Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marka na rynku europejskim (do wyboru II)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-M-D4MRUE
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Marka na rynku europejskim (do wyboru II)
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka -DZIENNE II STOPNIA 4 semestr, 2 rok
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy zarządzania marką (branding) na rynku europejskim. Studenci poznają definicję pojęcia „marka”; sposoby budowy jej wizerunku (brand image), określania osobowości (brand personality); zapoznają się z poglądami wybitnych marketingowców, jak David Ogilvy, Simon Anholt czy Uche Nworah. Na konkretnych przykładach (case study) ćwiczą zasady wyboru nazwy marki i logo. Poznają techniki brandingu narodowego (np. SWIP), brandingu miejsc. Poznają i ćwiczą badania ilościowe i jakościowe (fokusy, zogniskowane wywiady grupowe - FGI oraz IDI - pogłębione wywiady indywidualne). Poznają polskie i europejskie instytuty badawcze.

Konwersatorium umożliwi studentom nie tylko zaznajomienie się z wiedzą teoretyczną, ale pozwoli na jej praktyczne wykorzystanie. W trakcie zajęć studenci realizują prace zlecone związane z tematyką zajęć.W celu aktywizacji grupy przewidziane są zadania grupowe.

Pełny opis:

1. Marka – zagadnienia teoretyczne. Definicja pojęcia marka, funkcje marki, jakość marki, poziomy markowego produktu.

2. Symbolika w marketingu. Nazwa i symbolika marki.

3. Zarządzanie marką. Tożsamość a wizerunek marki. logo; 22 prawa tworzenia marki;

4. Strategia marki. Omawiane są: strategia marki indywidualnej, strategia marki rodzinnej, strategia marek łączonych (kombinowanych), co-branding, strategia rozszerzania marki a także wg podziału Philipa Kotlera: strategia rozciągnięcia linii, strategia rozciągnięcia marki, strategia wielości marek oraz strategia nowych marek.

5. Budowa społeczności wokół marki.

6. System identyfikacji wizualnej, Księga znaku, Corporate identity, Branded Content

7. Internacjonalizacja i globalizacja marek

8. Techniki określania kapitału marki i ocena jej wartości.

9. Marka narodowa

10. Influencer marketing w kreowania wizerunku marki

Student musi przeznaczyć 180 godz. na osiągnięcie efektów uczenia się, w tym:

30 godz. – obowiązkowy udział w zajęciach

15 godz. – przygotowanie referatu

20 godz. – bieżące przygotowanie do poszczególnych zajęć

35 godz. – przygotowanie zadań

Literatura:

Altkorn J., Informacyjne funkcje znaków towarowych, Handel Wewnętrzny nr 5-6/1995.

Altkorn J., Strategia marki, Warszawa 2001, rozdział 3.

Altkorn J., Wizualizacja firm, Kraków 1999.

Anholt S., Sprawiedliwość marek. Jak branding miejsc i produktów może uczynić kraj bogatym, dumnym i pewnym siebie, Warszawa 2006.

Bajbak P., Struktura systemu identyfikacji wizualnej firmy, Produkcja przekazów multimedialnych, M. Chrząścik (red.), Warszawa 2013, http://wsp.pl/file/1153_791638154.pdf

Barska A., Marka w ekspansji na rynki zagraniczne, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2011, nr 72, s. 143–154. http://www.wzieu.pl/zn/660/ZN_660.pdf

Brodie R.J., Ilic A., Juric B., Hollebeek L., Consumer engagement in a virtual brand community: An exploratory analysis, “Journal of Business Research” 2013, Volume 66, Issue 1, s. 105–114 (dostęp przez BUW).

Grech M., Badanie wizerunku – metody ankietowe. Metodologia badań, w: M. Grecha, Badanie wizerunku: ludzie, marki, branże, Łódź 2012. https://www.researchgate.net/publication/301525037_Badanie_wizerunku_-_metody_ankietowe

Grzegorczyk A., Marka jest nazwą. Definiens marki, [w:] Instrumenty kształtowania wizerunku marki, A. Grzegorczyk, Warszawa 2005, http://www.wsp.pl/file/737_481850859.pdf

Grzegorczyk A., Wizerunek marki jako narzędzie oddziaływania rynkowego, [w:] Instrumenty kształtowania wizerunku marki, A. Grzegorczyk (red.), Warszawa 2005.

Gupta S., Foroudi M.M., Väätänen J., Gupta S., Wright L.T., Nations as brands: Cinema's place in the branding role, “Journal of Business Research” 2020, Volume 116, s. 721–733, (dostęp przez BUW).

Hereźniak M., Marka narodowa. Jak skutecznie budować wizerunek i reputację kraju, Warszawa 2011.

Jaska, E., Gomoła, B., Werenowska, A. (2019), Wykorzystanie influencer marketingu w kreowaniu wizerunku marki, „Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing”, 21(70), 56-67.

Kall J., Silna marka. Istota i kreowanie, Warszawa 2001.

