Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Advanced Microeconomics (General Equilibrium)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ICU1AMIa
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Advanced Microeconomics (General Equilibrium)
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Przedmioty obowiązkowe dla I roku International Economics
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Niniejszy przedmiot zapoznaje studentów z najważniejszymi tematy z dziedziny zaawansowanej mikroekonomii. Program uwzględnia teorię produkcji oraz konsumpcji, które stanowią wprowadzenie do teorii równowagi ogólnej. Aby zaliczyć kurs należy zdać egzamin połówkowy i egzamin końcowy

Pełny opis:

Teoria równowagi ogólnej.

1-3 Dualne podejście do popytu konsumenta. Funkcja użyteczności. Tożsamość Roya. Popyt walrasowski, miary dobrobytu (MC, s. 40-95; V, s. 94-113)

3-4. Neo-walrasowska teoria produkcji. Funkcja produkcji. Minimalizacja kosztów, maksymalizacja zysku. Dualność problemu producenta (MC, rozdział 5, V, rozdział 18)

5. Egzamin połówkowy

5. Midterm exam

6. 2x2 Model czystej wymiany. Skrzynka Edgewortha, dostępne alokacje, wyposażenie w czynniki produkcji, krzywa ofertowa, zbiór Pareto, krzywa kontraktowa (V, pp.313-316, 323-329; MC, pp. 515-525, 538-540)

7-8. 1x1x2x1 Model Robinsona Crusoe, 2x2x2x2 Model małej gospodarki otwartej. Popyt nadwyżkowy, dobra pośredni, zbiór możliwości produkcyjnych, twierdzenie Rybczyńskiego, równowaga wewnętrzna, twierdzenie o wyrównywaniu się cen czynników produkcji (MC, pp. 525-538)

9-10. Model uogólniony

Gospodarka oparta na własności prywatnej, quasi-równowaga z transferami, fundamentalne twierdzenia ekonomii dobrobytu, preferencje lokalnie-nienasycone, Prawo Walrasa (V, pp.317-322, 329-332; MC, pp. 545-557, 578-583)

Policzalna równowaga ogólna (zajęcia w pracowni komputerowej)

11 Oprogramowanie GAMS, tablica nakładów-wyników

12. Model Robinsona Crusoe

13. Model małej gospodarki otwartej

14. Model globalnego handlu

15. Rozszerzenia.

Literatura:

(MC) Mas-Colell, A., M. D. Whinston, J. R. Green, Microeconomic Theory, Oxford University Press, 1995

(V) Varian, H. R., Microeconomic Analysis, W. W. Norton & Co., ed. 3′

Varian, H. R., Intermediate Microeconomics, ed. 7

Efekty uczenia się:

1. Studenci rozumieją koncepcję relacji preferencji i maksymalizacji użyteczności.

2. Studenci umieją rozwiązać i analizować następujące modele równowagi ogólnej: model czystej wymiany, model Robinsona Crusoe i model małej gospodarki towartej

3. Studenci rozumieją podstawy ekonomii dobrobytu. Umieją rozróżnić równowagę konkurenyjną od alokacji Pareto optymalnej/alokacji centralnego planisty

4. Studenci umieją oprogramować prosty model równowagi ogólnej w oprogramowaniu GAMS

5. Studenci umieją badań skutki zmian w otoczeniu makroekonomicznym przy pomocy prostego modelu równowagi ogólnej.

Inne umiejętności:

1. Studenci rozumieją, że mikroekonomię można aplikować do faktycznych zjawisk ekonomicznych i społecznych oraz że takiej analizy dokonuje się przy użyciu modeli ekonomicznych

2. Studenci umieją intepretować rzeczywiste zjawiska w oparciu o proste modele równowagi ogólnej i są w stanie łączyć podejście makro i mikro.

3. Studenci mogą podejmować zatrudnienie w przedsiębiorstwach lub instytucjach publicznych, które zajmują się projektowaniem i oceną polityki gospodarczej.

4. Studenci są w stanie formułować i prezentować swoje przemyślenia w oparciu o swoją wiedzę i brać udział w dyskusji nad tymi przemyśleniami.

5. Studenci potrafią realizować postawione przed nimi zadania i planować swój czas

SW01, SW02, SW03, SW04, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03

Metody i kryteria oceniania:

• W celu zaliczenia zajęć studenci muszą zdobyć co najmniej 50% punktów z sumy punktów na które składają się następujących części:

o Egzamin połówkowy 45%

o Egzamin końcowy: 45%

o Ocena z laboratoriów 10%

• Egzamin organizowany jest dla wszystkich studentów w tym samym czasie

• Każdy egzamin można raz poprawiać.

• Nie ma innych metod zaliczenia.

• Zero tolerancji dla ściągania

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Hagemejer
Prowadzący grup: Jan Hagemejer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)