Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MOBS - MODUŁ BADAŃ SPOŁECZNYCH

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MOBS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MOBS - MODUŁ BADAŃ SPOŁECZNYCH
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowe cele kształcenia:

- poznanie na poziomie zaawansowanym metodologii badań społecznych,

- opanowanie podstawowych pojęć i koncepcji antropologii kulturowej.

Pełny opis:

Problematyka szczegółowa:

- podstawowe paradygmaty w naukach społecznych

- struktura postępowania naukowego, znaczenie pytań i hipotez badawczych

- pogłębione omówienie orientacji ilościowej i jakościowej w badaniach społecznych

- problem przyczynowości, eksperyment jak schemat badania i metoda analizy słabości nie eksperymentalnych schematów badawczych

- problem reprezentatywności próby i generalizacji wyników z próby na populację, metody doboru próby/przypadków do badań,

- pogłębione omówienie podstawowych schematów badawczych

- pogłębione omówienie najważniejszych metod/technik zbierania danych wykorzystywanych w badaniach ilościowych i jakościowych

- pojęcie triangulacji

- praca z programami komputerowymi wspomagającymi analizę danych ilościowych (SPSS) i jakościowych (f4, Atlas.ti, MAXQDA),

- pisanie raportu z badań

- problemy etyczne związane z prowadzeniem badań

- antropologia kulturowa jako „nauka”

- trzy komponenty „perspektywy antropologicznej”: badania porównawcze, holizm, relatywizm kulturowy

- definiowanie kultury, właściwości kultury

- metody antropologii kulturowej

- źródła antropologii kulturowej: spotkanie z Innym, naukowa etnologia, nowoczesna antropologia, kryzys antropologii w połowie XX wieku i stan po kryzysie

- najważniejsze koncepcje kultury, szkoły antropologiczne

- oblicza współczesności: globalizacja, konsumpcjonizm, opór kulturowy, nacjonalizm, feminizm

Literatura:

Literatura:

Babbie E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Silverman D. (2009). Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hammersley M., Atkinson P. (2000). Metody badań terenowych. Poznań. Zysk i S-ka.

Barnard A. (2016). Antropologia. Warszawa, PIW.

Burszta J. W. (1998). Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje. Warszawa, Wydawnictwo Zyski S-ka.

Eller D. J (2012). Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Geertz C. (2005). Interpretacja kultur. Wybrane eseje. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Wie, czym jest metoda naukowa i potrafi odróżnić problemy naukowe od nienaukowych, zna miejsce nauk społecznych w systemie nauk, wie, czym są badania ewaluacyjne.

2. Zna najważniejsze szkoły metodologiczne w naukach społecznych.

3. Zna podstawowe schematy badawcze stosowane w badaniach podstawowych i ewaluacyjnych, wie, jak robić przegląd literatury i definiować pojęcia.

4. Ma pogłębioną wiedzę o metodach doboru próby badawczej, pozyskiwania danych ilościowych i jakościowych, w tym danych zastanych, i modelach ich analizy. Zna metody stosowane w badaniach ewaluacyjnych. Zna strukturę publikacji naukowej, zasady przywoływania i cytowania literatury, robienia przypisów i bibliografii.

5. Zna etyczne zasady prowadzenia badania naukowego i publikacji wyników

6. Zna wyniki najważniejszych porównawczych badań edukacyjnych.

7. Zna podstawowe pojęcia ważne dla refleksji o człowieku w jego relacjach z kultura.

8. Zna najważniejsze koncepcje antropologii kulturowej, rozumie ich znaczenie dla refleksji pedagogicznej.

Umiejętności

1. Poprawnie definiuje pojęcia naukowe z zakresu nauk społecznych, rozumie ich abstrakcyjność i relacje z rzeczywistością.

2. Potrafi zaplanować badanie naukowe podstawowe i ewaluacyjne, zrobić przegląd literatury, sformułować problem badawczy, dobrać metody zbierania i analizy danych.

3. Potrafi analizować wyniki badań społecznych, sformułować pogłębioną interpretację, potrafi krytycznie ocenić uzyskane wyniki.

4. Umie powiązać wyniki badań z refleksją pedagogiczną i antropologiczną.

5. Potrafi analizować kulturowe uwarunkowania procesów wychowawczych.

Kompetencje społeczne

1. Potrafi krytycznie ocenić swoją wiedzę i umiejętności, rozwijać je, ma potrzebę obserwacji zmieniającej się rzeczywistości i stałego uzupełniania wiedzy.

2. Potrafi przygotowywać i realizować projekty badawcze w zespole.

3. Potrafi być badaczem wrażliwym na społeczne i etyczne konsekwencje swoich działań.

4. Jest zainteresowany problemami społecznymi i kulturą, upowszechnia zdobytą wiedzę.

Metody i kryteria oceniania:

Każdy element składowy Modułu kończy się zaliczeniem na ocenę. Jeżeli wszystkie oceny składowe są pozytywne, średnia z nich jest oceną z egzaminu modułowego. Ocena niedostateczna z elementu składowego modułu oznacza konieczność jej poprawy w sesji poprawkowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Roman Dolata
Prowadzący grup: Roman Dolata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Roman Dolata
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)