Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zbieranie i analiza danych ilościowych z elementami statystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-J-MBSH-ZADI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zbieranie i analiza danych ilościowych z elementami statystyki
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założenia:

Konwersatorium jest elementem składowym Modułu metodologii badań społecznych i humanistycznych. Zajęcia są prowadzone w pracowni komputerowej z dostępem do komputera z pakietem SPSS dla każdego studenta.


Skrócony opis:

Kurs koncentruje się na przećwiczeniu kluczowych elementów metody naukowej w badaniach społecznych: dobór próby, tworzenie i/lub wybieranie adekwatnych do problemu badawczego narzędzi badawczych (ankieta, test, obserwacja), tworzenie bazy danych, analiza danych ilościowych i interpretacja wyników.

Pełny opis:

Omówienie organizacji kursu, wymagań i zasad zaliczenia.

Wybrane źródła publicznie dostępnych baz danych ilościowych oraz standaryzowanych narzędzi badawczych z zakresu badań społecznych. Logika metody naukowej.

Metody doboru próby.

Oznaczanie typu skali pomiarowej: nominalna, porządkowa, przedziałowa, ilorazowa. Interpretacje wyników na skalach standardowych: staninowej, 100/15, 500/100.

Kodowanie danych z badania ankietowego. Projektowanie i opisywanie bazy danych: rodzaje i format zmiennych, nazwy zmiennych, nazwy wartości zmiennych.

Kontrolowanie poprawności bazy danych: unikalność identyfikatorów, niedozwolone wartości zmiennych, wartości po zmiennych warunkowych, spójność odpowiedzi. Przekodowywanie wartości i tworzenie nowych zmiennych jako funkcji już istniejących. Metody opisu danych: tabela częstości, podstawowe wykresy.

Podstawy wnioskowania statystycznego, estymacja punktowa i przedziałowa, weryfikacja hipotez, pojęcie istotności statystycznej

Analiza rozkładu zmiennych: histogram, parametry rozkładu, przedział ufności dla średniej rozkładu.

Analiza współzmienności zmiennych nominalnych: tabela krzyżowa, wartości oczekiwane i empiryczne, test chi kwadrat.

Analiza współzmienności zmiennej nominalnej i interwałowej: rozkłady warunkowe, porównanie średnich, test t-Studenta (dla prób niezależnych i zależnych).

Analiza współzmienności zmiennych interwałowych: wykres rozrzutu, regresja, korelacja, błąd statystyczny oszacowania współczynnika regresji i współczynnika korelacji, wnioskowanie o istotności statystycznej zależności.

Tworzenie indeksów i skal, określanie rzetelności skali: sprawdzanie spójności wskaźników, obliczanie współczynnika Alfa-Cronbacha i analiza mocy różnicującej pozycji skali.

Replikacja wyników przykładowego badania naukowego. Standardy dokumentowania wyników badań.

Formułowanie problemu badawczego. Konstrukcja narzędzi badawczych: budowanie wskaźników, operacjonalizacja pytań badawczych.

Sprawdzian zaliczeniowy

Literatura:

Podręcznik: Earl Babbie (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bedyńska, S., Cypryańska, M. (2012). Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

M.W2.Rolę teorii w badaniach społecznych (dialog z poprzednikami, znaczenie przeglądu literatury), logikę procesu badawczego i kluczowe jego elementy: konceptualizacja, definiowanie i sformułowanie problemu badawczy, metoda jego rozwiązania, zbieranie i analiza danych, analiza danych i uzyskanie wyniki, ich interpretacja i dyskusja.

M. W3.Wbadaniach ilościowych pojęcie operacjonalizacji i zmiennej (rodzaje zmiennych a informacje przenoszone przez liczby), związki między zmiennymi (pojęcie korelacji pozornej),metody doboru próby, metody zbierania danych (obserwacja, test wg KTT, ankieta), modele analizy danych (analizy: rozkładu zmiennych, korelacji między zmiennymi, trendu, wielozmiennowe, wielopoziomowe), pojęcie oszacowania i błędu oszacowania, wnioskowanie statystyczne, związki modeli analizy z teorią, interpretacja wyniku. Rolę IT w gromadzeniu i analizie danych ilościowych (m.in. SPSS). Kluczowe pojęcia pozwalające oceniać jakość badań ilościowych: reprezentatywność próby, rzetelność, trafność i inwariantność pomiaru, możliwości generalizacji wyników.

W zakresie umiejętności student potrafi:

M. U3. Dobrać do ilościowego problemu badawczego odpowiedni schemat badawczy, metodę doboru próby i metody zbierania danych. Wykonać przy pomocy programu statystycznego SPSS proste analizy statystyczne z wykorzystaniem danych zastanych: rozkładu (wraz z szacowaniem przedziału ufności), zależności dla zmiennych nominalnych, zależności dla zmiennych co najmniej interwałowych (regresja, korelacja), porównania dla prób niezależnych, porównania dla prób zależnych (trend), własności testu w metodologii KTT. Opracować wybrane narzędzie badawcze: ankietę lub prosty test.

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do:

M. K05. Przyjęcia etycznej odpowiedzialności za realizowane działania badawcze.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest zaliczenie poszczególnych zajęć oraz pisemny sprawdzian, podczas którego trzeba będzie wykonać zadania dotyczące wybranych, omawianych na zajęciach elementów procesu badawczego.

Ocena z konwersatorium będzie decydować o pierwszeństwie w zapisach na zblokowane Seminarium empiryczne i warsztat Czytanie i pisanie tekstu naukowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Dolata
Prowadzący grup: Aleksandra Jasińska-Maciążek, Marek Smulczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Dolata
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)