Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MK - Wyzwania współczesnej rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MK-SW-L
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: MK - Wyzwania współczesnej rodziny
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studentów dotyczącej wyzwań, przed jakimi stoją współczesne rodziny oraz uwrażliwienie ich na problemy, z którymi rodziny się spotykają.

Pełny opis:

Tematyka:

- czym jest "współczesna rodzina"?;

- przemiany życia rodzinnego, drugie przejście demograficzne, rodzina w globalizującym się świecie;

- dominujące i alternatywne modele życia rodzinnego w Polsce i za granicą;

- wyzwania współczesnej rodziny (np. przemoc domowa, migracje zarobkowe, przemiany społeczno-kulturowe, w tym ról społecznych matki i ojca, zróżnicowanie kulturowe);

- zasoby rodziny;

- różnorodne formy wsparcia rodziny (systemowe, pozarządowe, nieformalne etc.).

Literatura:

- Beck U., Beck-Gernsheim E. (2017), Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej, Warszawa;

- Beck U., Beck-Gernsheim E. (2013), Całkiem zwyczajny chaos miłości, Wrocław;

- Hryciuk, R., Korolczuk, E. (red.) (2012), Pożegnanie z Matką Polką? Współczesne dyskursy i reprezentacje macierzyństwa;

- Jarosz E. (2008), Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Perspektywa globalna i lokalna, Katowice.

- T. Kozłowski, Konsumpcyjny konstrukt szczęśliwego dzieciństwa na przykładzie serialu „Rodzinka.pl”. Zastosowanie krytycznej analizy dyskursu. "Forum Oświatowe" 2017 nr 1 (dostępne tu: http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/533)

- Kulesza M. (2009), Zasoby rodziny - nowe możliwości w diagnozie i terapii rodziny, "Pedagogika Społeczna" nr 3/4;

- Ostrouch-Kamińska J. (2011), Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów. Studium socjopedagogiczne narracji rodziców przeciążonych rolami, Kraków;

- Popow M. (2014), Rodzina jako podmiot przedsiębiorczy – krytyczna analiza dyskursu wychowania małego geniusza w portalach internetowych dla rodziców, "Kultura - Społeczeństwo - Edukacja", nr 2(6);

- Slany K. (2006) Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków;

- Szlendak T. (2012), Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa;

- Sowa-Behtane E., Rodziny wielokulturowe, Kraków 2016;

- Walczak B. (2014), Dziecko, rodzina i szkoła wobec migracji rodzicielskich, Warszawa;

- Wiatr M. (2015), Konteksty refleksyjności współczesnych rodziców, "Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja", nr 3(71), s. 71-82.

Efekty uczenia się:

Student/studentka:

- ma podstawową wiedzę na temat przemian rodziny i ich implikacji dla rozwoju dzieci i młodzieży;

- ma podstawową wiedzę o różnorodności modeli rodziny we współczesnym świecie;

- ma podstawową wiedzę o wyzwaniach, z jakimi mierzą się współczesne rodziny;

- ma podstawową wiedzę o systemach wspierania rodziny i programach prewencyjnych i interwencyjnych w Polsce,

- rozumie problemy i dylematy współczesnego rodzicielstwa,

- dostrzega dylematy etyczne dotyczące pomocy i wychowania, jest otwarta na inne stanowiska etyczne, przejawia światły sceptycyzm zarówno wobec własnych, jak i odmiennych poglądów moralnych.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność i aktywność podczas zajęć (dopuszczalne są 2 nieobecności, każdą „nadprogramową” należy zaliczyć podczas dyżuru);

- Praca pisemna na jeden z podanych tematów (do wyboru przez studentkę/studenta). Praca powinna zawierać: sformułowaną przez autora/autorkę tezę i argumenty na jej poparcie, przypisy i bibliografię (styl harvardzki). Długość pracy: ok. 1500 słów.

Kryteria oceniania:

- zgodność z wymogami formalnymi (liczba słów, czcionka, marginesy, poprawne przypisy i bibliografia zgodne z wymaganym stylem),

- zgodność treści pracy z tematem,

- dobór, uporządkowanie i zasadność argumentów,

- spójność (zdania i akapity wzajemnie powiązane) i logika wywodu (logiczny układ treści, logiczne wnioski),

- wykorzystanie odpowiedniej literatury przedmiotu,

- kompozycja pracy: uwzględnienie wszystkich elementów struktury (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) oraz odpowiednie ich proporcje,

- wykorzystanie odpowiedniej terminologii z zakresu pedagogiki społecznej i nauk pokrewnych,

- poprawność stylistyczno-językowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kuleta-Hulboj, Anna Zielińska
Prowadzący grup: Magdalena Kuleta-Hulboj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kuleta-Hulboj, Anna Zielińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)