Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-PP-L-D5UEWSM
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka - DZIENNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok -przedmioty obowiązkowe(profil praktyczny)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Kurs przedstawia aktywność międzynarodową Unii Europejskiej w całej jej złożoności i różnorodności. Zwraca uwaga na wielość instrumentów budowy tożsamości międzynarodowej UE i szczególne miejsce Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. W ramach przedmiotu akcent położony jest na genezę aktywności międzynarodowej WE/UE, jej podstaw prawnych i organizacyjnych, narzędzi, metod i środków realizacji priorytetów UE za granicą. Na przykładzie relacji z partnerami w stosunkach międzynarodowych studenci zaznajomią się z mechanizmami oddziaływania UE na stosunki międzynarodowe w kontekście współczesnych procesów globalnej rywalizacji.

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu przybliżone zostaną ewolucja, struktura, narzędzia, praktyka oraz konsekwencje prowadzenia aktywności na arenie międzynarodowej przez UE. Przedmiot składa sięz dwóch części, w ramach których stopniowo zmieniać się będą zaangażowanie i aktywność studentów. w pierwszej części zajęć studenci będą mieli okazję przygotowywać prezentacje uzupełniające omawianą na zajęciach problematykę. W drugiej, dążąc do przeniesienia zdobytej wiedzy oraz w oparciu o istniejące dokumenty, będą mogli przygotować scenariusze zajęcia stanowiska przez UE w kontekście wyobrażalnych sytuacji konfliktowych.

Pełny opis:

Część ogólna

1. Ewolucja form obecności WE/UE w stosunkach międzynarodowych

2. Podstawy prawne aktywności międzynarodowej UE (rzeczywistość polizbońska)

3. Procesy decyzyjne w ramach polityk skierowanych do środowiska międzynarodowego

4. Kształtowanie otoczenia międzynarodowego UE – polityka rozszerzenia

5. Kształtowanie otoczenia międzynarodowego UE – polityka sąsiedztwa

6. Operacje wojskowe Unii Europejskiej

7. UE wobec konfliktów na Ukrainie, Białorusi i w Górskim Karabachu.

8. Porozumienia handlowe UE

9. Stosunki UE ze Stanami Zjednoczonymi

10. Stosunki UE z Chinami

11. Stosunki z państwami i regionalnymi organizacjami Ameryki Łacińskej

12. Przyszłość procesu integracji i pozycja UE w stosunkach międzynarodowych.

13. Podsumowanie i omówienie zagadnień do egzaminu

Część aktywności studenckiej:

Wybrane scenariusze rozwoju sytuacji międzynarodowej i możliwa reakcja Unii Europejskiej – prezentacje studentów

1. UE wobec konfliktu w Górskim Karabachu.

2. Opuszczenie WTO przez USA i wolna celna z UE

3. Nowa wojna o Falklandy

4. Atak cybernetyczny na Estonię

5. Uznanie przez Rosję suwerenności Republiki Donieckiej

6. Kryzys humanitarny w Afryce

7. Konflikt wenezuelsko-kolumbijski

8. Tureckie odwierty na Morzu Śródziemnym

Literatura:

B. Piskorska, Podmiotowość Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych W: red. B. Piskorska, Unia Europejska i Rosja: w kierunku nowego otwarcia; Wydawnictwo KUL, Lublin 2012

D. Milczarek, Pozycja i rola Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych: wybrane aspekty teoretyczne, Warszawa, CEUW, 2003

Red. S. Parzymies, Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych. Wydawnictwo naukowe Scholar, 2009

J. Zajączkowski, Uni Europejska w stosunkach międzynarodowych: wymiar polityczny, Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, Fundacja Studiów Międzynarodowych, 2006

K. Kołodziejczyk, Umowy o partnerstwie gospodarczym (EPA) w stosunkach Unia Europejska – grupa państw AKP., Wydawnictwo naukowe Scholar, 2010

