Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Conducting Business in Europe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-ERASMUS-COBI
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Conducting Business in Europe
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Przedmioty dla studentów ERASMUS WNPiSM - Zima
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu zostaną zrealizowane następujące obszary: prowadzenie działalności gospodarczej w zarysie teoretycznym i praktycznym w tym w szczególności istotę, otoczenie biznesu, typologię biznesu i funkcjonowanie biznesu w prawie krajowym w Polsce i Unii Europejskiej.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu będą analizowane następujące obszary zainteresowania:

Otoczenie biznesu (łatwość prowadzenia działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej, analiza poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej), Rodzaj przedsięwzięć gospodarczych w Unii Europejskiej (dystrybucja, produkcja, usługi, doradztwo, itp), procedura zakładania działalności gospodarczych (zakładanie biznesu), Analiza porównawcza możliwości założenia przedsiębiorstw w różnych krajach, organy wewnętrzne, rejestracji przedsiębiorstw handlowych - niezbędne dokumenty i procedury rejestracji, Business Management (zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie, systemów zarządzania i procesy biznesowe, elementy skutecznego działania, zarządzania zasobami ludzkimi w firmie, przywództwo w firmie), Marketing w firmie (firma i jej cele, marka firmy jako źródło przewagi firmy, relacje z klientami, planowania, bezpośrednie marketingu, sprzedaży, kampanie reklamowe, działalność public relations, e-biznes), Finanse w firmie (zaliczenia dla biznesu, ochrona inwestorów, płacenie podatków, księgowości w firmie, płynności finansowej i tak dalej), Negocjacje w biznesie (egzekwowania umów, handel ponad granicami, niewypłacalność firmy, lobbing w biznesie).

Literatura:

Literatura:

• Capachietti L., Sandberg B., Quickbooks 2015: The Best Guide for Small Business, McGraw-Hill Education – Europe, London 2015;

• Foote C. S., The Business Side of Creativity, The Business Side of Creativity: The Complete Guide to Running a Small Graphics Design or Communications Business (Fourth Updated Edition), W.W. Norton & Company, New York 2014;

• Guay Terrence R., The Business Environment of Europe, Cambridge University Press, Cambridge 2014;

• Jędrych E., Wiśniewska H., Business Matters, Wolters Kluwer, Warszawa 2012;

• Kubasek N. K., Brennan B. A., Browne M. N., The Legal Environment of Business, Global Edition (7th Edition); Pearson Education, New Jersey 2014;

• Schaaf R., Development organizations, Earthscan from Routledge, London, New York 2013;

• Shaw G., The Art of Business Communication, Pearson Education, London 2014;

• Stroh P. J., Business Strategy, Plan, Execute, Win, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2014;

• Somers F., European Business Environment: Doing Business in Europe, Routledge, New York 2019;

• Wetherly P., Otter D., The Business Environment, Themes and Issues in a Globalizing Word, Third Edition, Oxford University Press, Oxford 2014;

• Williams S., The Financial Times Guide to Business Start Up 2015, FT Publishing International, London 2014.

Legislacja i dokumenty:

• Act of 2 July 2004 on Freedom of Economic Activity (Journal of Laws of 2007, No. 155, item 1095, as amended;

• Act of 7 July 2005 on lobbying activities in the lawmaking process, Dz. U. Nr 169, poz. 1414;

• Consolidated version of the Treaty on European Union, OJ C 326, 26.10.2012

• Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union, OJ C 326, 26.10.2012;

• The Constitution of The Republic of Poland of 2nd April, 1997, Dz. U. No. 78, item 483;

Strony internetowe:

•http://europa.eu/eu-life/index_en.htm

•http://www.paiz.gov.pl/polish_law/forms_of_doing_business

•http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Profiles/Regional/DB2019/EU.pdf

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

a) posiada wiedzę na temat struktury i warunków do wdrażania polityki, wyszczególnionych w państwach europejskich i Unii Europejskiej (K_W16), ma wiedzę o aspekty ekonomiczne i społeczne integracji państw członkowskich UE oraz wpływu unijnych polityk gospodarczych i społecznych państwa członkowskie, w tym różnych form przedsiębiorczości (K_W19), zna i rozumie podstawowe pojęcia, zasady i normy prawne i etyczne mające zastosowanie do gospodarki, kultury i nauki europejskiej (K_W21), zna metod, narzędzi i technik pozyskiwania danych o Unii Europejskiej i procesów zachodzących w nim (K_W22);

b) w stanie wyszukiwać, analizować, oceniać i wybrać dla i korzystać z informacji na temat Unii Europejskiej oraz Europy przy użyciu różnych źródeł, metod i narzędzi badawczych (K_U03), zdolnych do analizy struktur i instytucji, w szczególności politycznych, gospodarczych, krajowym, ponadnarodowym i UE w połączeniu z ich krajowym i międzynarodowym środowisku (K_U07);

c) uczestniczy w inicjatywach i projektach obywatelskich pod uwagę ich wpływ na społeczno - politycznej i gospodarczej (K_K06), kreatywności i przedsiębiorczości w poszukiwanie i tworzenie nowych miejsc pracy i rozwój intelektualny (K_K08).

