Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Unia Europejska a rynki wschodzące

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-M-D3UERW
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Unia Europejska a rynki wschodzące
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka -DZIENNE II STOPNIA 3 semestr, 1 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest prezentacja i analiza relacji Unii z najważniejszymi wschodzącymi gospodarkami współczesnego świata – z Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki. Szczeglny nacisk jest połozony na dwa punkty wzrotne w tych relacjach: kryzs ekonomiczny z roku 2008 oraz globalna pandemia z roku 2020

Pełny opis:

Rok 2008 rozpoczął strukturalne zmiany w gospodarce światowej – które polegają na ekonomicznym i politycznym awansie wybranych gospodarek krajów pozaeuropejskich. Tym samym mamy do czynienia z nowym układem sił w porządku międzynarodowym. Tendencję tę zdaje si jeszcze bardziej wzmocniła pandemia korona wirusa z roku 2020, przynajmniej w sensie dalszego przenoszenia się ośrodka siły z Oceanu Atlantyckiego na Pacyfik (oraz do Chin). Analizie poddane zostaną relacje UE wobec wschodzących gospodarek z Azji, Ameryki Łacińskiej oraz Afryki.

W ramach bloków tematycznych zostaną przedstawione uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne determinujące kształt współpracy między UE a poszczególnymi regionami, uznawanymi za najdynamiczniejsze „wschodzące rynki” oraz najważniejsze obszary Południa. Pokazane zostaną główne płaszczyzny realizacji i etapy stosunków z tymi regionami. Omówione zostaną problemy i wyzwania stojące przed UE na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w kontekście pogłębiającej się globalizacji procesów ekonomicznych.

1. Nowy ład gospodarczy w stosunkach międzynarodowych (BG) – 2h

2. Instytucje gospodarki światowej – G8/G20, MFW, BŚ (BG) – 2h

3. Mechanizmy współpracy gospodarczej UE z regionem Afryki Północnej, Bliskiego i Środkowego Wschodu (KZ) – 4h

4. Afryka Subsaharyjska – wschodzący subkontynent. RPA i Nigeria najważniejszy partner UE w Afryce Subsaharyjskiej (KZ)– 4h

5. UE a wschodzące rynki w Ameryce Łacińskiej (Brazylia, Meksyk, Argentyna, Mercosur) (KZ) – 4h

6. UE-Indonezja (KZ) – 2h

7. UE a Indie (KZ) – 2h

8. ChRL – potęga ekonomiczna współczesnego świata (BG) – 2h

9. UE-ChRL (BG) – 2h

10. UE a Azja Płd-Wschodnia (BG) – 2h

11. UE a Korea Płd. i Japonia (BG) – 2h

12. UE po brexicie i w trakcie pandemii: co to oznacza dla relacji ze wschodzącymi rynkami> 2020 (BG) -2h

Literatura:

1. Wybrane raporty światowe dotyczące problematyki obejmującej przedmiot np. Regional Economic Outlook, World Economic Outlook (WEO, także raporty i oceny Banku Światowego, OECD, UNDP, BRICS czy G-20

2. E. Cieślik, K. Nawrot, T. Rynarzewski, K. Zajączkowski, Potencjał gospodarczy i możliwości rozwojowe Afryki. Polska perspektywa, PWE, Warszawa 2017.

3. K.Zajączkowski, Polska na wschodzących rynkach Afryki Subsaharyjskiej na przykładzie RPA, kwartalnik naukowy Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego „Afryka” 2016, nr 43

4. B.Góralczyk, J.Zajączkowski, K.Zajączkowski, European Union and Asia, Latin America and Sub-Saharan Africa – Different Regions, Particular Policies (autor części dotyczącej regionu Ameryki Łacińskiej oraz Afryki Subsaharyjskiej) w: D. Milczarek, A. Adamczyk, K. Zajączkowski (red.), Introduction to European Studies. A New Approach to Uniting Europe, Warsaw 2013, s. 581-626, ISBN 8389547-18-X.

5. M. Gawrycki (red.), Procesy integracyjne w Ameryce Łacińskiej, Warszawa 2007

6. J.Gocłowska-Bolek (red.), Panorama wyborcza Ameryki Łacińskiej w 2019 roku. Nowe wyzwania, stare problemy?, Warszawa 2019, OAP UW

7. M.Bonikowska, Unia Europejska i Indie w najbliższej dekadzie: wzmocnienie strategicznego partnerstwa, „Studia Europejskie – Studies in European Affairs” 2020, nr 1.

8. P. Olejniczak, E. Brożyna, M. Grabowska, Polityka UE wobec Indonezji, w: T.Kamiński (red.), Polityka UE wobec partnerów azjatyckich, Łódź 2019.

9. Bogdan Góralczyk, Wielki Renesans. Chińska transformacja i jej konsekwencje , Warszawa 2018

10. Parag Khanna, The Future is Asian, New York 2019

11. Kishore Mahbubani, Has China Won? New York 2020

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia student powinien dysponować

WIEDZA:

• posiadał wiedzę dotyczącą głównych kierunków ewolucji gospodarki światowej po 2008 r., uwzględniając konsekwencje pandemii COVID-19 oraz skutki rosyjskiej agresji na Ukrainie

• rozumiał, jakie czynniki determinują kształtowanie się nowego ładu gospodarczego w stosunkach międzynarodowych

• posiadał podstawową znajomość roli i pozycji wybranych gospodarek Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki w stosunkach międzynarodowych

• posiadał wiedzę na temat współczesnych rozwiązań instytucjonalnych w zakresie relacji UE z najważniejszymi wschodzącymi rynkami

• znacznie poszerzył wiedzę dotyczącą współczesnych stosunków politycznych i ekonomicznych UE z krajami pozaeuropejskimi

UMIEJĘTNOŚCI:

• umiał wyjaśnić istotę zmian zachodzących w ekonomicznym porządku międzynarodowym w drugiej dekadzie XXI wieku

• był w stanie wyjaśnić rolę i znaczenie wschodzących rynków w stosunkach międzynarodowych

• umiał dokonać analizy i oceny ewolucji oraz aktualnego stanu stosunków UE ze wschodzącymi rynkami

• potrafił przedstawić stanowiska UE i wschodzących rynków wobec najważniejszych globalnych problemów ekonomicznych i rozwojowych oraz tzw. wyzwań globalnych (np. zmiany klimatyczne, alternatywne źródła energii, itp.)

POSTAWY i KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- wykorzystał zdobyta wiedzę teoretyczną do krytycznej oceny procesów globalizacji i dynamicznych zmian na scenie międzynarodowej

• miał większą samodzielność w zakresie stosowania wiedzy teoretycznej w analizie podstawowych zjawisk z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych

• był bardziej odpowiedzialny dzięki temu, iż obecność na wykładach jest niekontrolowana i pozostawia się studentowi wybór w zakresie sposobów nabywania wiedzy tam prezentowanej

• stał się rzetelny i uczciwy wobec prezentowanego, w Polsce często zupełnie nowego materiału, dzięki rygorystycznemu egzekwowaniu wymagań egzaminacyjnych

- aktywnie korzystał ze swych praw politycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Góralczyk, Kamil Zajączkowski
Prowadzący grup: Bogdan Góralczyk, Kamil Zajączkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)