Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lobbing w UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-M-D2LOUE
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Lobbing w UE
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka -DZIENNE II STOPNIA 2 semestr, 1 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma za zadanie przedstawić zarys obszaru: Lobbingu w zarysie teoretycznym – praktycznym, europeizacja lobbingu, istota, specyfika, typologia grup interesu, proces formowania się lobbingu w Europie - ewolucja rzecznictwa interesów na szczeblu ponadnarodowym i narodowym, regulacje prawne działalności lobbingowej w UE i poszczególnych krajach, modele i funkcje lobbingu, form wpływu.

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie przedstawić zarys obszaru: Lobbingu w zarysie teoretycznym – praktycznym, europeizacja lobbingu, istota, specyfika, typologia grup interesu, proces formowania się lobbingu w Europie - ewolucja rzecznictwa interesów na szczeblu ponadnarodowym i narodowym, regulacje prawne działalności lobbingowej w UE i poszczególnych krajach, modele i funkcje lobbingu, form wpływu.

Pełny opis:

1) Lobbing w Unii Europejskiej – Przedmiot ma za zadanie przedstawić zarys obszaru: Lobbingu w zarysie teoretycznym – praktycznym, europeizacja lobbingu, istota, specyfika, typologia grup interesu, proces formowania się lobbingu w Europie - ewolucja rzecznictwa interesów na szczeblu ponadnarodowym i narodowym, instytucjonalizacja form prawnych i etycznych lobbingu w Europie, w Unii Europejskiej i poszczególnych krajach członkowskich UE (instytucje i organy, konsultacje społeczne), modele i funkcje lobbingu w Europie – reprezentacja interesów grupowych, rola lobbingu w tworzeniu i kształtowaniu polityk europejskich, konfiguracje i struktury reprezentacji ekonomicznych i społecznych grup interesów, reprezentacji ekologicznych, regionalnych grup interesów oraz związków zawodowych, zinstytucjonalizowane formy wpływu – wpływ formalny i nieformalny, bezpośredni i pośredni, wpływ ofensywny i defensywny, odgórny i oddolny, techniki lobbingowe – procesowe i marketingowe formy wpływu, proces decyzyjny - przedmiot lobbingu (lobbing w fazie inicjowania decyzji, podejmowania decyzji i implementacji decyzji), Lobbing a demokracja w Europie, analiza kampanii lobbingowych oraz perspektywy rozwoju lobbingu w Europie.

2) Szacunkowa, całkowita liczba godzin, które student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla modułu efektów uczenia się:

Udział w zajęciach: 30 godzin;

Przygotowanie do zajęć: 30 godzin;

Przygotowanie do zaliczenia: 15 godzin;

Razem: 75 godzin.

Literatura:

- Balosin Miruna Andreea (2012), The evolution of lobbying in the European Union, Is EU lobbying important for the European Public Space?, LAP LAMBERT, Academic Publish-ing GmbH & Co. KG, Saarbrücken.

- Buonanno Laurie, Nugent Neil (2013), Policies and Policy Processes of the European Union, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire.

- Coen David, Richardson Jeremy (2011), Lobbying the European Union: Institutions, Actors, Issues, Oxford University Press, New York.

- Czub Jarosław F. (2012), Lobbing grup biznesu w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.

- Czub Jarosław F. (2018), Hybrydowy model funkcjonowania grup interesu w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.

- Eising Rainer (2007), Grupy interesu a Unia Europejska, [w:] Cini Michelle (red.), Unia Europejska, organizacja i funkcjonowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

- Georgen Pascal (2006), Lobbying In Brussels, D&P Service, Brussels.

- Graniszewski Leszek, Piątkowski Cezary (2004), Grupy interesu w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.

- Greenwood Justin (2005), Reprezentacja interesów w Unii Europejskiej, Instytut Euro-pejski w Łodzi, Łódź.

