Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MK-Etyka w zawodzie pedagoga

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ1-MK-PSW-EZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MK-Etyka w zawodzie pedagoga
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaprezentowanie i przybliżenie studentom współczesnych dylematów etycznych, szczególnie w perspektywie powinności stojących przed pedagogami. Analiza napięć i sprzeczności nurtujących dzisiejszą refleksję moralną pobudzi słuchaczy do samodzielnych przemyśleń oraz pomoże w nabyciu kompetencji do inspirowania i prowadzenia racjonalnej debaty moralnej.

Pełny opis:

Treści kształcenia: analiza dylematów etycznych i wyzwań moralnych stawianych przez współczesność będzie przeprowadzona w perspektywie najważniejszych koncepcji etycznych: eudajmonizmu, hedonizmu, utylitaryzmu, naturalizmu, kontraktualizmu i emotywizmu. Podczas zajęć zanalizowana zostanie również problematyka zobowiązań moralnych, zarówno w perspektywie wymagań stawianych podmiotowi moralnemu przez wspólnotę, jak i uwarunkowań wynikających z zaakceptowania określonych wizji tożsamości i osobowości.

Literatura:

• Leszek Kołakowski, O tolerancji, (w:) tegoż, Mini wykłady o maxi sprawach, Znak, Kraków 1998, s. 35-41.

• Platon, Państwo, tłum. Władysław Witwicki, AKME, Warszawa 1990, ks. 2, I-X, ks.7 .

• Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. Daniela Gromska, księgi: I, II, V, w: tegoż, Dzieła wszystkie, PWN, Warszawa 1996, t. V, s. 77-122, 167-192.

• Święty Augustyn, Dialogi filozoficzne: O wolnej woli, Znak, Kraków 2001, ks. I.

• Tomasz Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego

i świeckiego, tłum. Czesław Znamierowski, PWN, Warszawa 1954, cz. I, r. 14, 15; cz. II, r. 17, 19, 29.

• John Stuart Mill, O wolności, tłum. Amelia Kurlandzka, (w:) tegoż, Utylitaryzm, . O wolności, PWN, Warszawa 1959.

• Alexis de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, tłum. Marcin Król, PIW, Warszawa 1976: tom II, cz. I, r. II; cz. II, r. I; cz. IV.

• Immanuel Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. Mścisław Wartenberg, PWN, Warszawa 1984, r. I, II, s. 3-85.

• John Eldredge, Dzikie serce, r. 5 i 10, Wyd. „W drodze”, Poznań 2003, s. 83-100, 177-192.

• Alasdair MacIntyre, Czy patriotyzm jest cnotą?, (w:) Komunitarianie. Wybór tekstów, Paweł Śpiewak (red.), Fundacja ALETHEIA, Warszawa 2004, s. 285-304.

• Francis Fukuyama, Ostatni człowiek, Zysk i S-ka, Poznań 1997, r. 9 i 11.

• Christopher Lasch, Bunt elit, Wyd. Platan, Kraków 1997, r. 2 i 4, s. 33-54, 83-93.

• Leszek Kołakowski, Jeśli Boga nie ma..., Horror metaphysicus, Zysk i S-ka, Poznań 1999, 68-81, 126-133.

• Paul Johnson, Intelektualiści, Zysk i S-ka, Poznań 1998, s. 9-42.

• François de La Rochefoucauld, Maksymy i rozważania moralne.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia: uświadomienie studentom problematyczności i „nieoczywistości” najważniejszych koncepcji etycznych - postrzeganych często w sposób bezrefleksyjny lub traktowanych jako aksjomaty - pozwoli uczestnikom zajęć: po pierwsze, na krytyczną analizę własnych, często intuicyjnych i bezrefleksyjnie formułowanych przekonań moralnych. Po drugie, umożliwi rekonstrukcję i racjonalne uzasadnienie własnego systemu norm etycznych oraz implikowanych przez nie rozwiązań. Zanalizowanie współczesnych dylematów moralnych w perspektywie głównych doktryn etycznych pozwoli studentom na lepsze zrozumienie ich istoty oraz wyposaży uczestników zajęć w umiejętności: pobudzania przyszłych wychowanków do refleksji etycznej i wprowadzania uczniów w racjonalną debatę dotyczącą kwestii moralnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Rutkowski, Piotr Zańko
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Rutkowski, Piotr Zańko
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)