P. Borkowski, Unia Europejska jako wspólnota międzynarodowa, w: W. Jakubowski, K.A. Wojtaszczyk (red.), Europeistyka. Podręcznik akademicki, PWN Warszawa 2012, t.1, s.391-455

A. Cianciara, Partnerstwo Wschodnie 2009-2014, Warszawa 2014

J. Galster, A. Szczerba-Zawada (red.), Polityka zagraniczna Unii Europejskiej. Prawo i praktyka, , Warszawa 2016

Efekty uczenia się:

Wiedza:

absolwent zna i rozumie rolę człowieka i obywatela jako konstytuujących zróżnicowane struktury społeczno-zawodowe, ich status i prawa oraz zasady ich funkcjonowania w tych strukturach w wymiarze krajowym i europejskim oraz ich oddziaływania na środowisko międzynarodowe. (K_W03)

absolwent zna i rozumie poglądy na temat struktur i instytucji unijnych oraz bieżącego funkcjonowania Unii Europejskiej oraz o źródła tych poglądów. (K_W12)

Umiejętności:

absolwent potrafi obserwować, interpretować, analizować oraz opisać procesy i zjawiska społeczne, w tym związki pomiędzy zjawiskami i procesami sfery polityczno-administracyjnej i społeczno-ekonomicznej w Europie i wewnątrz państw europejskich i ich oddziaływania na środowisko międzynarodowe (K_U01)

absolwent potrafi posługiwać się siatką pojęciową i nazewnictwem instytucji i procedur w Unii Europejskiej.(K_U02)

absolwent potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne oraz ich praktyczne skutki przy wykorzystaniu standardowych metod i narzędzi właściwych dla nauk społecznych, w szczególności w odniesieniu do zjawisk społeczno-politycznych i ekonomicznych Unii Europejskiej i państw europejskich (K_U04)

absolwent potrafi analizować rozwiązania konkretnych problemów z obszaru społecznego, politycznego, ekonomicznego oraz proponuje skuteczne i etyczne sposoby rozstrzygnięcia tych problemów na podstawie przykładów interakcji UE we współczesnych stosunkach międzynarodowych. (K_U07)

absolwent potrafi opracowywać i prezentować wyniki badań naukowych i wykorzystywać je do analizy i rozwiązywania problemów naukowych oraz wdrażania rozwiązań praktycznych problemów społecznych właściwych dla studiów europejskich i miejsca pracy w administracji publicznej. (K_U08)

absolwent potrafi przygotowywać prace pisemne indywidualnie i zespołowo w języku polskim i angielskim dotyczące zagadnień politycznych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych Europy i Unii Europejskiej z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych oraz zróżnicowanych źródeł pozyskania informacji właściwych dla europeistyki (K_U09)

ponadto absolwent potrafi przygotować indywidualnie i zespołowo wystąpienia ustne w języku polskim i angielskim dotyczące zagadnień politycznych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych Europy i Unii Europejskiej z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych oraz zróżnicowanych źródeł pozyskania informacji właściwych dla europeistyki (K_U10)

Kompetencje społeczne:

absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy i wzbogacenia doświadczenia zawodowego przez całe życie. (K_K01)

absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, budowania tradycji zawodowej oraz współdziałania w grupie o zróżnicowanej strukturze i zadaniach, wymagając od siebie i innych zasad etyki (K_K02)

absolwent jest gotów do inicjowania i określania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie i innych zadania odnoszącego się do celów społecznych i na rzecz interesu publicznego. (K_K03)

absolwent jest gotów do prawidłowego identyfikowaniu i rozstrzyganiu dylematów związanych z wykonywaniem zawodu urzędnika i pracownika administracji na bazie przepisów prawa i kodeksów wewnętrznych. (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa składa się z następujących komponentów:

prezentacji na jeden z omawianych tematów; eseju zaliczeniowego na jeden z tematów ustalonych z prowadzącym w ramach aktywności studenckiej.

