Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Netflix, TikTok or BeReal? Audiovisual social media - models and predictions

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-ERASMUS-NTBA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Netflix, TikTok or BeReal? Audiovisual social media - models and predictions
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest zagadnieniom związanym z mediami audiowizualnymi, ze szczególnym naciskiem na serwisy społecznościowe. Celem konwersatorium jest przestawienie podstawowych założeń dotyczących bieżącej działalności społecznościowych współczesnych mediów audiowizualnych, ich unikalnych zjawisk oraz modeli tworzenia i nadawania treści przez odbiorców końcowych. Na zajęciach poruszane są także aspekty technologiczne i prawne mediów audiowizualnych.

Aby w pełni uczestniczyć w zajęciach, studentki i studenci powinni posługiwać się językiem angielskim przynajmniej na poziomie B1.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaprezentowanie podstawowych pojęć z zakresu społecznościowych mediów audiowizualnych zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Student otrzyma wiedzę do zastosowania w konkretnych sytuacjach życiowych i zawodowych. Pracując samodzielnie oraz w grupie studenci będą mogli uczestniczyć w zadaniach pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy.

Szczegółowe zagadnienia:

1. Media audiowizualne i przekazy audiowizualne w mediach społecznościowych

2. Homogeniczność i heterogeniczność społecznościowych mediów audiowizualnych

3. Personalizacja, prosumpcja i modele tworzenia zawartości w mediach audiowizualnych

4. Treści produkowane i nadawane przez końcowych użytkowników – user-generated kontent (UGC)

5. Regulacje technologiczne oraz normy prawne mediów audiowizualnych w Europie

6. Konwergencja mediów audiowizualnych z perspektywy użytkowników

7. Prywatność i etyka w nowych mediach

Literatura:

1. Adorno, Theodor (1977): Prolog zum Fernsehen [Wprowadzenie do telewizji] [w:] Gesammelte Schriften. 10:1, Suhrkamp: Frankfurt am Main.

2. Bartosik-Purgat, Małgorzata (2016): Media społecznościowe na rynku międzynarodowym. Perspektywa indywidualnych użytkowników. Warszawa: Difin.

3. Jaskiernia, Alicja (2016): Od telewizji masowej do Netfliksa. Telewizja w Stanach Zjednoczonych w epoce cyfrowej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

4. Baird, R. (2022). Youth and social media: the affordances and challenges of online graffiti practice. Media, Culture & Society, 44(4), 764–784. https://doi.org/10.1177/01634437211069969

5. Brenzil, Alexis (2022).  The Development and Growth of TikTok Creators.  University of Hawai'i at Manoa ProQuest Dissertations Publishing

6. Colbjørnsen, T. (2021). The streaming network: Conceptualizing distribution economy, technology, and power in streaming media services. Convergence, 27(5), 1264–1287. https://doi.org/10.1177/1354856520966911

7. Deloitte (2023): Na kradzieży treści wideo rynek audiowizualny traci rocznie prawie 3 mld zł. Online: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/Na-kradziezy-tresci-wideo-rynek-audiowizualny-traci-rocznie-prawie-3-mld-zl.html

8. Jan Andre Lee Ludvigsen & Renan Petersen-Wagner (2023) From television to YouTube: digitalised sport mega-events in the platform society, Leisure Studies, 42:4, 615-632, DOI: 10.1080/02614367.2022.2125557

9. Jupowicz-Ginalska, A., Kisilowska, M., Baran, T., Wysocki, A., & Jasiewicz, J. (2021). Fear of Missing Out Scale – A Nationwide Representative CAWI Survey in Poland. Central European Journal of Communication, 13(3(27), 313-332. https://doi.org/10.51480/1899-5101.13.3(27).1

10. Pew Research Center (2023): Teens and social media: Key findings from Pew Research Center surveys. https://www.pewresearch.org/short-reads/2023/04/24/teens-and-social-media-key-findings-from-pew-research-center-surveys/

11. Menon Devadas (2022): Factors influencing Instagram Reels usage behaviours: An examination of motives, contextual age and narcissism. Telematics and Informatics Reports. Volume 5, 2022, 100007, ISSN 2772-5030, https://doi.org/10.1016/j.teler.2022.100007.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- student operuje siatką podstawowych pojęć naukowych z zakresu społecznościowych mediów audiowizalnych

- wie, czym są społecznościowe media audiowizaualne i zna ich rodzaje

- zna pojęcia heterogeniczności i homogeniczności oraz personalizacji i prosumpcji w odniesieniu do mediów audiowizualnych

- rozumie, czym są treści produkowane i nadawane przez końcowych użytkowników (UGC)

- zna regulacje technologiczne oraz normy prawne mediów audiowizualnych w Europie

- zna standardy etyczne społecznościowych mediów audiowizualnych

Umiejętności:

- student umie samodzielnie dokonać analizy społecznościowych mediów audiowizalnych pod kątem istniejących modeli

- potrafi dostrzegać różnice i wskazywać specyfikę konkretnych platform społecznościowych mediów audiowizalnych

- umie rozróżnic UGC od treści przygotowywanych przez koncerny medialne

- potrafi dokonać analizy mediów audiowizualnych pod kątem norm prawnych obowiązujących w Europie

- potrafi

Inne kompetencje:

- student zna terminologię medialną i potrafi dokonywać analizy

społecznościowych mediów audiowizialnych

- ma wrażliwość na aspekty etyczne oraz prywtności w społecznościowych mediach audiowizialnych

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach, zaliczenie kolokwium pisemnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Manicki
Prowadzący grup: Jan Manicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Manicki
Prowadzący grup: Jan Manicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)