Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy metodologii badań humanistycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-J-MBSH-EMBH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy metodologii badań humanistycznych
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student ma podstawową wiedzę z zakresu metodologii badań humanistycznych – w tym krytyki różnych typów źródeł do badania zjawisk edukacyjnych.


Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat efektywnego wykorzystania różnych typów źródeł w edukacyjnych badaniach humanistycznych: historycznych, filozoficznych, kulturowych. Zajęcia mają przede wszystkim na celu wskazanie znaczenia oraz możliwości krytyki źródła do rekonstrukcji rzeczywistości edukacyjnej oraz potrzeb edukacyjnych dziecka.

Pełny opis:

Na zajęciach dotyczących elementów metodologii badań humanistycznych zostaną poruszone zagadnienia, z jakimi spotykają się pedagodzy badający rzeczywistość edukacyjną (szkolną i pozaszkolną) w przeszłości oraz w teraźniejszości. Program wykładów obejmuje wsparcie kompetencji zawodowych przyszłych nauczycieli w budowaniu efektywnej i krytycznej oceny różnych typów źródeł: tekstów pisanych, filmów, zdjęć, elementów przestrzeni publicznej miasta jako otoczenia kulturowego i społecznego dziecka. Na zajęciach zostaną poruszone kwestie znaczenia zrozumienia krytycznej oceny przeszłości dla zrozumienia oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i środowiska społecznego za proces edukacyjny dziecka. Omawiane zagadnienia będą również dotyczyły znaczenia rozumienia przestrzeni publicznej w podnoszeniu świadomości edukacyjnej rodziców. W części wykładów, które będą miały na celu zwiększenie kompetencji zawodowych, przedmiot przyjmie także formę interaktywną (warsztatu).

Literatura:

W zakresie wiedzy student zna i rozumie:

- specyfikę różnych typów źródeł, z jakimi mogą spotkać się nauczyciele w szkole i w przedszkolu.

- rolę współpracy nauczyciela z jego środowiskiem;

- znaczenie ujednolicania oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, środowiska i przestrzeni publicznej.

W zakresie umiejętności student potrafi:

- wskazać znaczenie wpływu rozumienia krytycznego obrazu przeszłości dla współpracy rodzica ze szkołą i szkoły z rodzicem na funkcjonowanie, rozwój i sukces edukacyjny dziecka,

- wykorzystać humanistyczna wiedzę teoretyczną w budowaniu relacji z rodzicami uczniów;

- wskazać cechy efektywnej współpracy nauczyciela z rodzicami oraz rodziców ze szkołą w dziedzinie rozumienia dziedzictwa przeszłości w kontekście edukacyjnym.

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do:

- zaprojektowania działań nastawionych na krytyczne interpretowanie różnych typów przekazów (źródeł) w kontekście edukacyjnym;

- budowania efektywnych relacji z rodzicami i środowiskiem społecznym dziecka.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student zna i rozumie:

- specyfikę różnych typów źródeł, z jakimi mogą spotkać się nauczyciele w szkole i w przedszkolu.

- rolę współpracy nauczyciela z jego środowiskiem;

- znaczenie ujednolicania oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, środowiska i przestrzeni publicznej.

W zakresie umiejętności student potrafi:

- wskazać znaczenie wpływu rozumienia krytycznego obrazu przeszłości dla współpracy rodzica ze szkołą i szkoły z rodzicem na funkcjonowanie, rozwój i sukces edukacyjny dziecka,

- wykorzystać humanistyczna wiedzę teoretyczną w budowaniu relacji z rodzicami uczniów;

- wskazać cechy efektywnej współpracy nauczyciela z rodzicami oraz rodziców ze szkołą w dziedzinie rozumienia dziedzictwa przeszłości w kontekście edukacyjnym.

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do:

- zaprojektowania działań nastawionych na krytyczne interpretowanie różnych typów przekazów (źródeł) w kontekście edukacyjnym;

- budowania efektywnych relacji z rodzicami i środowiskiem społecznym dziecka.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywny udział na zajęciach, znajomość lektur, kolokwium.

Student może opuścić maksymalnie dwa zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Dolata, Adam Fijałkowski
Prowadzący grup: Adam Fijałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Dolata, Adam Fijałkowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)