Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MSPP - Teoretyczne podstawy wychowania - konwersatorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MSPP-TPW-K
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MSPP - Teoretyczne podstawy wychowania - konwersatorium
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wiedza z zakresu psychologii ogólnej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs teoretycznych podstaw wychowania poświęcony jest prezentacji metod i technik wychowania inspirowanych naukowymi teoriami rozwoju człowieka oraz analizie podstawowych zagadnień z zakresu psychologii społecznej.

W ramach I części kursu podejmowane będą następujące zagadnienia: kontrowersje wokół teorii rozwoju człowieka i ich konsekwencje dla teorii wychowania, teorie rozwoju człowieka jako punkt wyjścia dla aksjologii i teleologii wychowania, teorie rozwoju człowieka jako źródło inspiracji dla tworzenia metod i technik wychowawczych.

W II części kursu studenci zapoznają się z wybranymi aspektami dotyczącymi

wpływu i postrzegania społecznego, mechanizmów funkcjonowania grup oraz zachowań społecznych.

Pełny opis:

I. Podstawowe podejścia teoretyczne opisujące rozwój człowieka jako ramy refleksji pedagogicznej

Genetyka zachowania (genetyczne uwarunkowania sukcesów szkolnych, wiedza na temat dziedziczenia IQ i talentów; wpływ genów na zachowanie i osiągnięcia szkolne)

Podejście behawioralne (wzmacnianie pozytywne i negatywne, procedura wzmocnień, kary i nagrody, oduczanie, metody likwidowania zachowań niepożądanych)

Podejście psychodynamiczne (analiza stosunków międzyludzkich w kategoriach tzw. analizy transakcyjnej). Analiza typowych sytuacji szkolnych ujętych w konwencji "gier".

Podejście humanistyczne a wychowanie (samodyscyplina a uleganie zewnętrznym nakazom, świadomość konsekwencji własnych wyborów, wychowanie harmonijne, komunikat "ja" w wychowaniu)

Podejście poznawcze

Podejście społeczno-kulturowe (charakterystyka programu "narzędzia umysłu", kontrola poznawcza, czynniki rozpraszające, rozwijanie zdolności)

II. Psychologia społeczna

Ja i wizerunek własnej osoby (geneza ja, ja idealne i ja powinnościowe, samoocena, autowaloryzacja, autoprezentacja, porównania społeczne, tożsamość społeczna)

Oczekiwania wobec innych (asymetria atrybucji aktora i obserwatora, asocjacje, ocenianie osób, samospełniające się przepowiednie)

Prospołeczność (altruizm, egzocentryczna motywacja pomagania, empatia, model pobudzenia/bilansu, norma wzajemności, normy społeczne, relacja wymiany)

Wpływ społeczny (naśladownictwo, konformizm, mechanizmy wywierania wpływu, techniki manipulacji społecznych, asertywność, przerwanie automatyzmów)

Grupa społeczna (struktura i funkcjonowanie grupy, wzajemne wpływy większości i mniejszości, facylitacja i hamowanie społeczne, próżniactwo społeczne, skład grupy i struktura zadania, decyzje grupowe, wyłanianie przywódcy, style kierowania)

Agresja (agresja instrumentalna i wroga, fiksacja, frustracja, hamowanie agresji, modelowanie, prowokacja, spirala przemocy, sygnały wywoławcze agresji, teoria instynktu)

Literatura:

Kolejność zgodna z tematyką zajęć:

K. Asbury, R. Plomin (2015). Geny i edukacja. Warszawa: PWN. Rozdział 2. Skąd wiemy to, co wiemy? Rozdział 3. Wielka trójka: czytanie, pisanie ... 4. … i liczenie. Rozdział 10. Uwaga przepaść: status społeczny i jakość szkoły. Rozdział 11. Genetyka i uczenie się: przełomowe koncepcje.

K. Pryor (2004). Najpierw wytresuj kurczaka. Poznań: Media Rodzina. Rozdział 1. Dlaczego wzmacnianie jest lepsze. Rozdział 4. Oduczanie – jak za pomocą wzmocnienia wyrugować zachowania niepożądane.

