Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MSPP-Wprowadzenie do metodologii badań społecznych-wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ1-MSPP-MET
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MSPP-Wprowadzenie do metodologii badań społecznych-wykład
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kurs jest wprowadzeniem do metodologii badań społecznych i ma na celu zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu metodologii nauk społecznych.

Pełny opis:

Podczas wykładu omówione zostaną następujące zagadnienia:

• Wiedza naukowa i podstawowe typy badań społecznych (badania podstawowe, badania diagnostyczne, badania ewaluacyjne, badania w działaniu)

• Schematy badawcze i dobór próby

• Metody zbierania danych ilościowych (obserwacja ilościowa, ankieta, test, socjometria)

• Metody zbierania danych jakościowych (obserwacja etnograficzna, wywiad indywidualny, wywiad grupowy, analiza treści)

• Metody analizy danych ilościowych

• Metody analizy danych jakościowych

• Etyczne aspekty badań naukowych

• Raportowanie wyników badania naukowego

Literatura:

Earl Babbie (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

David Silverman (2009). Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawowe pojęcia metodologii badań społecznych i rozumie zasady naukowego rozumowania.

Umiejętności

Potrafi krytycznie interpretować wyniki badań empirycznych, umie zaprojektować proste badanie.

Rozumie znaczenie metody naukowej w praktyce pedagogicznej.

Propaguje podejście naukowe w rozwiązywaniu problemów pedagogicznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Jakubowska-Mirek
Prowadzący grup: Anna Wiłkomirska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)