Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MD/POME- MODUŁ METODYCZNY - Polityka oświatowa-menedżer oświaty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MD/POME
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MD/POME- MODUŁ METODYCZNY - Polityka oświatowa-menedżer oświaty
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem Modułu Metodycznego jest wprowadzenie studentów specjalności Polityka oświatowa - Menedżer oświaty w obszar praktycznych umiejętności związanych z przygotowaniem, organizacją i zarządzaniem projektami edukacyjnymi. Zajęcia prowadzone w ramach tego modułu są zarazem przygotowaniem do konceptualizacji, pogłębionych analiz teoretycznych i rozwinięcia praktycznych umiejętności kierowania strukturami i projektami oświatowymi.

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Zajęcia realizowane w ramach Modułu Metodycznego rozwijają osobiste kompetencje studentów w obszarach diagnozowania potrzeb i kontekstu społecznego działań pedagogicznych oraz kierowania takimi działaniami. Praktyki wprowadzone do programu modułu umożliwiają trening osobistych umiejętności w wymienionych zakresach.

Pełny opis:

W obszarze wiedzy student zrozumie znaczenie socjologicznych i psychologicznych aspektów zarządzania i przywództwa oraz zasady zarządzania kapitałem ludzkim oraz pozna prawidłowości funkcjonowania człowieka i wpływu czynników związanych z kierowaniem grupą na społeczne interakcje i więzi społeczne.

W obszarze umiejętności: zastosuje narzędzia diagnostyki pedagogicznej i będzie generował oryginalne rozwiązania problemów pedagogicznych, w tym szczególnie edukacyjnych, będzie przygotowywał oryginalne projekty w tym zakresie wiążąc stronę pedagogiczną i organizacyjną projektów, będzie potrafił prognozować ich przebieg i skutki oraz zmiany społeczne i osobowe nimi wywołane, wykorzysta zdobytą wiedzę do analizy i interpretacji zjawisk z obszaru zarządzania oświatą, przygotuje i zaprezentuje publicznie opinie i argumenty związane z problemami społecznymi i organizacyjnymi.

Zaprezentuje gotowość pracy w zespole i motywację do rozwiązywania problemów edukacyjnych, pedagogicznych i społecznych. Przyjmie pozycję lidera i pokieruje pracą zespołu. Będzie miał poczucie odpowiedzialności za efekty uzyskane przez zespół realizujący zadania edukacyjne.

Literatura:

1. J. Madalińska-Michalak (red.) Przywództwo nauczycieli.

2. H. Domański, A. Rychard, P. Śpiewak: Polska jedna czy wiele?

3. Grabowska, T. Szawiel: Budowanie demokracji.

4. M. Marody (red.): Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku.

5. E. Wnuk-Lipiński: Socjologia życia publicznego.

7. E Babbie: Podstawy badań społecznych.

8. K. Konarzewski: Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna.

9. W. Ury, Odchodząc od nie. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji.

10. R. Fisher, W. Ury: Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się.

11. E. Gmurzyńska, R. Morek (red.): Mediacje. Teoria i praktyka.

12. Z. Nęcki: Negocjacje w biznesie.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- zna znaczenie socjologicznych i psychologicznych aspektów zarządzania i przywództwa oraz zna zasady zarządzania kapitałem ludzkim,

- rozumie prawidłowości funkcjonowania człowieka i wie jak one wpływają na społeczne interakcje i więzi społeczne,

- posiada rozszerzoną wiedzę i rozumie kulturowe znaczenie roli menedżera.

Umiejętności:

- generuje oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych i organizacyjnych; posiada umiejętność tworzenia oryginalnych projektów; prognozuje ich przebieg i skutki oraz potrafi zarządzić zmianą,

- potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy i interpretacji zjawisk z obszaru zarządzania oświatą,

- Posiada umiejętność przygotowania projektu edukacyjnego, zaprezentowania go publicznie i zrealizowania w praktyce,

- posiada umiejętność przygotowania własnej argumentacji i w konfrontacji z posiadaną wiedzą samodzielnego formułowania opinii i prezentowania ich publicznie,

- potrafi wykorzystać nabyte umiejętności menedżerskie do podnoszenia jakości i produktywności pracy zespołów.

Kompetencje społeczne:

- potrafi indywidualnie i we współpracy z grupą inspirować i realizować oryginalne projekty edukacyjne,

- potrafi kierować pracą zespołu, wyznaczać cele i podejmować decyzje; potrafi przyjąć rolę lidera zespołu i zarządzić realizacją dowolnego projektu,edukacyjnego.

- ma poczucie odpowiedzialności za efekty uzyskane przez zespół realizujący zadania edukacyjne.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie poszczególnych przedmiotów.

Ustny egzamin modułowy

Praktyki zawodowe:

1. Asystencka praktyka u dyrektora placówki.

2. Praktyki w instytucjach i fundacjach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Jerzy Marek, Anna Sobolewska, Elżbieta Widota
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Jerzy Marek, Anna Sobolewska, Elżbieta Widota
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)