- Jagusiak Bogusław (2011), Związki zawodowe w systemie politycznym Unii Europej-skiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

- Jasiecki Krzysztof, Molęda-Zdziech Małgorzata., Kurczewska Urszula (2000), Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

- Kurczewska Urszula (2008), Wprowadzenie, [w:] Kurczewska Urszula (red.), Deficyt demokracji w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

- Kurczewska Urszula (2011), Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

- Matyja Mirosław (2000), Wpływ Zrzeszenia Konfederacji Przemysłowców i Pracodaw-ców Europy (UNICE) na proces decyzyjny w Unii Europejskiej, Scholar, Warszawa.

- Nowak-Far Artur (2002), Funkcjonowanie gmin w Unii Europejskiej, kompendium dla gmin wiejskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Poznań.

- Obradovic Daniela (2011), Regulating Lobbying in the European Union, [w:] Coen David, Richardson Jeremy, Lobbying the European Union: Institutions, Actors, Issues, Oxford University Press, New York.

- Sroka Jacek (2009), Lobbing jako strategia promocji interesów grupowych, [w:] Ja-błoński Andrzej W., Sobkowiak Leszek (red.), Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wy-dawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

- Wiszowaty Marcin M. (2008), Regulacja prawna lobbingu na świecie, Wydawnictwo Sejmowe, Kancelaria Sejmu, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu konwersatorium student:

a) w zakresie wiedzy: absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób działalność instytucji, organów oraz podmiotów zewnętrznych (grup interesu) uczestniczących w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej (K_W09). Rozumie wpływ zewnętrznych podmiotów (grup interesu) na zachodzące procesy legislacyjne i decyzyjne UE (K_W07).

b) w zakresie umiejętności: absolwent potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu lobbingu do opisu oraz analizy zachodzących procesów decyzyjnych w Unii Europejskiej. Zdobytą wiedzę odnośnie funkcjonowania lobbingu potrafi zastosować w praktyce (K_U01). Potrafi przygotować projekt kampanii lobbingowej oraz przygotować opinię w zakresie prowadzonych przez Komisję Europejską i inne podmioty uczestniczące w procesie decyzyjnym w ramach konsultacji społeczno-gospodarczych (K_U07). Potrafi przygotować wystąpienie ustne w formie prezentacji zagadnienia tematycznego oraz podjąć polemikę i obronę swoich racji (K_U08, K_U09).

c) w zakresie kompetencji społecznych: absolwent jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w krytycznym odnoszeniu się do problemów związanych z tematyką reprezentacji interesów w Unii Europejskiej (K_K01).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa stanowi średnią ważoną z ocen cząstkowych w ramach przedmiotu (w celu uzyskania zaliczenia końcowego należy zdobyć punkty w każdym ze slotów):

1) Aktywność w trakcie prezentacji (0-4 pkt – 1 pkt za każde zajęcia z prezentacją tematyczną: schemat zajęć 1-5).

2) Referat problemowy – przygotowanie i zaprezentowanie prezentacji (0-4 pkt).

3) Konsultacje społeczne – warsztaty (0-4 pkt).

4) Kampania lobbingowa – warsztaty (0-4 pkt).

5) Seminarium z lobbystą – aktywność (0-4 pkt).

Ocena końcowa z przedmiotu (0-20 pkt):

20 → bdb!

18 – 19 → bdb

16 – 17 → db+

14 – 15 → db

12 – 13 → dst+

10 – 11 → dst

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Czub
Prowadzący grup: Jarosław Czub
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Lobbing w Unii Europejskiej – Przedmiot ma za zadanie przedstawić zarys obszaru: Lobbingu w zarysie teoretycznym – praktycznym, europeizacja lobbingu, istota, specyfika, typologia grup interesu, proces formowania się lobbingu w Europie - ewolucja rzecznictwa interesów na szczeblu ponadnarodowym i narodowym, regulacje prawne działalności lobbingowej w UE i poszczególnych krajach, modele i funkcje lobbingu, form wpływu.

