Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityki zagraniczne państw europejskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-M-D1PZPE
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polityki zagraniczne państw europejskich
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka -DZIENNE II STOPNIA 1 semestr, 1 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci powinni dysponować odpowiednią wiedzą z zakresu stosunków międzynarodowych, historii oraz geografii świata i Europy, a także systemów politycznych państw europejskich.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z politykami zagranicznymi wybranych państw europejskich.

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest prezentacja i analiza głównych założeń oraz procesów realizacji polityk zagranicznych wybranych państw europejskich. Uwzględnione są przy tym państwa reprezentujące największy potencjał oraz najważniejsze regiony i ugrupowania w Europie.

W trakcie zajęć kolejno przedstawiane i badane są polityki zagraniczne tych państw z uwzględnieniem ich zasadniczych uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, głównych determinant geopolitycznych, historycznych, ekonomicznych i społecznych, stosowanych metod i instrumentów oraz uzyskiwanych efektów. Uwzględnione są także występujące między tymi państwami ewentualne antagonizmy i różnice interesów, jak również motywy skłaniające do nawiązywania przez nie między sobą bliższych więzi sojuszniczych.

Tematy poszczególnych zajęć:

- Polityki zagraniczne mocarstw europejskich (Niemcy, Francja, Wielka Brytania);

- Polityki zagraniczne państw śródziemnomorskich (Włochy, Hiszpania, Portugalia);

- Polityki zagraniczne państw neutralnych (Szwecja, Finlandia, Austria);

- Polityki zagraniczne państw Europy Środkowej i Wschodniej (Czechy, Słowacja, Węgry).

Nakład pracy studenta:

konwersatorium - 30 h

przygotowanie do prezentacji - 30 h

lektura do zajęć - 30 h

ogółem - 90 h

Literatura:

- L. Aggestam, European Foreign Policy and the Quest for a Global Role: Britain, France and Germany, London 2013

- E. Cziomer, Historia Niemiec współczesnych 1945-2005, Warszawa 2005

- E. Cziomer, Polityka zagraniczna Niemiec w dobie nowych wyzwań globalizacji, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz integracji europejskiej po 2005 roku, ELIPSA, Warszawa 2010

- P. Domejko-Kozera, Polityka zagraniczna Hiszpanii, Warszawa 2011

- K. Dośpiał-Borysiak, Polityka Szwecji i Finlandii w regionie Morza Bałtyckiego, Toruń 2006

- Foreign Policies of EU Member States, eds. A.Hadfield, I. Manners & R. Whitman, London 2016

- A. Geddes, The European Union and British Politics, Macmillan, 2004,

- F. Gołembski, Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii, Warszawa, 2001

- Italy's Foreign Policy in the Twenty-first Century: A Contested Nature?, eds. L. Marchi, R. Whitman, G. Edwards, London 2014

- J. Matuszewska, Trzy światy. Modele polityki zagranicznej Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Rosji, Warszawa 2010

- T. Łoś-Nowak, Polityka zagraniczna. Aktorzy – potencjały – strategie, Warszawa 2011

- National and European Foreign Policies: Towards Europeanization, eds. R. Wong& C. Hill, London 2012

- S. Nye Joseph, Soft Power. The Means To Success In World Politics, New York 2005

- Polityka brytyjska po wyborach parlamentarnych 2010, red. F. Gołembski, P. Biskup, M. Kaczorowska, W. Lewandowski, Warszawa 2011

- Polityka zagraniczna Polski : Unia Europejska, Stany Zjednoczone, sąsiedzi, red. J. Czaputowicz, Warszawa 2008

- D. Popławski, Zmierzch neutralności w Europie. Interpretacje, [w:] Porządek Międzynarodowy u progu XXI w. Wizje, koncepcje, paradygmaty, red. R. Kuźniar, Warszawa 2005

- D. Popławski, Neutralność Austrii i Szwajcarii a procesy integracji europejskiej, w: Państwa niemieckojęzyczne w procesie integracji europejskiej, red. D. Popławski, Warszawa 2012

- R. Stemplowski, Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej, Warszawa 2006

- A. Szeptycki, Francja czy Europa. Dziedzictwo de Gaulle’a w polityce zagranicznej V Republiki, Warszawa 2005

- E. Tulmets, East Central European Foreign Policy Identity in Perspective Back to Europe and the EU’s Neighbourhood, London 2014

- Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, red. R. Zięba, Toruń 2007

- Zmiana i kontynuacja. Polityka europejska wybranych państw UE, red. L. Jesień, Warszawa 2008

- strony internetowe uzupełniające wiedzę o bieżącej polityce państw europejskich (np. The Economist, euractiv, PISM, OSW, i in.) oraz samodzielnie wybrana przez studenta literatura.

Efekty uczenia się:

w zakresie WIEDZY:

• znać zasadnicze uwarunkowania polityki zagranicznej omawianych państw,

• znać najważniejsze cele oraz priorytety polityki zagranicznej omawianych państw,

• rozumieć, jak polityka zagraniczna poszczególnych państw wpływa na kształt współczesnej Europy.

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

• umieć wyjaśnić genezę współczesnych relacji między państwami w Europie,

• umieć wskazać zależności pomiędzy zasobami państwa a prowadzoną przez nie określoną polityką zagraniczną,

• umieć zdefiniować elementy określające znaczenie i potęgę państwa na arenie międzynarodowej,

• umieć określić potencjał polityczny, ekonomiczny oraz społeczny każdego z omawianych państw.