Kotler P., Marketing, rozdz. Decyzje dotyczące marki, s. 421–445

Kowalski J.A., Strategie marek na rynku napojów energetycznych, „Marketing i Zarządzanie” 2017, nr 2 (48), s. 357-371. https://wnus.edu.pl/miz/file/article/view/11680.pdf

Krycia-Chełmińska A., Wpływ elementów nazwy marki na jej postrzeganie przez nabywców – badanie eksploracyjne, „Nauki O Zarządzaniu. Management Sciences” nr 3(16), 2013, s. 48-62. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-1af99118-cf70-4bbe-baff-a42b6f1a104f

Nguyen A., Özçaglar-Toulouse N., Nation branding as a market-shaping strategy: A study on South Korean products in Vietnam, “Journal of Business Research 2021,Volume 122, s. 131–144, (dostęp przez BUW).

Parkerson B., Saunders J., City Branding: Can Goods and Services Branding Models be Used to Brand Cities?, “Place Branding”, vol. 1, no. 3/2005, s. 242–265.

Patrzałek W., Komunikacyjne funkcje marki w percepcji konsumentów, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 414, 2015, s. 13-28, https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/37252/edition/33763/content

Pluijm R. van der, Melissen J., Politics City Diplomacy: The Expanding Role of Cities in International, http://www.uclg.org/sites/default/files/20070400_cdsp_paper_pluijm.pdf

Podstawy marketingu, J. Altkorn (red), Kraków 2004, s. 128–131.

Polański P., Budowa i pomiar kapitału marki, Warszawa 2008, s. 28–49.

Polański P., Budowa i pomiar kapitału marki, Warszawa 2008, s. 28-49.

Skorek M., Motywacja klientów do zaangażowania w społeczność wokół marki, „Marketing i Zarządzanie” 2017, nr 1 (47), s. 241–250. https://wnus.edu.pl/miz/file/article/view/11026.pdf

Skrzypek E., Pinzaru F., Marka jako ważny element marketingu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, Seria: Administracja i Zarządzanie 2017, nr 114, s. 197–210. https://repozytorium.uph.edu.pl/bitstream/handle/11331/1622/Skrzypek.E.%20Pinzaru.F._Marka_jako_wazny_element_marketingu.pdf?sequence=1

Tarczydło B., Budowanie społeczności wokół marki wybrane przykłady, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica” 2011, nr 28, s. 89–100, https://wneiz.pl/nauka_wneiz/studia_inf/28-2011/si-28-89.pdf

Tuškej U., U. Golob, K. Podnar, The role of consumer–brand identification in building brand relationships, “Journal of Business Research” 2013, Volume 66, Issue 1, s. 53-59 (dostęp przez BUW)

Wiśniewska A., Mechanizm oddziaływania wizerunku marki na zachowania konsumentów, AUNCE, Toruń 2012, http://www.aunc.zarzadzanie.umk.pl/_upload/download/13Wisniewska2012.pdf

Wyrwisz J., Influencer marketing a komunikacja wizerunku marki, https://repozytorium.uph.edu.pl/bitstream/handle/11331/2978/Influencer_marketing_w_komunikacjipdf.pdf?sequence=1

Zboralski M., Nazwy firm i produktów, Warszawa 2000.

Zboralski M., Nomen omen, czyli jak nazwać firmę i produkt, Warszawa 1995.

Zdrodowska M., Branding narodowy – między marketingiem a medialnym autoportretem, w: Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, A. Gwóźdź (red.), Warszawa 2010, s. 180–204.

Efekty uczenia się:

Studenci rozumieją proces zarządzania marką; znają techniki brandingu narodowego i brandingu miejsc. Umiejętnie wykorzystują badania ilościowe i jakościowe do pomiaru marki, krytycznie analizując ich skuteczność i przydatność w konkretnym przypadku.

Znają terminologię w języku polskim i angielskim używaną w marketingu.

Ponadto stosowane na zajęciach metody dydaktyczne kształcą umiejętność systematycznej pracy i wpajają konieczność uzupełniania nabytej wiedz; uczą współpracy w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem wstępnym uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności). Ocena końcowa wynika z sumy punktów uzyskanych za:

1. Bieżące przygotowanie i aktywność max 20 pkt;

2. Przygotowanie prac zleconych w grupach 60 pkt (każda z prezentacji po 15 pkt);

3. Przygotowanie referatów na jeden z tematów – 20 pkt.

Student, aby uzyskać zaliczenie, musi uzyskać co najmniej 50% z każdego ocenianego elementu.

UWAGA:

Studenci posiadający ITZ lub ITS zobowiązani są do skontaktowania się z prowadzącą zajęcia do 15 marca w celu określenia indywidualnych zasad zaliczenia przedmiotu. W przypadku niezgłoszenia się we wskazanym terminie, student nie uzyska zaliczenia z przedmiotu.

Skala ocen:

Ocena bardzo dobra 89–100 pkt

Ocena dobra plus 83–88 pkt

Ocena dobra 76–82 pkt

Ocena dostateczna plus 70–75 pkt

Ocena dostateczna 61–69 pkt

Ocena niedostateczna 0 – 60 pkt.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)