Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy etyczne w psychoterapii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP308-12
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Problemy etyczne w psychoterapii
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychoterapia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Ukończone zajęcia obligatoryjne w latach I - III.

kurs dla lat studiów IV-V

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone problemom roli zawodowej i etyce psychologa, psychoterapeuty. W ramach zajęć omawiane są źródła definicji zdrowia psychicznego oraz geneza zaburzeń. Poruszane są zagadnienia dotyczące zasad pomocy psychoterapeutycznej (np. czy zawsze wpływ psychoterapii jest pozytywny?). Dyskutowane są problemy zawodu psychologa klinicznego, temat predyspozycji i kompetencji psychoterapeuty.

W ramach zajęć poruszane są także problemy związane ze specyfiką pomocy w przypadku osób terminalnie chorych, umierających i ich rodzin, jak też w przypadku ofiar przemocy.

Ponadto studenci zapoznają się z ustawą o zawodzie psychologa, ustawą o ochronie zdrowia psychicznego oraz wymaganiami związanymi z uzyskaniem certyfikatu psychoterapeuty.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- znajomość zasad etycznych w psychoterapii i pomocy psychologicznej, w tym w specjalistycznej pomocy psychologicznej czy interwencji kryzysowej;

- wymagania dotyczące zawodu psychologa i psychoterapeuty,

- znajomość regulacji prawnych związanych z pracą psychologa i psychoterapeuty;

- wiedza o czynnikach zaburzeń psychicznych.

Postawy:

- odpowiedzialność i profesjonalizm w wykonywaniu zawodu psychologa i psychoterapeuty;

- uważność na obszary zagrożone nieetycznym zachowaniem.

Umiejętności:

- rozpoznawanie problemów etycznych i sposoby dochodzenia do ich rozwiązywania.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Suszek
Prowadzący grup: Krzysztof Krawczyk, Alicja Kubiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1) Zasady etyczne w psychoterapii

2) Ustawa o zawodzie psychologa. Problemy zawodu psychologa klinicznego

3) Wymagania osobowościowe i kompetencje zawodowe psychoterapeuty. Regulacje dotyczące profesji psychoterapeuty – certyfikaty, projekt ustawy.

4) Uwikłanie perspektywy wartościującej w psychologii, w psychoterapii. Duchowość

5) Problemy etyczne w psychoterapii i pomocy psychologicznej, poradnictwie.

6) Wypalenie zawodowe

7) Niekorzystny wpływ psychoterapii.

8) Głębokość ingerencji, manipulacja

9) Definicje zdrowia psychicznego. Niedobrowolność hospitalizacji. Psychiatria - rola psychologa.

10) Uwarunkowania zaburzeń

11) Pomóc osobom terminalnie chorym

12) Problematyka żałoby

13) Nadużycia seksualne

14) Przemoc w rodzinie

15) Problemy etyczne w psychoterapii rodzinnej

Literatura:

Zajęcia 2

Huflejt-Łukasik M. (1998). Zasady etyczne w psychoterapii. W: W. Kaczyńska (red.). O etyce służb społecznych. Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, str. 143-146

Zajęcia 3

Projekt ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (2021)

Zajęcia 4

Kodeks etyczny sekcji psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Kodeks etyczny sekcji psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Kodeks etyczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej

Kodeks etyczny psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego

Kodeks zasad etycznych Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie Intra

Kodeks etyki terapeuty uzależnień

Zajęcia 5

I. Yalom „Dar terapii” rozdz.12

www.jaroslawgibas.com/2022/05/05/ranny-uzdrowiciel/

Zajęcia 6

Aaron Levis „Kwestie etyczne w publikacji”

Zajęcia 7

Bogdan de Barbarro „Refleksje na temat pięciu dylematów, z którymi borykają się psychoterapeuci” w: „Stare dylematy i nowe wyzwania w psychoterapii” red. D. Danielewicz, J. Rola, wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017

Zajęcia 8

I. Yalom „Dar terapii” rozdz. 25-32

Zajęcia 9

G. Gabbard „Privacy, the Self and Psychoanalytical Practice in era of the Internet” Rivista di Psicoanalisi 61: 529-542

Zajęcia 10

Glen Gabbard „Niepowodzenia psychoterapii analitycznej pacjentów ze skłonnościami samobójczymi”

Zajęcia 11

Glen Gabbard „Speaking unspeakbale”

Zajęcia 12

Anna Naruszewicz-Dolczewska „Przemoc ujawniona w gabinecie psychoterapeuty” https://www.niebieskalinia.pl/aktualnosci/niebieska-akademia-warszawska/przemoc-ujawniona-w-gabinecie-psychoterapeuty

John Woods „Problemy etyczne dotyczące leczenia pacjentów z pedofilią” w:”Wykłądy o przemocy, perwersji i przestępczości” red. D. Morgan i S. Ruszczyński, Oficyna Ingenium, Warszawa 2020

Zajęcia 13

Eisler „O pewnych problemach teoretycznych i technicznych dotyczących opłat za leczenie psychoanalityczne”,

Marcin Jacek Jabłoński, Maciej Wojciech Pilecki, Sławomir Murawiec, Jacek Bielas, Wojciech Rachel, Robert Jach „Nowe zagrożenia dla psychoterapii w Polsce po transformacji ustrojowej lat 80 XX wieku. Psychiatria 2014;11(2): 81-86

Zajęcia 14

Novick, J. (1982) Termination: Themes and Issues. Psychoanalytic Inquiry 2: 329-365

Zajęcia 15

I. Yalom „Dar trapii” rozdz. 56, 84 i 85

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)