Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-PP-L-D2LOGI
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Logika
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka - DZIENNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe(profil praktyczny)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawami logiki. Materiał ma wyposażyć studenta w podstawowe narzędzia służące kontroli poprawności wypowiedzi oraz w umiejętność sprawdzania poprawności rozumowań dedukcyjnych przede wszystkim na gruncie klasycznego rachunku zdań. Wprowadzone również zostaną elementy logiki kwantyfikatorów.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

1. Pojęcie kultury logicznej.

2. Język w sensie logicznym.

3. Kategorie składniowe wyrażeń.

4. Wprowadzenie do rachunków logicznych.

5. Klasyczny rachunek zdań.

6. Sprawdzanie metodą zerojedynkową czy w danych wnioskowaniach zachodzi wynikanie logiczne.

7. Rozszerzenia KRZ.

Pełny opis:

1. Język naturalny. Interpretacja języka naturalnego. Formalizacja języka i AI

2. Znak, język; język w sensie logicznym.

3. Kategorie składniowe wyrażeń - logika vs. gramatyka.

4. Wprowadzenie do rachunków logicznych.

4.1. Typy uzasadniania.

4.2. Pojęcie wnioskowania.

4.3. Standaryzacja wnioskowań.

4.4. Poprawność materialna wnioskowań, błąd materialny.

4.5. Związek logiczny między przesłankami a wnioskiem - wnioskowania dedukcyjne i spekulatywne.

4.6. Pojęcie wynikania logicznego.

4.7. Błędy logiczne wnioskowania.

4.8. Wynikanie a prawdziwość.

5. Klasyczny rachunek zdań (KRZ).

5.1. Język KRZ.

5.2. Język vs. metajęzyk.

5.3. Przekład zdań języka potocznego na język KRZ i odwrotnie.

5.4. Wartościowanie - pojęcie wartościowania w logice.

5.5. Tabele prawdziwościowe.

5.6. Pojęcie tautologii.

5.7. Sprawdzanie tautologiczności wyrażeń metodą zerojedynkową.

5.8. Wybrane prawa KRZ.

Literatura:

O. Nawrot, Wprowadzenie do logiki dla prawników, Warszawa 2020.

Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 2015.

A. Kisielewicz, Logika i argumentacja. Praktyczny kurs krytycznego myślenia, Warszawa 2017.

A. Kisielewicz, Sztuczna inteligencja i logika, Warszawa 2017.

K. R. Popper, Logika odkrycia naukowego, Warszawa 2016.

D. Bonevac, Deduction. Introductory Symbolic Logic, Malden–Oxford: Blackwell Publishing 2003

L. Borkowski, Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1991

K. Ajdukiewicz, Zarys logiki, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1959

Efekty uczenia się:

- Student ma wiedzę dotyczącą języka prawniczego i języka prawnego, wykorzystywanych do tworzenia i interpretowania prawa europejskiego (K_W10)

- Student zna i rozumie charakter kategorii syntaktycznych (K_W10; K_W13)

- Student ma umiejętność analizowania kategorii semiotyki logicznej, języka i użytych w nim systemów znaków, oznak i symboli(K_U01; K_U05)

- Potrafi rozwiązywać zadania z zakresu rachunku zdań (K_U07)

- Potrafi skontrolować poprawność wypowiedzi i poprawność rozumowania (K_U07)

- Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy pracy urzędnika w ujęciu normatywnym (K_K05)

- Student rozumie i interpretuje społeczne dylematy zastosowania sztucznej inteligencji (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

1. Test.

2. Aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Młyńczyk
Prowadzący grup: Łukasz Młyńczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)