Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MD/POME - Umiejętności pedagogiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MD/POME-UP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MD/POME - Umiejętności pedagogiczne
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykazanie przyszłym pedagogom koniecznosci autorefleksji w różnych obszarach praktyki edukacyjnej.

Merytoryczna i etyczna samoświadomość roli zawodowej pedagoga i jego funkcji w środowisku edukacyjno-wychowawczym.

Rozwijanie myślenia refleksyjno-krytycznego o procesie kształcenia i wychowania.

Uświadomienie możliwości autokreacji w pracy edukacyjno-wychowawczej.

Skrócony opis:

Uporządkowana i pogłębiena wiedzy w zakresie interdyscyplinarnych uwarunkowań procesów edukacyjnych umożliwiajaca:

- interpretacje obserwowanych zjawisk w edukacji i ich właściwą ocenę;

- realizację zamierzonych celów dydaktycznych poprzez umiejetne konstruuowanie projektow edukacyjnych;

- uzyskanie kompetencji społecznych w zakresie uwrażliwienia na problemy edukacyjne i sytuowania ich w szerokim kontekście współczesnych zjawisk społeczno-kulturowych.

- autokreacja, której podstawą jest refleksja dydaktyczna, a efektem rozwój i samodoskonalenie się w realizacji roli społeczno-zawodowej nauczyciela.

Pełny opis:

Refleksja nad własnym warsztatem ma prowadzić do kształtowania orientacji krytycznej w zakresie:

• posiadanych umiejętności dedukcyjnych (aspekt poznawczy),

• posiadanej postawy badawczej (aspekt motywacyjny),

• przejawiania refleksyjnego sceptycyzmu i autorefleksji (aspekt osobowościowy).

Przedmiotem autorefleksji będą:

- różne obszary praktyki edukacyjnej,

- rola społeczna zawodowa pedagoga i jego funkcja w środowisku edukacyjno-wychowawczym.

- umiejętność obserwowania, analizowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych,

- diagnoza i interpretacja problemów edukacyjnych.

Literatura:

1. Day Ch., Rozwój zawodowy nauczyciela. GWP, Gdańsk 2004.

2. Day Ch., Nauczyciel z pasją. GWP, Gdańsk 2008.

3. Kalin K., Muri P.: Kierować sobą i innymi. Wyd. P.Sz.B.

Kraków 1998.

4. Kotusiewicz A., O niezbywalności autorefleksji w praktyce edukacyjnej nauczyciela akademickiego., w: Nauczyciel akademicki, Kotusiewicz A.., Koć-Seniuch G. (red.), Wyd. ŻAK, Warszawa 2008.

5. Wysocka E., Człowiek a środowisko życia. Wyd. Źak, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Kompetencje dziedzinowe - student:

- integruje wiedzę z różnych dyscyplin objętych programem studiów pedagogicznych;

- diagnozuje i interpretuje powstawanie problemów dydaktyczno-wychowawczych;

- wykazuje zależnosci uwarunkowań osobowosciowo-społecznych jako zmiennych interweniujących.

Kompetencje ogólne:

Autorefleksja w dochodzeniu do profesjonalizacji w zawodzie pedagoga.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie projektu działań pedagogicznych do konkretnego przypadku problemowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Marek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Marek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)