Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MS2-Moduł specjalnościowy 2: Menedżer oświaty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS2-MO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS2-Moduł specjalnościowy 2: Menedżer oświaty
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 15.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Menedżer jest osobą odpowiedzialną za realizację zadań podległych mu osób i jednostek organizacyjnych.

Ogólnym celem Modułu jest uzupełnienie wiedzy pedagogów o kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Zarządzanie polega na umiejętności organizowania działań, wymaga komunikowania się z pracownikami, motywowania ich do aktywności oraz przewodzenia zespołowi i efektywnego kontrolowania efektów. Dlatego w realizacji programu akcentowane są funkcje kierownicze menedżera i wynikające z nich role oraz umiejętności kierownicze ze szczególnym uwzględnieniem roli kierującego instytucją pedagogiczno-opiekuńczą i rolą lidera i promotora zmian.


Skrócony opis:

Zadaniem menedżera oświaty jest zarządzanie jakością kształcenia w różnego rodzaju placówkach oświatowych. Poza wiedzą z zakresu zarządzania konieczne są umiejętności związane z kompetencjami kierowniczymi: przewodzenia, podejmowania decyzji, kierowania pracą zespołu, współdziałania w grupie.

Menedżer to osoba samodzielnie i twórczo zarządzająca instytucją. Do pełnienia funkcji kierowniczych przypisane są konkretne kompetencje. Kierownik placówki oświatowej jest pedagogiem, którego zakres wiedzy i umiejętności winien być poszerzony o znajomość procesu i technik zarządzania oraz stylów sprawowania władzy adekwatnych do charakteru placówki.

Pełny opis:

Program Modułu składa się z:

- dwóch konwersatoriów: Zarządzanie oświatą i Zarządzanie zmianą

- seminarium Innowacje edukacyjne

- warsztatu Stres w pracy menedżera

- praktyki indywidualnej u dyrektorów placówek oświatowych

Konwersatoria Zarządzanie oświatą i Zarządzanie Zmianą:

- Elementy procesu zarządzania: planowanie (cele); organizowanie (struktury organizacyjne); kierowanie i motywowanie(rola i zadania menedżera); kontrolowanie

- Zarządzanie projektem; parametry zarządzania

- Techniki zarządzania właściwe dla oświaty

- Style kierowania a zadanie i zespół zadaniowy (główna zasada)

- Modele zarządzania kapitałem ludzkim

- Zarządzanie zmianą w organizacji: rodzaje zmian, człowiek wobec zmiany, etapy zarządzania zmianą

- Rola lidera w zarządzaniu zmianą

- Marketing – strategie marketingowe

Innowacje edukacyjne:

- Przepisy prawne dotyczące innowacji i eksperymentów pedagogicznych

- Innowacje aktualnie realizowane w szkołach

- Wykorzystanie sieci i urządzeń elektronicznych :

- źródła informacji edukacyjnych

- zagrożenia (plagiat, hejt, nieścisłe treści)

- Kierunki rozwoju polskiej oświaty (wizja i misje, system edukacji)

Stres w pracy menedżera:

- rodzaje sytuacji trudnych i rodzaje stresorów.

- przyczyny stresu zawodowego.

- fazy stresu biologicznego i stresu psychologicznego.

- model wypalenia zawodowego według Christiny Maslach.

- strategie radzenia sobie ze stresem.

Literatura:

Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.

Edelmann R.J., Konflikty w pracy, GWP, Gdańsk 2005.

Chrościcki Z., Zarzadzanie projektem, Wyd. C.H.Beck,Warszawa 2001.

Fic M., Fic D., Mini przewodnik zarządzania, WSP, Zielona Góra 1995.

Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2003.

Kalin K., Muri P., Kierowac sobą i innymi, WPSzB, Warszawa 1996.

Koźmiński A. K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2006.

Machaczka J., Podstawy zarządzania, AE Kraków, Kraków 2005.

Nosal Cz.S., Umysł menedżera,Wyd."przecinek",Wrocław 1993.

Penc.J., Decyzje w zarzadzaniu,WPSzB, Kraków 1999.

Vopel K.W., Cechy dobrego menedzera,Wyd.Jedność, Kielce 2003.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma wiedzę ogólną z zakresu teorii zarządzania, koncepcji zachowań organizacyjnych oraz metod organizacji i zarządzania; rozumie zależności i funkcjonalność elementów procesu zarządzania

- zna znaczenie socjologicznych i psychologicznych aspektów zarządzania i przywództwa oraz zna zasady zarządzania kapitałem ludzkim.

- rozumie prawidłowości funkcjonowania człowieka i wie jak one wpływają na społeczne interakcje i więzi społeczne

- posiada rozszerzoną wiedzę i rozumie kulturowe znaczenie roli menedżera.

Umiejętności:

- potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy i interpretacji zjawisk z obszaru zarządzania oświatą

- potrafi wykorzystać nabyte umiejętności menedżerskie do podnoszenia jakości i produktywności pracy zespołów.

- potrafi stworzyć wizję i zaplanować realizację zadań innowacyjnych z wykorzystaniem sieci i urządzeń elektronicznych.

- potrafi samodzielnie i efektywnie rozwiązywać problemy pedagogiczne i organizacyjni we wdrażaniu koncepcji doskonalących funkcjonowanie placówki.

Kompetencje społeczne:

- potrafi indywidualnie i we współpracy z grupą inspirować i realizować oryginalne projekty edukacyjne

- potrafi kierować pracą zespołu, wyznaczać cele i podejmować decyzje; potrafi przyjąć rolę lidera zespołu i zarządzić realizacją dowolnego projektu edukacyjnego.

- ma poczucie odpowiedzialności za efekty uzyskane przez zespół realizujący zadania edukacyjne

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin modułowy jest ustny

Ocena końcowa wynika z odpowiedzi studentów na dwa rodzaje pytań: modułowych - obejmujących zakresem całość zagadnień omawianych w ramach modułu i związanych ogólnie z funkcjonowaniem w społeczno-zawodowej roli menedżera oświaty oraz z pytań uzupełniających odnoszących się do istotnej wiedzy oraz umiejętności będących efektem realizacji poszczególnych przedmiotów.

Praktyki zawodowe:

Studenci realizują 30 godz. praktyk indywidualnych u dyrektorów placówek oświatowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Elżbieta Widota
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Elżbieta Widota
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)