Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MSPP - Zbieranie i analiza danych jakościowych w badaniach społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MSPP-MET-K
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MSPP - Zbieranie i analiza danych jakościowych w badaniach społecznych
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami badań jakościowych. W trakcie zajęć studenci poznają ogólne charakterystyki metod jakościowych, sposoby ich wykorzystania ponadto uczą się w jaki sposób projektować badania jakościowe, jak dobierać narzędzia oraz konstruować je pod względem technicznym. Zajęcia przybliżają studentom na czym polega i jak wygląda wywiad w badaniach jakościowych, różne jego postacie oraz sposoby przeprowadzenia i wykorzystania. Studenci uzyskują także wiedzę o badaniach metodą obserwacji uczestniczącej, różne techniki obserwacji oraz to, w jaki sposób zbiera się dane tą metodą. Ponadto studenci poznają metody badań oparte na analizie dyskursywnej oraz analizie wizualnej, w jaki sposób można pozyskać dane za pomocą tych metod. Ponadto studenci poznają sposoby w jakie należy analizować zebrane materiały.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w problematykę badań jakościowych, w szczególności zaś dostarczenie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej sposobów gromadzenia i analizowania danych jakościowych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w problematykę badań jakościowych, w szczególności zaś dostarczenie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej sposobów gromadzenia i analizowania danych. Zajęcia kierowane są do tych osób, które chciałyby rozwinąć swoje umiejętności badawcze w obszarze interpretacji szeroko rozumianych tekstów kulturowych. W trakcie kursu studenci pozyskują wiedzę o konstrukcji i celowości wywiadów w badaniach jakościowych, o sposobach ich wykorzystania oraz przeprowadzają praktyczne ćwiczenia z ich zastosowania. W kolejnych częściach zajęć studenci dowiadują się o tym, czym jest obserwacja uczestnicząca, jaka jest historia tej metody oraz jak może ona być stosowana w badaniach jakościowych. Studenci dowiadują się jakie są różne rodzaje obserwacji uczestniczącej (spacer etnograficzny, obserwacja, fotoesej) oraz przeprowadzają własne obserwacje. Na kolejnym etapie studenci poznają jakie są inne metody badań jakościowych, związanych z analizami dyskursu oraz analizami wizualnymi. Studenci dowiadują się o tym w jaki sposób analizować materiał ze źródeł zastanych (teksty, analiza prasy) oraz materiałów wizualnych. Końcowym elementem kursu będzie pokazanie, na podstawowym poziomie, w jaki sposób należy analizować dane uzyskane za pomocą metod jakościowych. Ważnymi elementami kursu jest to, żeby studenci sami sprawdzili jak wyglądają poszczególne metody w praktyce, przeprowadzając wywiady, obserwacje, analizy wizualne i dyskursywne.

Literatura:

Altheide D. L., Qualitative Media Analysis, Sage, Thousand Oaks-London-New Delhi 1996.

Banks M., Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Denzin N. K., Lincoln Y. S. (red.), Metody badań jakościowych, t. 1 i 2, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Flick U., Jakość w badaniach jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Gibbs G., Analizowanie danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

McKee A., Textual Analysis: A Beginner’s Guide, Sage, London-Thousand Oaks-New Delhi 2004.

Miles M. B., Huberman A. M., Analiza danych jakościowych, Wyd. Trans Humana, Białystok 2000.

Rose G., Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Van Leeuven Th., Jewitt C. (ed.), Handbook of Visual Analysis, Sage, Los Angeles-London-New Delhi, Singapore 2008.

Wodak R., Krzyżanowski M. (red.), Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

- wie czym są badania jakościowe;

- zna najważniejsze metody i techniki badawcze wykorzystywane w badaniach jakościowych;

- zna różne sposoby doboru próby (przypadków) do analizy;

- zna sposoby gromadzenia danych i ich interpretacji.

Umiejętności:

Student:

- potrafi samodzielnie stworzyć projekt badawczy i przeprowadzić badanie;

- potrafi dokonać analizy (interpretacji) zebranego materiału badawczego;

- potrafi zaprezentować wyniki swoich badań na forum publicznym.

Postawa:

Student:

- wykazuje ciekawość i wnikliwość badawczą;

- jest wrażliwy na aspekty etyczne związane z prowadzeniem badań jakościowych.

Metody i kryteria oceniania:

Aby uzyskać zaliczenie student zobowiązany jest do:

- dyskusji na tematy związane z metodologią badań jakościowych;

- przygotowania recenzji wybranej publikacji z zakresu badań jakościowych i analizy materiałów jakościowych ( max. 3 strony standardowego maszynopisu)

- przygotowania i przeprowadzenia w grupie 3 osobowej projektu własnych badań jakościowych na temat uzgodniony z prowadzącym

Ocena z kursu będzie cząstkową oceną egzaminacyjną z Modułu Społecznych Podstaw Pedagogiki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Dolata
Prowadzący grup: Olga Wysłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

Zajęcia są dedykowane studentom Animacji. Zostali na nie zapisani administracyjnie. Studenci Animacji maja jednak mozliwość wypisania się, gdyby woleli uczęszczać na inne konwersatorium W miarę wolnych miejsc do tej grupy mogą się zapisać studenci innych specjalności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Dolata
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

Zajęcia są dedykowane studentom Animacji. Zostali na nie zapisani administracyjnie. Studenci Animacji maja jednak mozliwość wypisania się, gdyby woleli uczęszczać na inne konwersatorium W miarę wolnych miejsc do tej grupy mogą się zapisać studenci innych specjalności.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)