Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-OB1Z-4
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Logika
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Zajęcia obligatoryjne
Zajęcia obligatoryjne Psychologia 1 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi wiadomościami z zakresu logiki, metodologii nauk i semiotyki logicznej (pragmatyki, semantyki oraz podstaw formalnej teorii składni).

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi wiadomościami z zakresu logiki, metodologii nauk i semiotyki logicznej.

W ich trakcie omówione zostaną następujące zagadnienia:

1/ Pojęcie zdania w sensie logiki i wypowiedzi performatywnej,

2/ Podstawowe wiadomości na temat klasycznego rachunku zdań,

3/ Podstawowe wiadomości na temat gramatyki kategorialnej,

4/ Podstawowe wiadomości na temat pojęcia zbioru,

5/ Typologia, klasyfikacja oraz relacje między zakresami nazw,

6/ Podstawowe wiadomości na temat klasycznego rachunku predykatów,

7/ Implikatury i presupozycje,

8/ Wynikanie logiczne,

9/ Rozumowania dedukcyjne i redukcyjne,

10/ Podstawowe wiadomości z zakresu teorii relacji.

Literatura:

1.Stephen Levinson, Pragmatyka, PWN 2010 2. Barbara Stanosz, Wprowadzenie do logiki formalnej. Podręcznik dla humanistów, (różne wydania) 3.Barbara Stanosz, Ćwiczenia z logiki, (różne wydania) 4.Marek Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja, (różne wydania), 5. Jens Allwood et al. Logic in linguistics, Cambridge University Press

Efekty uczenia się:

Student rozumie podstawowe definicje pojęć logicznych i wyjaśnia ich znaczenie;

klasyfikuje nazwy i ustala stosunki między zakresami nazw; zna relacje logiczne

między zdaniami; weryfikuje poprawność wnioskowań sylogistycznych; odtwarza strukturę logiczną określonych zdań języka naturalnego; dowodzi tautologiczności

formuł klasycznego rachunku zdań; ocenia logiczną poprawność typowych

rozumowań i wskazuje błędy we wnioskowaniach; zna rodzaje definicji; stosuje

narzędzia formalno-logiczne w analizie i interpretacji tekstów, rozumowań i

argumentacji w języku naturalnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Ciecierski
Prowadzący grup: Tadeusz Ciecierski, Natalia Karczewska, Filip Kawczyński, Jerzy Pluta, Tomasz Puczyłowski, Arkadiusz Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Ciecierski
Prowadzący grup: Tadeusz Ciecierski, Natalia Karczewska, Filip Kawczyński, Tomasz Puczyłowski, Arkadiusz Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)