Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

International Cultural Relations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-UPIR-D3ICRE
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: International Cultural Relations
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe -UPIR- DZIENNE 3 semestr 2 rok
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to discuss the key concepts, theories and phenomena that fall under the scope of international cultural relations as an area of international relations. During the course the discussion will focus on the interplay between culture and international politics and the role of culture as an important factor that influences international relations will be shown. It will also address selected issues connected with legal framework for international cultural cooperation and the processes of institutionalization of this cooperation in the global (UNESCO) and regional (the EU and the Council of Europe) dimensions.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to discuss the key concepts, theories and phenomena that fall under the scope of international cultural relations as an area of international relations. During the course the discussion will focus on the interplay between culture and international politics and the role of culture as an important factor that influences international relations will be shown. It will also address selected issues connected with legal framework for international cultural cooperation and the processes of institutionalization of this cooperation in the global (UNESCO) and regional (the EU and the Council of Europe) dimensions. The questions of protection of cultural heritage, cultural determinants of conflicts, soft power and cultural diplomacy will be analysed during the course. Attention will be given to exercises that develop analytical skills of participants of the course.

Literatura: (tylko po angielsku)

Bátora J., and Monika Mokre M. (eds), Culture and External Relations: Europe and Beyond, Routledge, 2011.

Baylis J., Smith S. (eds) The Globalization of the World Politics. An introduction to international relations, Oxford University Press, 2001.

Cull N.J., Public Diplomacy. Foundations for Global Engagement in the Digital Age, Polity Press, 2019.

Michałowska G., Schreiber H. (eds), Culture(s) in international relations, Peter Lang, 2017.

Mitchel J. M., International Cultural Relations, Routledge 1986 (and other editions).

Peters I., Wemheurer-Vogelaar W. (eds) Globalizing International Relations. Scholarships Amidst Divides and Diversity, Palgrave Macmillan, 2016.

Efekty uczenia się:

K_W01; K_W03; K_W06; K_U01; K_U04; K_K01; K_K02

General:

Knowledge:

1.the student knows and understands the most important facts, phenomena and problems in the field of international cultural

relations (CR)

2. the student has advanced knowledge of the role of state and non-state actors of international relations operating in the ICR sphere

3. the student knows and understands at an advanced level the importance of individual regions of the world and contemporary challenges related to

themin the sphere of ICR

Skills:

1. the student can correctly interpret cultural and legal phenomena on a global scale, in selected regions and subregions of the world, as well as

at the national level, using theoretical and empirical knowledge gained during studies, with the use of information and communication

techniques

2. the student is able to plan and organize individual research work in the field of international relations studies and to cooperate with other

people as part of team work on a given problem in the field of international relations(especially in the field of ICR)

Competences:

1. the student is ready to critically evaluate their knowledge and the received content in the field of the subject

2. the student is ready to recognize the importance of knowledge in solving cognitive problems in the field of international cultural relations and to consult

experts when they are needed to solve a given problem from the area of studies

K_W01; K_W03; K_W06; K_U01; K_U04; K_K01; K_K02

Ogólne:

Wiedza:

1. student zna i rozumie najważniejsze fakty, zjawiska oraz problemy z zakresu międzynarodowych stosunków kulturalnych (MSK)

2. student posiada zaawansowaną wiedzę o państwowych i niepaństwowych aktorach stosunków międzynarodowych działających w sferze MSK

3. student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu znaczenie poszczególnych regionów świata i charakterystyczne dla nich współczesne

wyzwania w sferze MSK

Umiejętności:

1. student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska kulturowe i prawne w skali globalnej, wybranych regionów i subregionów świata, jak i na

poziomie krajowym, wykorzystując teoretyczną i empiryczną wiedzę zdobytą podczas studiów, w z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych,

2. student potrafi planować i organizować pracę indywidualną o charakterze badawczym w zakresie nauki o stosunkach międzynarodowych oraz współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych nad danym problemem z zakresu stosunków międzynarodowych (zwłaszcza w sferze MSK)

Kompetencje:

1. student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu kierunku przedmiotu

2. student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych z zakresu stosunków międzynarodowych oraz w zasięgania opinii ekspertów, gdy potrzebne są one do rozwiązania danego problemu obejmującego problematykę studiów

Metody i kryteria oceniania:

activity during classes

test

essay

aktywność podczas zajęć (ocena ciągła)

kolokwium

praca pisemna

Praktyki zawodowe:

n/a

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Syliwoniuk-Wapowska
Prowadzący grup: Agnieszka Syliwoniuk-Wapowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Syliwoniuk-Wapowska
Prowadzący grup: Agnieszka Syliwoniuk-Wapowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)