Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MSPP - Zbieranie i analiza danych ilościowych w badaniach społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MSPP-MET-K2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MSPP - Zbieranie i analiza danych ilościowych w badaniach społecznych
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest przećwiczenie kluczowych elementów metody naukowej w badaniach społecznych: przegląd literatury, dobór próby, tworzenie bazy danych, analiza danych ilościowych. Zajęcia umożliwią nauczenie się wykorzystania pakietu SPSS do analizy danych ilościowych.

Pełny opis:

W ramach zajęć będziemy ćwiczyć:

1. Dobór pojęć kluczowych i wykorzystanie zasobów elektronicznych BUW w przeglądzie literatury.

2. Metody doboru próby.

3. Oznaczanie typu skali pomiarowej: nominalna, porządkowa, przedziałowa. Interpretację wyników na skalach standardowych: staninowej, 100/15, 500/100.

4. Kodowanie danych z badania ankietowego (pytania otwarte, zamknięte, wieloodpowiedziowe), pytania warunkowe, kodowanie braków danych.

5. Projektowanie i opisywanie bazy danych: rodzaje i format zmiennych, nazwy zmiennych, nazwy wartości zmiennych.

6. Kontrolowanie poprawności bazy danych: unikalność identyfikatorów, niedozwolone wartości zmiennych, wartości po zmiennych warunkowych, spójność odpowiedzi. Przekodowywanie wartości i tworzenie nowych zmiennych jako funkcji już istniejących.

7. Analizę rozkładu zmiennych: histogram, parametry rozkładu, przedział ufności dla średniej rozkładu.

8. Analizę współzmienności zmiennych nominalnych: tabela liczebności, wartości oczekiwane i empiryczne, test chi kwadrat, pojęcie istotności statystycznej.

9. Analizę współzmienności zmiennej nominalnej i interwałowej: rozkłady warunkowe, porównanie średnich, test t-Studenta.

10. Analizę współzmienności zmiennych interwałowych: wykres rozrzutu, regresja, korelacja, błąd statystyczny oszacowania współczynnika regresji i współczynnika korelacji, wnioskowanie o istotności statystycznej zależności.

11. Analizę współzmienności dla zmiennych porządkowych: współczynniki korelacji dla zmiennych porządkowych, błąd oszacowania i wnioskowanie o istotności statystycznej zależności.

12. Tworzenie indeksów i określanie rzetelności skali: sprawdzanie spójności wskaźników, obliczanie współczynnika Alfa-Cronbacha i analiza mocy różnicującej pozycji skali.

Literatura:

Babbie E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bedyńska S., Cypryańska M. (2012). Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa. Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Efekty uczenia się:

Zna podstawowe pojęcia z zakresu metodologii badań społecznych.

Potrafi zaplanować i poprawnie wykonać kluczowe elementy badania naukowego: syntezę dotychczasowego stanu wiedzy, dobór próby badawczej, stworzenie bazy danych, dobór modelu analizy danych, interpretację wyników.

Rozumie znaczenie metody naukowej w badaniach i praktyce pedagogicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Na ostatnich zajęciach odbędzie się pisemny sprawdzian, podczas którego będzie trzeba wykonać zadania dotyczące wybranych, omawianych na zajęciach elementów procesu badawczego.

Ocena ze sprawdzianu będzie cząstkową oceną egzaminacyjną z Modułu Społecznych Podstaw Pedagogiki. W przypadku niezaliczenia sprawdzianu w pierwszym terminie, będzie trzeba przystąpić do poprawkowego sprawdzianu w sesji poprawkowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Dolata
Prowadzący grup: Aleksandra Jasińska-Maciążek, Marek Smulczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Dolata
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)