Prezentacja jest warta - 40% oceny końcowej

Esej jest wart 40% oceny końcowej

Aktywność na zajęciach 20% oceny końcowej

W przypadku więcej niż dwóch nieuzasadnionych nieobecności ocena końcowa może zostać obniżona.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Spasimir Domaradzki
Prowadzący grup: Spasimir Domaradzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Kurs przedstawia aktywność międzynarodową Unii Europejskiej w całej jej złożoności i różnorodności. Zwraca uwaga na wielość instrumentów budowy tożsamości międzynarodowej UE i szczególne miejsce Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Obok genezy aktywności międzynarodowej WE/UE, jej podstaw prawnych i organizacyjnych omawiane są relacje z poszczególnymi państwami i regionami świata. Prowadzący zwraca uwagę na kompleksowość instrumentów ich kształtowania, od relacji handlowych po misje wojskowe.

Pełny opis:

Część ogólna

1. Ewolucja form obecności WE/UE w stosunkach międzynarodowych

2. Podstawy prawne aktywności międzynarodowej UE (rzeczywistość polizbońska)

3. Procesy decyzyjne w ramach polityk skierowanych do środowiska międzynarodowego

4. Kształtowanie otoczenia międzynarodowego UE – polityka rozszerzenia

5. Kształtowanie otoczenia międzynarodowego UE – polityka sąsiedztwa

6. Operacje wojskowe Unii Europejskiej

7. UE wobec konfliktów na Ukrainie, Białorusi i w Górskim Karabachu.

8. Porozumienia handlowe UE

9. Stosunki UE ze Stanami Zjednoczonymi

10. Stosunki UE z Chinami

11. Stosunki z państwami i regionalnymi organizacjami Ameryki Łacińskej

12. Przyszłość procesu integracji i pozycja UE w stosunkach międzynarodowych.

13. Podsumowanie i omówienie zagadnień do egzaminu

Część aktywności studenckiej:

Wybrane scenariusze rozwoju sytuacji międzynarodowej i możliwa reakcja Unii Europejskiej – prezentacje studentów

1. UE wobec konfliktu w Górskim Karabachu.

2. Opuszczenie WTO przez USA i wolna celna z UE

3. Nowa wojna o Falklandy

4. Atak cybernetyczny na Estonię

5. Uznanie przez Rosję suwerenności Republiki Donieckiej

6. Kryzys humanitarny w Afryce

7. Konflikt wenezuelsko-kolumbijski

8. Tureckie odwierty na Morzu Śródziemnym

Literatura:

B. Piskorska, Podmiotowość Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych W: red. B. Piskorska, Unia Europejska i Rosja: w kierunku nowego otwarcia; Wydawnictwo KUL, Lublin 2012

D. Milczarek, Pozycja I rola Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych: wybrane aspekty teoretyczne, Warszawa, CEUW, 2003

Red. S. Parzymies, Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych. Wydawnictwo naukowe Scholar, 2009

J. Zajączkowski, Uni Europejska w stosunkach międzynarodowych: wymiar polityczny, Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, Fundacja Studiów Międzynarodowych, 2006

K. Kołodziejczyk, Umowy o partnerstwie gospodarczym (EPA) w stosunkach Unia Europejska – grupa państw AKP., Wydawnictwo naukowe Scholar, 2010

P. Borkowski, Unia Europejska jako wspólnota międzynarodowa, w: W. Jakubowski, K.A. Wojtaszczyk (red.), Europeistyka. Podręcznik akademicki, PWN Warszawa 2012, t.1, s.391-455

A. Cianciara, Partnerstwo Wschodnie 2009-2014, Warszawa 2014

J. Galster, A. Szczerba-Zawada (red.), Polityka zagraniczna Unii Europejskiej. Prawo i praktyka, , Warszawa 2016

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)