Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MSPP - Moduł społecznych podstaw pedagogiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MSPP-A
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MSPP - Moduł społecznych podstaw pedagogiki
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 15.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Najważniejsze cele kształcenia w MSPP to:

- zrozumienie, czym jest metoda naukowa i jakie ma znaczenie w refleksji i praktyce pedagogicznej,

- opanowanie umiejętności wykorzystania współczesnej wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej, społecznej i socjologii w analizowaniu, projektowaniu i ewaluacji działań pedagogicznych.

Pełny opis:

Problematyka szczegółowa w zakresie metodologii badań społecznych:

- podstawowe paradygmaty w naukach społecznych,

- badania podstawowe i stosowane, rodzaje badań stosowanych,

- struktura postępowania naukowego, znaczenie pytań i hipotez badawczych,

- orientacja ilościowa i jakościowa w badaniach społecznych,

- problem przyczynowości,

- problem reprezentatywności próby i generalizacji wyników z próby na populację, metody doboru próby/przypadków do badań,

- podstawowe schematy badawcze,

- najważniejsze metody zbierania danych wykorzystywanych w badaniach ilościowych i jakościowych, pojęcie triangulacji,

- modele analizy danych, praca z programami komputerowymi wspomagającymi analizę danych ilościowych (SPSS) i jakościowych (f4, Atlas.ti, MAXQDA),

- pisanie raportu z badań,

- problemy etyczne związane z prowadzeniem badań.

Problematyka szczegółowa w zakresie teoretycznych podstaw wychowania:

- biologiczne mechanizmy rozwoju, pojęcie odziedziczalności, wyniki badań genetyki zachowania nad odziedziczalnością cech osobowości i zdolności, podstawowe agendy socjalizacyjne i ich wpływ na kształtowanie się cech behawioralnych,

- behawiorystyczna teoria rozwoju człowieka, behawioralna aksjologia i teleologia wychowania, skąd się biorą nieprzystosowawcze nawyki, prawa uczenia się a metody wychowania, ekonomia żetonowa, spór o karę, krytyka behawioryzmu,

- psychoanalityczna teoria rozwoju człowieka, psychoanalityczna aksjologia i teleologia wychowania, permisywizm wychowawczy, analiza transakcyjna a psychoanaliza, krytyka psychoanalizy,

- humanistyczna teoria rozwoju człowieka: teoria C. Rogersa i A. Maslowa, humanistyczna aksjologia i teleologia wychowania, wychowanie do wysokiej samooceny, koncepcja wychowania bez porażek, krytyka podejścia humanistycznego,

- poznawcza teoria rozwoju człowieka, podejście poznawcze a metody wychowania, pojęcie struktur poznawczych i reprezentacji, samokontrola, autonomia umysłowa i moralna, znaczenie twórczości,

- psychologia społeczna a wychowanie, mechanizmy grupowe, relacje międzygrupowe, uprzedzenia i konflikty.

Problematyka szczegółowa w zakresie socjologii wychowania:

- ustalenia definicyjne, zakres dyscypliny, związki socjologii edukacji z pedagogiką,

- polityka edukacji, system edukacyjny, szkoła a system społeczny - wybrane teorie i nurty socjologiczne: funkcjonalizm, interakcjonizm, neomarksizm, liberalizm i nurty neoliberalne, interrpretatywizm, konstrukcjonizm,

- szkoła jako organizacja, kultura szkoły,

- reformy systemu edukacji w Europie i w Polsce – ostatnie dekady, kierunek reform, pozytywne i negatywne konsekwencje reformy edukacji w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem reformy ustroju szkolnego i egzaminowania,

- uwarunkowania sukcesu edukacyjnego, strategie selekcji społecznej i szkolnej, nierówności edukacyjne,

- uwarunkowania socjalizacji rodzinnej i szkolnej,

- globalizacja i masmedia a edukacja młodzieży, wartości i styl życia młodzieży,

- rola zawodowa nauczyciela, kompetencje nauczycieli, status nauczyciela, satysfakcja zawodowa, awans zawodowy,

- uczniowie w szkole, prawa uczniów, relacje nauczyciel-uczeń, problemy społeczne: uzależnienia i agresja wśród młodzieży.

Literatura:

Pinker S. (2005). Tabula rasa. Spór o naturę ludzką. Gdańsk: GWP.

Nisbett R. E. (2010). Inteligencja. Sposoby oddziaływania na IQ. Sopot: Smak Słowa.

Eysenck H. (2002) Zmierzch i upadek imperium Freuda. Kraków: WiR Partner.

Sztompka P. (2002). Socjologia. Kraków: Wyd. Znak.

Domański H. (red.) (2008). Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce. Warszawa Wyd. IFiS PAN .

Giddens A. (2008). Socjologia. Warszawa: PWN

Babbie E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Zna podstawowe pojęcia metodologii badań społecznych i rozumie zasady naukowego rozumowania. Zna zasady sporządzania przeglądu literatury naukowej i formułowania pytań i hipotez badawczych. Wie, jakie są metody doboru próby badawczej, jakie są schematy badawcze, metody gromadzenia danych ilościowych i jakościowych i podstawowe modele analizy zebranych danych.

2. Zna najważniejsze teorie rozwoju człowieka i jego funkcjonowania w grupie społecznej, potrafi wskazać ich implikacje dla refleksji pedagogicznej. Zna metody wychowania inspirowane wiedzą z zakresu psychologii rozwoju człowieka i psychologii społecznej.

3. Zna podstawowe pojęcia i najważniejsze teorie z zakresu socjologii wychowania. Ma dobrze uporządkowaną wiedzę o funkcjonowaniu różnorodnych grup i instytucji społecznych związanych z procesami edukacyjnymi i wychowawczymi . Zna podstawowe prawidłowości przebiegu procesów grupowych i międzygrupowych, kształtowania się struktury społecznej (typy ładu społecznego, stratyfikacja, władza). Rozumie znaczenie nowych mediów i procesów globalizacja.

4. Ma uporządkowaną wiedzę o polityce i organizacji oświaty oraz procesach reformowania oświaty, funkcjach i zadaniach szkoły jako środowiska socjalizacyjnego, zna zasady współpracy szkoły z rodziną.

Umiejętności

1. Potrafi krytycznie interpretować wyniki badań empirycznych, umie zaprojektować proste badanie naukowe, potrafi zastosować podstawowe metody badawcze nauk społecznych w celu diagnozy i ewaluacji zjawisk związanych z wychowaniem i kształceniem. Potrafi stosować metodę naukową w refleksji i praktyce pedagogicznej.

2. Potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu teorii rozwoju człowieka, psychologii społecznej i socjologii wychowania w analizie zachowania jednostek, funkcjonowania grup społecznych i systemów oraz w projektowaniu i ewaluacji działań edukacyjnych i wychowawczych.

Kompetencje społeczne

1. Rozumie znaczenie metody naukowej w refleksji i praktyce pedagogicznej.

2. Rozumie znaczenie uzupełniania i pogłębiania wiedzy z zakresu nauk społecznych dla rozwoju kompetencji zawodowych pedagoga, podejmuje aktywność samokształceniową w tym zakresie.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena egzaminacyjna z MSPP jest wystawiana na podstawie ocen z elementów składowych. Jeżeli wszystkie elementy składowe są zaliczone, to ocena egzaminacyjna jest średnią z ocen cząstkowych. W wypadku zaliczenia elementu składowego w drugim terminie do średniej, na podstawie której wystawia się ocenę egzaminacyjną, wlicza się średnia z I i II podejścia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Roman Dolata
Prowadzący grup: Roman Dolata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Roman Dolata
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)