Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy prawa dla nauczycieli

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NJ-MNPiS-EP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy prawa dla nauczycieli
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

W trakcie konwersatorium jest analizowane wykorzystywanie przepisów z różnych obszarów prawa: pracy, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, pomocy społecznej , oświatowego, praw dziecka, w pracy nauczyciela. Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do korzystania z przepisów prawa w codziennych sytuacjach pedagogicznych w szkole i w przedszkolu, wspieraniu ucznia, współpracy z rodzicami i w zespołach nauczycielskich oraz rozwiązywania konfliktów zgodnie z zasadami prawa.

Pełny opis:

W trakcie konwersatorium omawiane będą i analizowane podstawowe zagadnienia dotyczące sytuacji prawnej ucznia wynikającej z różnych obszarów prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, dotyczącego pomocy społecznej, oświatowego, praw dziecka oraz prawa pracy, niezbędne w pracy nauczyciela. Omawiana będzie także sytuacja prawna nauczycieli i rodziców uczniów. Analizie zostaną poddane podstawowe zagadnienia prawa oświatowego, takie jak: cele, zadania i organizacja systemu oświaty, obowiązek szkolny i obowiązek nauki, ocenianie w świetle prawa, zasady i sposób organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole, kompetencje dyrektora, rady pedagogicznej i organów społecznych w przedszkolu i szkole. Część zajęć będzie odbywać się w oparciu o studia przypadku, podczas tych zajęć studenci będą dokonywali analizy prawno-pedagogicznej konkretnych sytuacji szkolnych i szukali optymalnych rozwiązań problemów. Poruszane zagadnienia i sposób organizacji zajęć mają przede wszystkim na celu przygotowanie studentów do sprawnego posługiwania się przepisami prawa w praktyce szkolnej. Dyskutowane i analizowane zagadnienia prawne, omawianie poprawnych rozwiązań prawnych oraz samodzielne rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem przepisów prawnych mają pomóc studentom w późniejszej pracy nauczyciela, w różnych placówkach oświatowych.

Literatura:

Ustawa Prawo Oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 900 z późn. zmn.)

Ustawa o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz.2230)

Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r. poz. 984 z późn. zmn.)

Konwencja o prawach dziecka i protokoły fakultatywne

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz.1359 ). Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo. Dział I. Przepisy ogólne, Dział I a. Rodzice i dzieci.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r. poz.1426)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. W sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2019r. poz. 373).

Komorowski, T. Prawo oświatowe w praktyce, Warszawa 2007 r.

Akty prawne i dokumenty wewnętrzne szkoły i przedszkola

Inne dokumenty prawne polecane w trakcie zajęć przez prowadzącą

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student zna i rozumie:

• sytuację prawną dziecka w szkole w świetle przepisów różnych gałęzi prawa, przede wszystkim: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, pracy, oświatowego;

• cele, zadania i zasady organizacji systemu oświaty, wie jakie są podstawowe zadania szkoły w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki nad uczniami;

• możliwości jakie wynikają z przepisów różnych gałęzi prawa dla skutecznego prowadzenia w szkole i przedszkolu działań edukacyjnych i wspierających dziecko w trudnych sytuacjach rodzinnych, zdrowotnych, społecznych;

• sytuację prawną nauczycieli i rodziców uczniów, wie jakie prawa przysługują uczniom i jak powinny być chronione.

W zakresie umiejętności student potrafi:

• wykorzystywać wiedzę z zakresu prawa oświatowego do rozwiązywania problemów szkolnych;

• wykorzystywać wiedzę z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, pomocy społecznej, pracy i prawa oświatowego do wspierania dziecka w trudnych sytuacjach rodzinnych, zdrowotnych, społecznych;

• wykorzystywać wiedzę z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego i prawa oświatowego do pracy z rodzicami i wspierania rodziców uczniów w trudnych sytuacjach;

• wykorzystywać wiedzę z zakresu prawa do rozwoju zawodowego i dalszego kształcenia i samokształcenia.

W zakresie kompetencji społecznych student:

• rozumienie znaczenie prawa w organizacji procesu edukacji, pomocy i wspierania dziecka i rodziny oraz potrzebę stosowania prawa w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

• rozumienie konieczność uzupełniania i pogłębiania wiedzy z zakresu prawa oświatowego i obszaru wspierania dziecka i rodziny dla rozwoju kompetencji zawodowych i podejmuje aktywność samokształceniową w tym zakresie;

• rozumie znaczenie prawa wewnątrzszkolnego dla dobrej organizacji pracy szkoły w zakresie jej zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

• jest gotowy do stałego pogłębiania znajomości prawa dotyczącego edukacji szkolnej/przedszkolnej.

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie zajęć student jest oceniany za znajomość literatury przedmiotu, aktywność indywidualną i pracę w grupie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)