B. K. Ernst (1991 lub inne). Gry szkolne uczniów. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

T. Gordon (1997). Wychowanie w samodyscyplinie. Warszawa: IW PAX. Część II, rozdział 6. i 7.

P. Bronson, A. Merryman (2011). Rewolucja w wychowaniu. Warszawa: Świat Książki. Rozdział 8. Czy samokontroli można się nauczyć?

R. E. Nisbett (2011). Geografia myślenia. Dlaczego ludzie wschodu i zachodu myślą inaczej? Sopot: Smak Słowa. Rozdział 3. Życie razem a życie osobno. Rozdział 4. „Nie spuszczać oka z celu” czy „mieć oczy dookoła głowy”?

B. Wojciszke (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

E. Aronson (2002). Aronson [red.] Człowiek – istota społeczna (wybór tekstów). Warszawa: PWN.

E. Y. Babad, J. Inbar, R. Rosenthal (1982). Pigmalion, Galatea i Golem: analizy uprzedzonych i nieuprzedzonych nauczycieli, W: S. Trusz [red.] (2013). Efekty oczekiwań interpersonalnych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zna wybrane teorie rozwoju wywiedzione z koncepcji psychologicznych

- rozumie podstawowe zjawiska, takie jak: wzmacnianie, wychowanie holistyczne, akomodacja, itd.

- zna przykłady działań pedagogicznych, wywiedzione z podstawowych koncepcji psychologicznych

- zna podstawowe pojęcia związane z psychologią społeczną

- rozumie podstawowe mechanizmy funkcjonowania społecznego, takie jak: postrzeganie siebie, wpływ grupy, atrybucje, itd.

Umiejętności:

- student trafnie posługuje się poznanymi pojęciami

- dokonuje analizy tekstu - potrafi krytycznie przedstawić kluczowe zagadnienia oraz wykorzystać zaprezentowane w lekturze treści podczas dyskusji

- rozwiązuje zadania (case study) wykorzystując zdobytą wiedzę

- potrafi omówić wybrane badanie (zwykle eksperyment), dokonując analizy założeń metodologicznych oraz prezentując główne wnioski

Kompetencje społeczne:

- potrafi pracować zespołowo - dyskutuje i wspólnie określa wnioski dotyczące zadania grupowego

- przestrzega zasad dyskusji (w odniesieniu do kultury zachowania oraz kryteriów merytorycznych)

- ma własną refleksję dotycząca koncepcji wychowania i potrafi ją odnieść do poznanych teorii.

- rozumie logikę naukowego wyjaśniania ważnych dla refleksji pedagogicznej zjawisk.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiotem oceny na konwersatorium są:

1. Staranność czytania na bieżąco zalecanych tekstów i aktywne uczestnictwo w dyskusji

2. Przygotowanie problemów inspirujących dyskusję (każdy uczestnik ćwiczeń jest odpowiedzialny za inicjowanie dyskusji. Na każdym spotkaniu wyznaczone osoby przedstawią po jednym przygotowanym przez siebie problemie do dyskusji związanym z rozumieniem danego tekstu)

3. Wykonanie zadań ćwiczeniowych Na każdym spotkaniu po 45 – 60 minutach dyskusji o tekście uczestnicy w parach wykonują zadania związane z tematem zajęć. Oceniane jest wykorzystanie wiedzy z tekstu, nawiązywanie do wiedzy spoza kursu teorii oraz oryginalność rozwiązania.

ad 1) Owocny udział w dyskusji: na każdym spotkaniu od 0 do 2 pkt. (poza spotkaniem, na którym ma się zagajenie do dyskusji).

ad 2) Za przygotowanie problemu: od 0 do 5 pkt.

Ad 3) Za wykonanie zadania: od 0 do 3 pkt.

Kryterium zaliczenia wygląda następująco: do 39% – nzal; 40% – zaliczone ćwiczenia (procent możliwych do zdobycia punktów).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Dolata, Marek Smulczyk
Prowadzący grup: Marek Smulczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Dolata, Marek Smulczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)