Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Legislacja administracyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-8P018S
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Legislacja administracyjna
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty dla studiów administracyjnych I stopnia (nowy program) II rok
Przedmioty podstawowe dla studiów administracyjnych I stopnia (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami techniki prawodawczej oraz podstawowymi aktami normatywnymi regulującymi proces stanowienia prawa w Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem stanowienia prawa przez organy administracji publicznej. Przedstawione zostaną również mankamenty polskiej legislacji, propozycje zmian, najczęściej popełniane przez legislatorów błędy oraz ich konsekwencje dla obowiązywania danego aktu normatywnego. Uwzględnione zostanie orzecznictwo organów władzy sądowniczej.

Pełny opis:

Zgodnie z artykułem 2 polskiej konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r., Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym. Konsekwencją tej ogólnej zasady ustrojowej jest szereg zasad o treści szczegółowej, w tym zasada przyzwoitej legislacji. Obecnie, coraz częściej mówi się też o prawie do przyzwoitej/dobrej legislacji.

W trakcie zajęć uczestnicy poznają – w zarysie – rodzaje krajowych źródeł prawa (konstytucja, ustawy, rozporządzenia itd.), ich hierarchię, organy je stanowiące oraz relacje między nimi w ramach systemu prawa. Dowiedzą się, w jakich procedurach akty te są wydawane, jakie są zasady ich opracowywania i opiniowania. Poruszony zostanie problem wpływu obywateli na proces stanowienia prawa, możliwości jakie dają obecne regulacje (np. lobbing) oraz ich praktyczna realizacja.

Szczególnie dokładnej analizie poddany zostanie załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, jego treść, charakter prawny i znaczenie.

W miarę możliwości czasowych, zaprezentowane zostaną sposoby radzenia sobie, w procesie wykładni przez interpretatora, z wadami legislacyjnymi tekstu prawnego.

Do wszystkich zajęć zapewnione będą prezentacje multimedialne wyświetlane za pomocą rzutnika oraz udostępnione w formie elektronicznej.

Od uczestników wymagane będzie posiadanie wskazanych aktów normatywnych.

Literatura:

L. Grzonka, Legislacja administracyjna, Warszawa 2011

A. Malinowski (red.), Zarys metodyki pracy legislatora. Ustawy – akty wykonawcze – prawo miejscowe, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Uczestnicy dowiedzą się jak poprawnie redagować tekst aktu normatywnego, poznają najczęściej popełniane błędy i zrozumieją jak istotne jest (z punktu widzenia organu stanowiącego prawo i adresatów norm) umiejętne posługiwanie się zasadami techniki prawodawczej.

Uczestnicy zapoznani zostaną z podstawowymi zasadami i procedurami legislacyjnymi, zostaną im przybliżone zasady techniki prawodawczej. Dowiedzą się w jaki sposób, na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, możliwe jest oddziaływanie na proces legislacyjny.

Niektóre zajęcia polegać będą na pracy z aktami normatywnymi, ich analizie i wykładni

Metody i kryteria oceniania:

Test składający się z kilkunastu pytań z jedną

poprawną odpowiedzią.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Koźmiński
Prowadzący grup: Mateusz Ciechomski, Anna Jackowska, Krzysztof Koźmiński, Oktawian Kuc, Maximilian Piekut, Kacper Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Koźmiński
Prowadzący grup: Mateusz Ciechomski, Anna Jackowska, Krzysztof Koźmiński, Oktawian Kuc, Maximilian Piekut, Kacper Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)