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

• być samodzielnym w formułowaniu własnych opinii na temat działalności oraz kierunków rozwoju poszczególnych państw europejskich,

• być krytycznym w ocenie różnorodnych przekazów dotyczących wydarzeń politycznych w Europie,

• pozostawać otwartym na nieustające i samodzielne poszukiwania wiedzy oraz informacji na temat relacji między poszczególnymi państwami w Europie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Na końcową ocenę składa się ewaluacja następujących form aktywności studenta podczas zajęć:

- zaangażowanie w dyskusje prowadzone na zajęciach,

- przygotowanie multimedialnej prezentacji wybranego zagadnienia.

Obecność: student ma prawo do dwóch nieobecności. Przekroczenie tego limitu skutkuje zaliczeniem materiału na dyżurze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Barburska
Prowadzący grup: Olga Barburska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z politykami zagranicznymi wybranych państw europejskich.

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest prezentacja i analiza głównych założeń oraz procesów realizacji polityk zagranicznych wybranych państw europejskich. Uwzględnione są przy tym państwa reprezentujące największy potencjał oraz najważniejsze regiony i ugrupowania w Europie.

W trakcie zajęć kolejno przedstawiane i badane są polityki zagraniczne tych państw z uwzględnieniem ich zasadniczych uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, głównych determinant geopolitycznych, historycznych, ekonomicznych i społecznych, stosowanych metod i instrumentów oraz uzyskiwanych efektów. Uwzględnione są także występujące między tymi państwami ewentualne antagonizmy i różnice interesów, jak również motywy skłaniające do nawiązywania przez nie między sobą bliższych więzi sojuszniczych.

Tematy poszczególnych zajęć:

- Polityki zagraniczne mocarstw europejskich (Niemcy, Francja, Wielka Brytania);

- Polityki zagraniczne państw śródziemnomorskich (Włochy, Hiszpania, Portugalia);

- Polityki zagraniczne państw neutralnych (Szwecja, Finlandia, Austria);

- Polityki zagraniczne państw Europy Środkowej i Wschodniej (Czechy, Słowacja, Węgry).

Nakład pracy studenta:

konwersatorium - 30 h

przygotowanie do prezentacji - 30 h

lektura do zajęć - 30 h

ogółem - 90 h

Literatura:

- L. Aggestam, European Foreign Policy and the Quest for a Global Role: Britain, France and Germany, London 2013

- E. Cziomer, Historia Niemiec współczesnych 1945-2005, Warszawa 2005

- E. Cziomer, Polityka zagraniczna Niemiec w dobie nowych wyzwań globalizacji, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz integracji europejskiej po 2005 roku, ELIPSA, Warszawa 2010

- P. Domejko-Kozera, Polityka zagraniczna Hiszpanii, Warszawa 2011

- K. Dośpiał-Borysiak, Polityka Szwecji i Finlandii w regionie Morza Bałtyckiego, Toruń 2006

- Foreign Policies of EU Member States, eds. A.Hadfield, I. Manners & R. Whitman, London 2016

- A. Geddes, The European Union and British Politics, Macmillan, 2004,

- F. Gołembski, Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii, Warszawa, 2001

- Italy's Foreign Policy in the Twenty-first Century: A Contested Nature?, eds. L. Marchi, R. Whitman, G. Edwards, London 2014

- J. Matuszewska, Trzy światy. Modele polityki zagranicznej Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Rosji, Warszawa 2010

- T. Łoś-Nowak, Polityka zagraniczna. Aktorzy – potencjały – strategie, Warszawa 2011

- National and European Foreign Policies: Towards Europeanization, eds. R. Wong& C. Hill, London 2012

- S. Nye Joseph, Soft Power. The Means To Success In World Politics, New York 2005

- Polityka brytyjska po wyborach parlamentarnych 2010, red. F. Gołembski, P. Biskup, M. Kaczorowska, W. Lewandowski, Warszawa 2011

- Polityka zagraniczna Polski : Unia Europejska, Stany Zjednoczone, sąsiedzi, red. J. Czaputowicz, Warszawa 2008

- D. Popławski, Zmierzch neutralności w Europie. Interpretacje, [w:] Porządek Międzynarodowy u progu XXI w. Wizje, koncepcje, paradygmaty, red. R. Kuźniar, Warszawa 2005

- D. Popławski, Neutralność Austrii i Szwajcarii a procesy integracji europejskiej, w: Państwa niemieckojęzyczne w procesie integracji europejskiej, red. D. Popławski, Warszawa 2012

- R. Stemplowski, Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej, Warszawa 2006

- A. Szeptycki, Francja czy Europa. Dziedzictwo de Gaulle’a w polityce zagranicznej V Republiki, Warszawa 2005

- E. Tulmets, East Central European Foreign Policy Identity in Perspective Back to Europe and the EU’s Neighbourhood, London 2014

- Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, red. R. Zięba, Toruń 2007

- Zmiana i kontynuacja. Polityka europejska wybranych państw UE, red. L. Jesień, Warszawa 2008

- strony internetowe uzupełniające wiedzę o bieżącej polityce państw europejskich (np. The Economist, euractiv, PISM, OSW, i in.) oraz samodzielnie wybrana przez studenta literatura.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)