Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnoza trudności szkolnych i terapia pedagogiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP305-15
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Diagnoza trudności szkolnych i terapia pedagogiczna
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia wychowawcza stosowana
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

TYLKO DLA SPECJALIZACJI


Kurs obowiązkowy, I rok specjalizacji

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami teoretycznymi, dotyczącymi trudności w nauce oraz z wypracowanymi metodami diagnostyki i terapii.

Efekty uczenia się:

- umiejętność wyszukania i prawidłowego zaprezentowania wybranych zagadnień dotyczących trudności szkolnych z uwzględnieniem zmiany w stanie wiedzy na ich temat.

- sprawne posługiwanie się dostępnymi w PTP testami służącymi do diagnozy inteligencji, percepcji wzrokowej , słuchowej, lateralizacji, sprawności ruchowej, uczniów klas 0-3 (znajomość psychometrycznych własności danego testu, przeprowadzenia diagnozy tym testem, opracowania wyników oraz poprawnego sformułowania opinii wydawanej na jego podstawie)

.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aneta Miękisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Wprowadzenie.

1. 1. Przyczyny, mechanizmy i symptomy niepowodzeń szkolnych - przegląd podejść teoretycznych do zagadnienia)

1. 2. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

2. Diagnoza psychologiczna w szkole.

2. 1. Modele diagnozy psychologicznej

2. 2. Metody diagnozy (diagnoza dojrzałości szkolnej, zdolności umysłowych, kompetencji społecznych i dojrzałości emocjonalnej ucznia) .

3. Niespecyficzne trudności w nauce.

3. 1. Przegląd podstawowych zagadnień (zdefiniowanie): obniżenie ogólnej inteligencji i niesprawność intelektualna, zaburzenia emocjonalne, fobia szkolna, nadpobudliwość psychoruchowa i zahamowanie psychoruchowe

3. 2. Mechanizmy powstawania i utrwalania się niespecyficznych trudności w nauce.

3. 3. Modele diagnozy

3. 4. Metody pracy (w tym terapii) pedagogicznej i psychologicznej

4. Specyficzne trudności w nauce.

4. 1. Podstawowe pojęcia, definicje, charakterystyka funkcjonowania ucznia: dysharmonie rozwoju (parcjalne, fragmentaryczne deficyty rozwojowe), dysleksja, dysgrafia, dysortografia, trudności i niepowodzenia w nauce matematyki.

4. 2. Etiologia i mechanizm powstawania i utrwalania się specyficznych trudności w nauce

5. Problematyka diagnozy

5.1 Przegląd dostępnych narzędzi diagnostycznych inteligencji, percepcji wzrokowej, słuchowej, lateralizacji, sprawności ruchowej

Literatura:

Zostanie podana na pierwszych zajęciach

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)