Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnoza psychologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-OB3Z-2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza psychologiczna
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Zajęcia obligatoryjne
Zajęcia obligatoryjne Psychologia 3 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie diagnozy psychologicznej, jako jednej z form działalności psychologa, mającej zastosowanie w aktywności badawczej i w praktyce psychologicznej. Wskazuje się na znaczenie wiedzy psychologicznej jako nieodzownej w procesie diagnozowania i formułowaniu diagnozy psychologicznej. Metody diagnozy psychologicznej mają za podstawę określoną teorię lub koncepcję psychologiczną. Zastosowanie metod diagnozy psychologicznej wiąże się z określonym problemem badawczym, przedmiotem lub podmiotem badania

Pełny opis:

1.Wprowadzenie do problematyki diagnozy psychologicznej: miejsce diagnozy psychologicznej w psychologii. Diagnoza psychologiczna a inne rodzaje diagnoz. Specyfika diagnozy psychologicznej jako postępowania badawczego i na użytek praktyki psychologicznej. Sposób rozumienia diagnozy psychologicznej. Cechy poznania diagnostycznego

2.Rodzaje diagnoz psychologicznych i kryteria ich wyodrębniania. Diagnoza: nozologiczna, funkcjonalna (selekcyjna), wyjaśniająca, interakcyjna (negocjowanie diagnozy), nieinterakcyjna (autonomiczna, w tym aktuarialna i mechaniczna).

3.Diagnoza psychologiczna w badaniach psychologicznych. Etyczne problemy diagnozy w badaniach naukowych. Ilościowy i jakościowy opis zachowań.

4.Diagnoza psychologiczna w praktyce psychologicznej. Diagnoza klasyfikacyjna a wyjaśniająca. Metody diagnozy.Wiedza psychologiczna i psychologiczna teoria funkcjonowania człowieka jako podstawa diagnozy psychologicznej..

6.Diagnoza psychologiczna jako forma interakcji interpersonalnej lub społecznej. Podmiot diagnozy i mechanizmy psychologiczne determinujące efekt diagnozowania. Wywiad.

7/8.Diagnosta i mechanizmy psychologiczne determinujące efekt diagnozowania, techniki projekcyjne. Przekazywanie wyników badania.

9.Teoretyczne podstawy diagnozy. Diagnoza psychologiczna w psychologii organizacji i pracy,

10.Teoretyczne podstawy diagnozy. Diagnoza psychologiczna zdolności

11.Teoretyczne podstawy diagnozy Diagnoza kompetencji zawodowych.

12.Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej. Znaczenie wiedzy psychologicznej

13. Diagnoza psychologiczna w neuropsychologii dziecięcej

14.Diagnoza psychologiczna w terapii rodzin.

15. Diagnoza psychologiczna w psychologii klinicznej dziecka

Literatura:

Brzeziński J., Kowalik S. (1998). Społeczne aspekty rezultatu diagnozy klinicznej. W: H. Sęk (red.) Społeczna psychologia kliniczna. Warszawa, PWN, rozdział 5, s.269-302.

Brzeziński J., Kowalik S. (1998). Modelujący wyniki badania psychologicznego wpływ osoby badanej i badacza W: H. Sęk (red.) Społeczna psychologia kliniczna. Warszawa, PWN, rozdział 6, s. 303-313.

Chruszczewski, M. H. (2016). Mierzenie twórczości: zdolności i osobowość. W: A. Rynkiewicz, K. S. Jankowski i W. Oniszczenko (red.), Wybrane metody i paradygmaty badawcze w psychologii (str. 33–50). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Chrząstowski Sz. (2014). Nie tylko schemat. Praktyka systemowej terapii rodzin. Warszawa, Paradygmat., s.41-86.

Grzesiak M., Feldman M. (2005). Wywiad dziennikarski a wywiad psychologiczny – porównanie. W.: K. Stemplewska – Żakowicz, Krzysztof Krejtz (red.) Wywiad psychologiczny 2, Wywiad jako spotkanie z człowiekiem, Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych,s.17-26.

Maryniak A.(2014). Pacjenci ze skąpoobjawowymi torbielami pajęczynówki – dylematy neuropsychologa. W: Studia z neuropsychologii klinicznej. Na 45-lecie pracy zawodowej Profesor Danuty Kądzielawy. Red. E.Łojek, A.Bolewska, H.Okuniewska., Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa s.171-185.

Matczak, A. (1994). Diagnoza intelektu (str. 99-126). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.

Paluchowski W.J. (2006). Diagnoza psychologiczna. Podejście ilościowe i jakościowe. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne rozdział 2, s. 37-68. Paluchowski W.J. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces – narzędzia - standardy. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, rozdział 2, 95-151.

Sęk H. (2001). Wprowadzenie do psychologii klinicznej. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, rozdział 7, s.127-160.

Schier K. (2017).Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Rozdział 1 i 2.

Standardy diagnozy psychologicznej uchwalone przez Ogólnopolską Sekcję Diagnozy Psychologicznej PTP w dn.21.06.2014 (plik.pdf na stronie z materiałami) Stemplewska - Żakowicz K. (2005). Relacja diagnostyczna, W.: K. Stemplewska – Żakowicz, Krzysztof Krejtz (red.) Wywiad psychologiczny 2, Wywiad jako spotkanie z człowiekiem, Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych, s. 27- 53.

Stemplewska - Żakowicz K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Gdańsk, GWP, rozdział 2, s. 27-158. Stemplewska-Żakowicz, K., Paluchowski, W.J. (2009). Podstawy diagnozy psychologicznej. W: J. Strelau, D. Doliński (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2. rozdział 11, s.24-94

Śmieja, M. i Orzechowski, J. (2008). Inteligencja emocjonalna: fakty, mity, kontrowersje. W: M. Śmieja i J. Orzechowski (red.), Inteligencja emocjonalna: fakty, mity, kontrowersje (str. 19-45). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Tarnowski A. (2014). SYSTEM TEST2DRIVE W BADANIACH PSYCHOLOGICZNYCH KIEROWCÓW ,Transport Samochodowy,2. (plik.pdf na stronie z materiałami).

Efekty uczenia się:

Student potrafi wyjaśnić znaczenie diagnozy psychologicznej, wskazać jej specyficzne właściwości, kompetencje niezbędne psychologowi do jej sformułowania. Stosuje poznane zasady w praktyce psychologicznej: w przygotowywanych raportach z badań, studium osoby, pracy empirycznej oraz magisterskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, testowy, jednokrotnego wyboru (wymagane 60% prawidłowych odpowiedzi)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Radoszewska
Prowadzący grup: Michał Chruszczewski, Szymon Chrząstowski, Joanna Czarnota-Bojarska, Agnieszka Maryniak, Joanna Radoszewska, Adam Tarnowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Radoszewska
Prowadzący grup: Michał Chruszczewski, Szymon Chrząstowski, Joanna Czarnota-Bojarska, Agnieszka Maryniak, Joanna Radoszewska, Adam Tarnowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)