Pełny opis:

1) Lobbing w Unii Europejskiej – Przedmiot ma za zadanie przedstawić zarys obszaru: Lobbingu w zarysie teoretycznym – praktycznym, europeizacja lobbingu, istota, specyfika, typologia grup interesu, proces formowania się lobbingu w Europie - ewolucja rzecznictwa interesów na szczeblu ponadnarodowym i narodowym, instytucjonalizacja form prawnych i etycznych lobbingu w Europie, w Unii Europejskiej i poszczególnych krajach członkowskich UE (instytucje i organy, konsultacje społeczne), modele i funkcje lobbingu w Europie – reprezentacja interesów grupowych, rola lobbingu w tworzeniu i kształtowaniu polityk europejskich, konfiguracje i struktury reprezentacji ekonomicznych i społecznych grup interesów, reprezentacji ekologicznych, regionalnych grup interesów oraz związków zawodowych, zinstytucjonalizowane formy wpływu – wpływ formalny i nieformalny, bezpośredni i pośredni, wpływ ofensywny i defensywny, odgórny i oddolny, techniki lobbingowe – procesowe i marketingowe formy wpływu, proces decyzyjny - przedmiot lobbingu (lobbing w fazie inicjowania decyzji, podejmowania decyzji i implementacji decyzji), Lobbing a demokracja w Europie, analiza kampanii lobbingowych oraz perspektywy rozwoju lobbingu w Europie.

2) Szacunkowa, całkowita liczba godzin, które student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla modułu efektów uczenia się:

Udział w zajęciach: 30 godzin;

Przygotowanie do zajęć: 30 godzin;

Przygotowanie do zaliczenia: 15 godzin;

Razem: 75 godzin.

Literatura:

- Balosin Miruna Andreea (2012), The evolution of lobbying in the European Union, Is EU lobbying important for the European Public Space?, LAP LAMBERT, Academic Publish-ing GmbH & Co. KG, Saarbrücken.

- Buonanno Laurie, Nugent Neil (2013), Policies and Policy Processes of the European Union, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire.

- Coen David, Richardson Jeremy (2011), Lobbying the European Union: Institutions, Actors, Issues, Oxford University Press, New York.

- Czub Jarosław F. (2012), Lobbing grup biznesu w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.

- Czub Jarosław F. (2018), Hybrydowy model funkcjonowania grup interesu w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.

- Eising Rainer (2007), Grupy interesu a Unia Europejska, [w:] Cini Michelle (red.), Unia Europejska, organizacja i funkcjonowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

- Georgen Pascal (2006), Lobbying In Brussels, D&P Service, Brussels.

- Graniszewski Leszek, Piątkowski Cezary (2004), Grupy interesu w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.

- Greenwood Justin (2005), Reprezentacja interesów w Unii Europejskiej, Instytut Euro-pejski w Łodzi, Łódź.

- Jagusiak Bogusław (2011), Związki zawodowe w systemie politycznym Unii Europej-skiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

- Jasiecki Krzysztof, Molęda-Zdziech Małgorzata., Kurczewska Urszula (2000), Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

- Kurczewska Urszula (2008), Wprowadzenie, [w:] Kurczewska Urszula (red.), Deficyt demokracji w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

- Kurczewska Urszula (2011), Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

- Matyja Mirosław (2000), Wpływ Zrzeszenia Konfederacji Przemysłowców i Pracodaw-ców Europy (UNICE) na proces decyzyjny w Unii Europejskiej, Scholar, Warszawa.

- Nowak-Far Artur (2002), Funkcjonowanie gmin w Unii Europejskiej, kompendium dla gmin wiejskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Poznań.

- Obradovic Daniela (2011), Regulating Lobbying in the European Union, [w:] Coen David, Richardson Jeremy, Lobbying the European Union: Institutions, Actors, Issues, Oxford University Press, New York.

- Sroka Jacek (2009), Lobbing jako strategia promocji interesów grupowych, [w:] Ja-błoński Andrzej W., Sobkowiak Leszek (red.), Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wy-dawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

- Wiszowaty Marcin M. (2008), Regulacja prawna lobbingu na świecie, Wydawnictwo Sejmowe, Kancelaria Sejmu, Warszawa.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)