Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MSPP-Socjologia wychowania-konwersatorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ1-MSPP-SW-K
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MSPP-Socjologia wychowania-konwersatorium
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentek i studentów z podstawowymi pojęciami socjologii wychowania, pozwalającymi na wyjaśnianie zachowań jednostki i grup społecznych oraz pokazanie roli struktur edukacyjnych dla funkcjonowania jednostki w systemie społecznym.

Pełny opis:

W ramach zajęć z socjologii wychowania studentki i studenci w oparciu o zadane lektury oraz własną pracę zapoznają się z takimi zagadnieniami jak:

- podstawowe terminy i pojęcia socjologiczne

- zmiana społeczna i jej konsekwencje (w tym trauma społeczna) w różnych dziedzinach życia.

- transformacja ustrojowa w Polsce w kontekście kultury zaufania

- różne wymiary socjalizacji - w rodzinie, szkole, środowisku rówieśniczym

- nierówności, podziały i wykluczenie społeczne oraz mechanizmy ich powstawania i powielania.

- nierówności edukacyjne , segregacje szkolne i ich konsekwencje, alokacja

- wyzwania współczesnego świata - migracje, globalizacja, demokracja

- reformy oświaty w Polsce oraz ich przyczyny i konsekwencje

- wybrane teorie socjologiczne

Literatura:

P. Sztompka, Socjologia, Znak 2002.

Wymiary życia społecznego, red.M. Marody

M. Marody, A. Giza-Poleszczuk, Przemiany więzi społecznych, Scholar 2004.

Zmiana czy stagnacja, red. M. Marody

J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, PWN 2004.

K. J. Tillmann, Teorie socjalizacji PWN 1996.

R. Dolata, Szkola-segregacje-nierowności, WUW 2008.

P. Sztompka, Zaufanie, ZNAK 2007.

A. Cymer, P. Kuczyński (2016) Dość gry pozorów: Młodzi, macie głos. Warszawa: Krytyka Polityczna

A Kwak (2005) Alternatywy dla małżeństwa i rodziny [w:] Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja.

Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, Alternatywy dla małżeństwa i rodziny, s. 82-96.

CBOS (2016) Młodzież 2016. Raport. Warszawa: CBOS

Hall D., Mikulska-Jolles (2016) “Uprzedzenia, strach czy niewiedza? Młodzi Polacy o powodach niechęci do przyjmowania uchodźców. Warszawa: ISP

Chmura-Rutkowska E. i in., red. (2016) Gender w podręcznikach. Projekt badawczy raport. Tom 2 i 3. Warszawa: Fundacja Feminoteka.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student/ studentka:

zna i rozumie znaczenie podstawowych terminów socjologicznych

zna podstawy socjalizacji instytucjonalnej

zna teorie nierówności społecznych oraz przyczyny i skutki nierówności edukacyjnych

wie na czym polegają podstawowe wyzwania współczesnego świata w zakresie życia społecznego

zna podstawowe teorie socjologiczne i ich związek z systemem edukacji

posiada wiedzę na temat reform edukacyjnych w Polsce

Umiejętności

- studentka/ student

potrafi ze zrozumieniem przeczytać tekst socjologiczny,a następnie wyjaśnić go

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do wyjaśniania współczesnych problemów edukacyjnych w skali jednostki oraz całego społeczeństwa

potrafi ocenić przemiany, które zachodzą we współczesnej rzeczywistości społecznej w kontekście ich znaczenia dla szeroko rozumianej edukacji

potrafi w sposób krytyczny i refleksyjny przeanalizować wybrane procesy społeczne np. globalizację, reformy edukacji, zmiany w strukturze stratyfikacyjnej, tworzenie się i utwierdzanie nierówności społecznych, socjalizację.

Postawy:

Student, studentka

rozumie znaczenie wiedzy z zakresu socjologii dla interpretowania zjawisk zachodzących w edukacji

rozumie znaczenie tolerancji dla różnorodności w zakresie budowania ładu społecznego oraz przejawia postawę poszanowania rządów prawa

Metody i kryteria oceniania:

- Obecność na zajęciach

- Sprawdzenie opanowania założonych efektów kształcenia w formie kolokwium

- Przedstawienie wybranej teorii socjologicznej w postaci referatu

Ocena obydwu części składowych odbywa się w oparciu o szczegółowe kryteria określone przez prowadzących

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Jakubowska-Mirek
Prowadzący grup: Michał Rauszer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)