Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MK - Systemy wspierania dziecka i rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MK-SW1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MK - Systemy wspierania dziecka i rodziny
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest omówienie systemów wspierania dzieci i rodzin, zwrócenie uwagi na społeczno-kulturowe uwarunkowania systemów i konteksty dot. przemian rodziny, omówienie funkcji polityki społecznej oraz roli instytucji publicznych i organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci i rodzin na poziomie krajowym oraz w wymiarze międzynarodowym.

Pełny opis:

W ramach wykładu omówione zostaną systemy wspierania dzieci i rodzin, przemiany rodzin we współczesnym świecie i wynikające z tych przemian szanse oraz zagrożenia dotyczące rozwoju dzieci i młodzieży (sytuacja demograficzna, społeczno-kulturowa rodzin, migracje ekonomiczne, mobilność, problemy uzależnienia, ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz szanse związane z mobilnością, rozwojem usług wsparcia rodziny).

Studenci zapoznają się z teoretycznymi podstawami podejść zorientowanych na rodziny i dzieci. Zostanie im przedstawiony stan najnowszych badań i główne raporty nt. uwarunkowań rodzicielstwa i wspierania rodzin o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Zapoznają się również z działaniami polityki społecznej na rzecz dzieci i rodzin w Polsce i innych wybranych krajach, z zasadami polityk rodzinnych i instrumentami wspierania rodziny. Poznają systemy wsparcia dzieci i rodzin w Polsce i za granicą, zadania pomocy społecznej oraz profile instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci i rodzin. Będą mieli możliwość zapoznania się z przykładami działań wspierających dzieci, młodzież i rodziny w środowisku lokalnym oraz programy pomocy rodzinom z „grupy ryzyka”.

Literatura:

Golinowska, S., Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku, Fundacja Batorego, 2018: http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Forum%20Idei/Modele%20polityki%20spolecznej.pdf (fragmenty)

Piorunek, M., Skowrońska-Pućka A., Kozielska J. Rodzina–młodzież–dziecko. Szkice z teorii i praktyki pomocy psychopedagogicznej i socjalnej. Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016 (fragmenty)

Kłos, B. "Wsparcie finansowe dla rodzin z dziećmi w Polsce iw wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej." Analizy BAS 6 (142) (2016).

Szluz B., Szluz A., Urbańska M.(red.), Współczesna rodzina w ujęciu interdyscyplinarnym. Przemiany-Wsparcie-Rozwój, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017 (fragmenty).

Kolankiewicz, M. "Dzieci poza rodziną." Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 16.1 (2017): 68-93.

Krakowiak, P. "Praca socjalna w Szkocji wobec zagrożeń dzieci w środowisku lokalnym (Na przykładzie instytucji wskazanej osoby–named person)." Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika 34 (2018): 89-101.

Brągiel J., Górnicka B. (red.), Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych, Opole 2015 (fragmenty).

Mizielińska J., Struzik J., Król A., RÓŻNYM GŁOSEM. Rodziny z wyboru w Polsce, Wyd. PWN 2017, (fragmenty).

Kowalski, W. "Wspieranie rodzin dysfunkcjonalnych przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce." Studia i prace pedagogiczne 4 (2017).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Opracowania dostępne w Internecie:

Przegląd systemów wsparcia rodzin marzec 2017: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/dokumenty-i-opracowania/przeglad-systemow-wsparcia-rodzin/

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2017 roku. GUS, Warszawa 2018.

Programy: 500+, program Rodzina na lata 2010-2020. Warszawa rodzinna.um.warszawa.pl, program wspierania rodziny w mieście st. Warszawie na lata 2016-2018.

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Raport 2018.

Employment, Social Affairs & Inclusion, Komisja Europejska (wybrane materiały)

OECD data: https://data.oecd.org/

Human Development Reports 2018: http://hdr.undp.org/en/2018-update

Efekty uczenia się:

Wiedza:

studenci znają i rozumieją przemiany rodziny i wynikające z nich zagrożenia dla funkcjonowania rodziny i rozwoju dzieci i młodzieży

znają stan współczesnych badań nad rodziną i główne raporty o zasięgu krajowym i międzynarodowym

rozumieją podstawy podejścia zorientowanego na rodzinę w teorii i praktyce społecznej

znają wybrane systemy wspierania rodziny i programy prewencyjne i interwencyjne w Polsce i innych krajach

Umiejętności:

studenci są w stanie opisać i krytycznie zanalizować przykłady działań na rzecz dziecka i rodziny oferowanymi przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe

potrafią wskazać efektywne strategie i projekty skierowane do dzieci i rodzin w środowisku lokalnym oraz modele pomocy rodzinom z „grupy ryzyka”

Kompetencje społeczne:

studenci rozumieją uwarunkowania rodzicielstwa we współczesnym świecie

zdają sobie sprawę z trudności, z jakimi borykają się współczesne rodziny

są gotowi – na gruncie przygotowania zawodowego - do podejmowania działań aktywizujących dzieci i rodziny

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów na podstawie kolokwium pisemnego przeprowadzonego pod koniec semestru (zaliczenie jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu modułowego).

Egzamin pisemny z modułu kierunkowego. Wymagana jest umiejętność integrowania wiedzy zdobytej w ramach modułu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zielińska
Prowadzący grup: Rafał Pląsek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zielińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)