Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-PP-L-D3MSG
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe(profil praktyczny)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest głównym zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem międzynarodowych stosunków gospodarczych. Przedstawiana tematyka jest szczególnie istotna dla studentów studiów w ramach nauk społecznych, obrazująca współcześnie kluczowe zmiany zachodzące w gospodarce światowej.

Pełny opis:

Problematyka przedmiotu koncentruje się na następujących zagadnieniach:

1) Gospodarka światowa- ewolucja, przeobrażenia w strukturze i w systemie produkcji, podmioty i ich znaczenie

2) Główne teorie wymiany międzynarodowej- klasyczne, neoklasyczne, współczesne

3) Główne obszary wymiany międzynarodowej- przepływ usług, kapitału, wiedzy technicznej i siły roboczej

4) Kursy walutowe i polityka walutowa

5) Problematyka związana z funkcjonowaniem europejskiej unii gospodarczo-walutowej

6) Międzynarodowy rynek finansowy- jego segmenty i znaczenie

7) Główne organizacje międzynarodowe w MSG i ich rola

8) Zagraniczna polityka handlowa

9) WTO- geneza, rola, rundy negocjacyjne

10) Regionalne procesy integracji gospodarczej i ich znaczenie dla gospodarki światowej

Literatura:

1. A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (możliwe najnowsze wydanie)

2. J. Świerkocki, Zarys MSG, Warszawa 2004

3. red. E. Haliżak, Geoekonomia, Warszawa 2012

4. A. Kisiel- Łowczyc, Współczesna gospodarka światowa, Gdańsk 2003

5. J. Zabielski, Finanse międzynarodowe, Warszawa 2008

6. K. Kołodziejczyk, Unia gospodarczo-walutowa, Warszawa 2006

+ żródła internetowe

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

Wiedza: student zna i rozumie

-charakter nauk społecznych i ich miejsce w systemie nauk, a szczególnie relacje zachodzące między subdyscyplinami wchodzącymi w skład studiów europejskich, tj. administracją, prawem, ekonomią, naukami o polityce i naukami o polityce publicznej, zorientowanymi na zastosowanie praktyczne w sferze działalności administracyjno-urzędniczej i przedsiębiorczości. (K_W01)

- ewolucję państwa, jego strukturę oraz rolę we współczesnych procesach integracji i globalizacji (K_W02)

- formy i płaszczyzny obecności Unii Europejskiej w międzynarodowych stosunkach politycznych i gospodarczych (K_W04).

Umiejętności: student potrafi

- obserwować, interpretować, analizować oraz opisać procesy i zjawiska społeczne, w tym związki pomiędzy zjawiskami i procesami sfery polityczno-administracyjnej i społeczno-ekonomicznej w Europie i wewnątrz państw europejskich (K_U01)

- analizować rozwiązania konkretnych problemów z obszaru społecznego, politycznego, ekonomicznego oraz proponuje skuteczne i etyczne sposoby rozstrzygnięcia tych problemów. (K_U07)

Kompetencje: student jest gotów do

- uznawania znaczenia wiedzy i wzbogacenia doświadczenia zawodowego przez całe życie. (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w połączonej formie testowej i opisowej

Praktyki zawodowe:

none

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Kołodziejczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)