Metody i kryteria oceniania:

• aktywność, sprawdzanie przygotowania do zajęć, aktywność na zajęciach, praca w grupie;

• referat problemowy (prezentacja dotycząca zagadnienia problemowego).

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Czub
Prowadzący grup: Jarosław Czub
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu zostaną zrealizowane następujące obszary: prowadzenie działalności gospodarczej w zarysie teoretycznym i praktycznym w tym w szczególności istotę, otoczenie biznesu, typologię biznesu i funkcjonowanie biznesu w prawie krajowym w Polsce i Unii Europejskiej.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu będą analizowane następujące obszary zainteresowania:

Otoczenie biznesu (łatwość prowadzenia działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej, analiza poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej), Rodzaj przedsięwzięć gospodarczych w Unii Europejskiej (dystrybucja, produkcja, usługi, doradztwo, itp), procedura zakładania działalności gospodarczych (zakładanie biznesu), Analiza porównawcza możliwości założenia przedsiębiorstw w różnych krajach, organy wewnętrzne, rejestracji przedsiębiorstw handlowych - niezbędne dokumenty i procedury rejestracji, Business Management (zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie, systemów zarządzania i procesy biznesowe, elementy skutecznego działania, zarządzania zasobami ludzkimi w firmie, przywództwo w firmie), Marketing w firmie (firma i jej cele, marka firmy jako źródło przewagi firmy, relacje z klientami, planowania, bezpośrednie marketingu, sprzedaży, kampanie reklamowe, działalność public relations, e-biznes), Finanse w firmie (zaliczenia dla biznesu, ochrona inwestorów, płacenie podatków, księgowości w firmie, płynności finansowej i tak dalej), Negocjacje w biznesie (egzekwowania umów, handel ponad granicami, niewypłacalność firmy, lobbing w biznesie).

Literatura:

Literatura:

• Capachietti L., Sandberg B., Quickbooks 2015: The Best Guide for Small Business, McGraw-Hill Education – Europe, London 2015;

• Foote C. S., The Business Side of Creativity, The Business Side of Creativity: The Complete Guide to Running a Small Graphics Design or Communications Business (Fourth Updated Edition), W.W. Norton & Company, New York 2014;

• Guay Terrence R., The Business Environment of Europe, Cambridge University Press, Cambridge 2014;

• Jędrych E., Wiśniewska H., Business Matters, Wolters Kluwer, Warszawa 2012;

• Kubasek N. K., Brennan B. A., Browne M. N., The Legal Environment of Business, Global Edition (7th Edition); Pearson Education, New Jersey 2014;

• Schaaf R., Development organizations, Earthscan from Routledge, London, New York 2013;

• Shaw G., The Art of Business Communication, Pearson Education, London 2014;

• Stroh P. J., Business Strategy, Plan, Execute, Win, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2014;

• Somers F., European Business Environment: Doing Business in Europe, Routledge, New York 2019;

• Wetherly P., Otter D., The Business Environment, Themes and Issues in a Globalizing Word, Third Edition, Oxford University Press, Oxford 2014;

• Williams S., The Financial Times Guide to Business Start Up 2015, FT Publishing International, London 2014.

Legislacja i dokumenty:

• Act of 2 July 2004 on Freedom of Economic Activity (Journal of Laws of 2007, No. 155, item 1095, as amended;

• Act of 7 July 2005 on lobbying activities in the lawmaking process, Dz. U. Nr 169, poz. 1414;

• Consolidated version of the Treaty on European Union, OJ C 326, 26.10.2012

• Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union, OJ C 326, 26.10.2012;

• The Constitution of The Republic of Poland of 2nd April, 1997, Dz. U. No. 78, item 483;

Strony internetowe:

•http://europa.eu/eu-life/index_en.htm

•http://www.paiz.gov.pl/polish_law/forms_of_doing_business

•http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Profiles/Regional/DB2019/EU.pdf

Uwagi:

Kurs 15 godzinny

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)