Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MSPP- Zbieranie i analiza danych jakościowych w badaniach społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ1-MSPP-MJ-K
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MSPP- Zbieranie i analiza danych jakościowych w badaniach społecznych
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w problematykę badań jakościowych, w szczególności zaś dostarczenie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej sposobów gromadzenia i analizowania danych jakościowych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w problematykę badań jakościowych, w szczególności zaś dostarczenie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej sposobów gromadzenia i analizowania danych. Zajęcia kierowane są do tych osób, które chciałyby rozwinąć swoje umiejętności badawcze w obszarze interpretacji szeroko rozumianych tekstów kulturowych.

Literatura:

Altheide D. L., Qualitative Media Analysis, Sage, Thousand Oaks-London-New Delhi 1996.

Banks M., Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Charmaz K., Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Denzin N. K., Lincoln Y. S. (red.), Metody badań jakościowych, t. 1 i 2, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Flick U., Jakość w badaniach jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Geertz C., Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005

Gibbs G., Analizowanie danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Glaser B. G., Strauss A. L., Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego, Zakład Wydawniczy >>NOMOS<<, Kraków 2009.

McKee A., Textual Analysis: A Beginner’s Guide, Sage, London-Thousand Oaks-New Delhi 2004.

Miles M. B., Huberman A. M., Analiza danych jakościowych, Wyd. Trans Humana, Białystok 2000.

Rapley T. Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Rose G., Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Van Leeuven Th., Jewitt C. (ed.), Handbook of Visual Analysis, Sage, Los Angeles-London-New Delhi, Singapore 2008.

Wodak R., Krzyżanowski M. (red.), Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

- wie czym są badania jakościowe;

- zna najważniejsze metody i techniki badawcze wykorzystywane w badaniach jakościowych;

- zna różne sposoby doboru próby (przypadków) do analizy;

- zna sposoby gromadzenia danych i ich interpretacji.

Umiejętności:

Student:

- potrafi samodzielnie stworzyć projekt badawczy i przeprowadzić badanie;

- potrafi dokonać analizy (interpretacji) zebranego materiału badawczego;

- potrafi zaprezentować wyniki swoich badań na forum publicznym.

Postawa:

Student:

- wykazuje ciekawość i wnikliwość badawczą;

- jest wrażliwy na aspekty etyczne związane z prowadzeniem badań jakościowych.

Metody i kryteria oceniania:

Aby uzyskać zaliczenie student zobowiązany jest do:

- dyskusji na tematy związane z metodologią badań jakościowych;

- zaliczenia kolokwium;

- obecności na zajęciach: dopuszczalne maksymalnie dwie nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Jakubowska-Mirek
Prowadzący grup: Michał Rauszer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Jakubowska-Mirek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)