Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie informacją

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-D5ZI
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie informacją
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE I STOPNIA - 5 semestr
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów podstawowych założeń teoretycznych oraz praktyk w zakresie zarządzania informacją i wiedzą.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z nowoczesnymi koncepcjami i metodami zarządzania wiedzą i informacją.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z kluczowymi pojęciami, koncepcjami, modelami oraz narzędziami zarządzania informacją i wiedzą. Przedmiot ma na celu przedstawienie studentom problematyki zarządzania informacją i wiedzą we współczesnych organizacjach. Omawiane są podstawowe elementy procesu zarządzania wiedzą (lokalizowanie, rozwijanie, pozyskiwanie, zachowywanie oraz stosowanie wiedzy).

Literatura:

D. Jemielniak, A. Koźmiński, Zarządzanie wiedzą, Wolters Kluwer

M. Trocki (red.), Zarządzanie wiedzą w projektach

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- w zaawansowanym stopniu teorie i metody zarządzania oraz organizacji informacji i wiedzy;

- podstawową terminologię ogólną i specjalistyczną w zakresie zarządzania informacją;

- procesy zarządzania zasobami informacyjnymi oraz oceny ich jakości;

- metodykę zarządzania wiedzą w projektach;

Absolwent potrafi:

- zastosować adekwatne metody do rozwiązania problemu badawczego z zakresu zarządzania informacją - identyfikować i formułować szczegółowe problemy badawcze z zakresu zarządzania informacją;

- analizować realizację procesów zarządzania informacją i wiedzą w różnych typach podmiotów;

Absolwent jest gotów do:

- doskonalenia wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania informacją

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: konwersatorium, analiza przypadków, burza mózgów

Zaliczenie na podstawie wykonywanych zadań na zajęciach

Wykład: egzamin pisemny

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gaczyńska
Prowadzący grup: Agnieszka Gaczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Wykład wprowadza w podstawowe pojęcia i zagadnienia zarządzania informacją i wiedzą w środowisku organizacyjnym oraz w problematykę indywidualnego zarządzania informacją. Na ćwiczenia studenci poznają praktyki w zakresie różnych aspektów zarządzania informacja i wiedzą.

Pełny opis:

Wykład

1) Wprowadzenie do zarządzania informacją i wiedzą. Definicje. Geneza. Pojęcia podstawowe.

2) Wdrażanie zarządzania informacją i wiedzą w środowisku organizacyjnym

3) Zarządzanie informacją a zarządzanie organizacją

4) Zarządzanie informacją w środowisku społecznym. Społeczności i dzielenie się wiedzą. Komunikacja w miejscu pracy

5) Zasoby wiedzy jawnej

6) Metody przechwytywania wiedzy

Ćwiczenia

1/2) Zarządzanie informacją w organizacjach /Informacja / wiedza / komunikacja

3) Zarządzanie informacją w nauce (Unia Europejska)

4) Uwarunkowania kulturowe a zarządzanie informacją

5) Corporate Social Responsibility [Społeczna odpowiedzialność biznesu]

6) Personal Information Management (PIM) / dzielenie się informacją i wiedzą

Literatura:

Wykład - literatura podstawowa

K. Materska: Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy. Warszawa: Wydaw. SBP 2007 (wybrane rozdziały)

Podstawy zarządzania informacją. Pod red. J. Czekaja. Kraków: Wydaw. UE w Krakowie 2012 (wybrane rozdziały)

W. Roman Podstawy zarządzania informacją. Toruń: Wydaw. UMK 2012 (wybrane rozdziały)

M. Świgoń: Dzielenie się informacją i wiedzą. Olsztyn: Wydaw. UWM 2015 (wybrane rozdziały)

M. Świgoń: Zarządzanie wiedzą i informacją. Olsztyn: Wydaw. UWM 2012 (wybrane rozdziały)

Zarządzanie informacją. Pod red. W. Babika. Warszawa: Wydaw. SBP 2019 (wybrane rozdziały)

Ćwiczenia - literatura podstawowa

B. Gawin (2015). Systemy informatyczne w zarządzaniu procesami workflow. Warszawa: PWN.

T. Oleksyn (red.) (2018). Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Warszawa: Wolters Kluwer.

W.K. Roman (2012). Podstawy zarządzania informacją. Toruń: Wyd. Naukowe UMK.

J. Stankiewicz (red.) (2008). Wiedza - innowacyjność - zmiana. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

J. Unold (2015). Zarządzanie informacją w cyberprzestrzeni. Warszawa: PWN.

P. Wachowiak (red.) (2008). Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw. Warszawa: SGH.

Lista lektur do poszczególnych tematów podawana jest na zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)