

- wskazać i wykorzystać źródła informacji adekwatne dla obszaru

kultury, zależnie do potrzeb użytkowników informacji (K_U02)

- oceniać jakość informacji, uwzględniając jej cechy formalne i treściowe

(K_U02)

- zaplanować i zrealizować strategię wyszukiwania informacji w celu

rozwiązania danego problemu i/lub zrealizowania potrzeby informacyjnej

użytkownika powiązanej z potrzebami kulturalnymi (K_U02, K_U05)

Absolwent jest gotów do:

- oceny i rozwijania wiedzy i umiejętności korzystania ze specjalistycznych

źródeł informacji (K_K01)

- wypełniania zawodowych zobowiązań społecznych związanych z

udostępnianiem informacji dziedzinowej (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła w oparciu o przygotowanie merytoryczne do zajęć i aktywność w czasie zajęć.

Warunkiem zaliczenia zajęć jest uzyskanie wystarczającej liczby obecności, aktywność i wykonanie projektu zaliczeniowego. Oddanie projektu w wyznaczonym terminie.

Dopuszczalna jedna nieusprawiedliwiona i jedna usprawiedliwiona nieobecność w semestrze. Student ma możliwość odrobienia nieobecności poprzez zaliczenie ustne omawianego na zajęciach tematu.

Nie ma możliwości poprawiania pozytywnych ocen.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Paul
Prowadzący grup: Magdalena Paul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)