Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo międzynarodowe w Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-M-D3BMEU
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo międzynarodowe w Europie
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka -DZIENNE II STOPNIA 3 semestr, 1 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są przedstawieniu najważniejszych zjawisk, wyzwań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo państw europejskich w drugiej dekadzie XXI w. Omówiona zostanie działalność i kondycja najważniejszych organizacji odpowiadających za bezpieczeństwo w Europie – ONZ, NATO, Unii Europejskiej, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz formatów regionalnych (relacje transatlantyckie, Nordefco, współpraca wojskowa państw V4, B9), a także polityki bezpieczeństwa i obrony wybranych państw. Celem zajęć jest także przedstawienie studentom zagadnień związanych z tzw. nowymi zagrożeniami: wojnami hybrydowymi, wojnami informacyjnymi itp. prowadzonymi przez podmioty państwowe i pozapaństwowe.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przyswojenie podstawowej wiedzy na temat funkcjonowania obecnej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego w Europie. Omówione zostanie działanie najważniejszych organizacji bezpieczeństwa (ONZ, NATO, UE, OBWE, formaty regionalne) oraz adaptacja tych instytucji do zmieniających się uwarunkowań bezpieczeństwa międzynarodowego. Kluczowym aspektem będzie przyswojenie współczesnych teorii i paradygmatów bezpieczeństwa międzynarodowego oraz umiejętność ich zastosowania w dyskusji na temat współczesnych wyzwań i zagrożeń. Ponadto, omówione zostaną polityki bezpieczeństwa wybranych państw europejskich oraz najważniejsze dokumenty strategiczne określające założenia i kierunki tych polityk. Istotnym uzupełnieniem wykładu będzie pokazanie zjawisk, które zidentyfikowano jako istotne zagrożenia dla bezpieczeństwa państw europejskich w ostatnich latach: zagrożenia asymetryczne, wojny informacyjne, wojny hybrydowe, zagrożenia wynikające ze stosowania nowych technologii.

Literatura:

1. Aleksandrowicz, T., Kluczowe megatrendy w bezpieczeństwie państwa XXI w., Difin, 2020.

2. Aleksandrowicz, T. Świat w sieci. Państwa, Społeczeństwa, Ludzie. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego, 2018.

3. Dębski, S.; Górka-Winter, B., Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, PISM, Warszawa 2013.

4. EU Global Strategy, 2016.

5. Madej, M.; Terlikowski, M., Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, PISM, Warszawa 2009.

6. Madej, M., Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego, Warszawa, PISM 2009.

7. Madej, M.; Górka-Winter, B., Państwa członkowskie NATO wobec nowej koncepcji strategicznej Sojuszu, PISM, 2010.

8. Haliżak, E.; Bobrow, D., Zięba, R. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Warszawa 1997.

9. Kupiecki, R., Siła i Solidarność, Strategia NATO 1949-1989, PISM, Warszawa 2012.

10. Rid, T., Active Measures: The Secret History of Disinformation and Political Warfare, 2020.

11. Romaniuk, S., Thapa, M., The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies, Palgrave MacMillan, 2019.

12. Rocznik Strategiczny (bieżący numer).

13. Rugge, F., Mind hacking: Information Warfare in the Cyberage, ISPI, 2018.

14. Zajączkowski, K., Misje cywilne i operacje wojskowe Unii Europejskiej w perspektywie wybranych teorii stosunków międzynarodowych i integracji europejskiej, Centrum Europejskie UW, Warszawa 2019.

Efekty uczenia się:

K_W02. Student posiada wiedzę na temat najważniejszych teorii bezpieczeństwa międzynarodowego i podstawowej terminologii używanej dla opisywania zjawisk w bezpieczeństwie międzynarodowym;

K_W07 Student umie dokonać rozróżnienia pomiędzy pojęciami używanymi dla określania współczesnych zagrożeń (wojna hybrydowa, wojna asymetryczna itp.). Potrafi uchwycić zależności pomiędzy kontekstami bezpieczeństwa globalnego i regionalnego

K_U02 Student potrafi zidentyfikować głównych aktorów państwowych i pozapaństwowych mających wpływ na kształtowanie się bezpieczeństwa europejskiego

KU_U11 Umie wskazać, które organizacje są odpowiedzialne za zapewnianie bezpieczeństwa europejskiego, określić ich mandaty i przejawy działalności

K_U09 Posiada wiedzę na temat profilu działalności głównych organizacji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa w Europie, umie wskazać podstawowe dokumenty programowe określające cele i kierunki ich działania. Umie scharakteryzować kierunki polityki bezpieczeństwa głównych państw europejskich. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę na temat nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa europejskiego

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności).

2. Udział w dyskusji podczas zajęć.

3. Aktywność (konieczna lektura i przygotowywanie się do zajęć w domu).

4. Egzamin testowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Górka-Winter
Prowadzący grup: Beata Górka-Winter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Górka-Winter
Prowadzący grup: Beata Górka-Winter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)