Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kanada w stosunkach międzynarodowych (spec. SRiG, ścież. Amer)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-M-D4KASM-SRG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kanada w stosunkach międzynarodowych (spec. SRiG, ścież. Amer)
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 2 rok - przedmioty dla specjalności SRG
Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 2 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma na celu przedstawienie specyfiki kanadyjskiej polityki zagranicznej, umiejscowionej zarówno w szerokim kontekście aktywności międzynarodowej państwa, jak i jej uwarunkowań wewnętrznych.Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Zarysowanie specyfiki oraz najważniejszych uwarunkowań wewnętrznych polityki Kanady. Krótka historia Kanady. Polityka zagraniczna Kanady - najważniejsi aktorzy, teorie oraz przykłady aktywności międzynarodowej państwa ukazane zarówno w kontekście działalności multilateralnej, regionalnej, jak i relacji dwustronnych.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do zajęć. Omówienie warunków zaliczenia i kwestii technicznych

2. Podstawowe informacje o Kanadzie. Wprowadzenie do systemu politycznego Kanady. Patriacja konstytucji.

3-4. Krótka historia Kanady

5. Polityka zagraniczna Kanady – specyfika i główne założenia. Kanada jako średnia potęga? Feministyczna polityka zagraniczna. Czym są „kanadyjskie wartości” (Canadian values) w polityce zagranicznej?

6-7. Kanada w zachodniej hemisferze. Stosunki kanadyjsko-amerykańskie. NAFTA. Kanada-Ameryka Łacińska. Kanada w OPA. NORAD. Kanada a Ameryka Łacińska (Wenezuela, Meksyk)

8-9. Kanada i Europa. Kanada GB/Commonwealth. Relacje Kanady z UE/Francją etc. – specyfika i główne wyzwania. Kanada a Europa Środkowo-Wschodnia (case do wyboru)

10. Stosunki Kanady z państwami Afryki i Azji. Relacje Kanady z Chinami/Indiami/RPA etc.

11. Relacje Kanady z pozostałymi regionami świata. Zaangażowanie Kanady na Bliskim Wschodzie. Stosunki z Izraelem. Rola Arktyki w polityce zagranicznej Kanady

12. Kanada w organizacjach międzynarodowych. ONZ. NATO. Międzynarodowe relacje finansowe. Kanada w operacjach pokojowych ONZ. Negocjacje klimatyczne. Aktywność międzynarodowa Kanady podczas pandemii COVID-19.

13. Sytuacja polityczna Quebecu. „Spokojna Rewolucja”. La doctrine Gérin-Lajoie. Relacje międzynarodowe Kanady i Quebecu

14. Stosunki kanadyjsko-polskie: od historii po współczesność. Priorytety i wyzwania relacji dwustronnych

15.Wybrane uwarunkowania i wyzwania wewnętrzne (np. sytuacja ludności rdzennej – zaginięcia kobiet, problem masowych grobów dzieci etc.). Polityka językowa i religijna w Kanadzie

Literatura:

Grabowski Jan, Historia Kanady, Warszawa 2001.

Wróbel Piotr, Wróbel Anna , Kanada, (seria: Historia Państw świata

w XX wieku), Warszawa 2000

Literatura dodatkowa:

Canadian Soft Power: Dimensions of Canada´s Influence on the Outside World, TransCanadiana. Polish Journal of Canadian Studies, Poznań 2015, nr 7, http://www.ptbk.org.pl/userfiles/file/TC7/Transcanadiana_7_2014_2015(1).pdf

Douglas Belshow, Canadian History, https://opentextbc.ca/preconfederation/;

https://opentextbc.ca/postconfederation/

Gabryś Marcin, Dziedzictwo Pierre'a Trudeau: strategia Kanady w odniesieniu do zagrożeń ekologicznych i problemu suwerenności nad wodami Arktyki na przełomie lat 60. i 70. XX wieku oraz obecnie, w: Łuszczuk Michał (red.), Arktyka na początku XXI wieku : między współpracą a rywalizacją, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, s. 485-507.

Gabryś Marcin, Kijewska-Trembecka Marta, Polityka wewnętrzna Kanady. Patriacja konstytucji, Quebec, rdzenni mieszkańcy, w: Kijewska-Trembecka Marta (red.), Kanada na przełomie XX i XXI wieku. Polityka, społeczeństwo, edukacja, Kraków 2013

Gabryś Marcin, Od Irokezów do Wayne’a Gretzky’ego – wprowadzenie do historii Kanady, w: Rzepa Agnieszka, Żuchelkowska Alicja, Gabryś Marcin (red.), Kanada z bliska. Historia - literatura – przekład, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012

Gabryś Marcin, Soroka Tomasz, Canada as a Selective Power. Canada’s Role and International Position after 1989, Księgarnia Akademicka, Kraków 2017 (wybór tekstów)

Gecelovsky Paul, In Search of Canada’s International Identity in an Emerging Order, in: Murray Robert W., Gecelovsky Paul (eds.), The Palgrave Handbook of Canada in International Affairs, Palgrave MacMillan, Ottawa 2021, https://www.researchgate.net/publication/353047113_Canada%27s_Arctic_Foreign_Policy#fullTextFileContent

Grabowski Jan, Historia Kanady, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001

Kijewska-Trembecka M., Quebec i Quebecois. Ideologie dążeń niepodległościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012 https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/86650/kijewska-trembecka_quebec_i_quebecois_2007.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Marczuk-Karbownik Magdalena, Niełatwe sąsiedztwo: wybrane problemy z dziejów stosunków kanadyjsko-amerykańskich w XIX i XX wieku, w: Rzepa Agnieszka, Żuchelkowska Alicja, Gabryś Marcin (red.), Kanada z bliska…, op.cit.

Marczuk-Karbownik Magdalena, Stosunki polsko-kanadyjskie – problemy i wyzwania w XXI wieku , [w:] Pietrasiak Małgorzata, Stelmach Michał, Żakowski Karol (red.), Polityka zagraniczna Polski. 25 lat doświadczeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 161–180, https://www.researchgate.net/publication/305872924_Stosunki_polsko-kanadyjskie_-_problemy_i_wyzwania_w_XXI_wieku

Osiński J., Zawiślańska I. (wstęp i tłumaczenie), Konstytucja Kanady, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1998

Pastusiak Longin, Polska-Kanada. Kraje odległe a jednak bliskie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1994

Radek Robert, System konstytucyjny Kanady, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011

Reczyńska Anna, Soroka Tomasz, Polska emigracja do Kanady na przełomie XX i XXI wieku w kontekście kanadyjskiej polityki migracyjnej, „Studia migracyjne. Przegląd polonijny”, 2013, nr 3

Sadowski Piotr, Stosunki Kanady z Ameryką Łacińską, w: Gawrycki M. F. (red.), Ameryka Łacińska we współczesnym świecie, WUW, Warszawa 2006, s.335-346

Soroka Tomasz, Polityka zagraniczna. Kanada w globalnym systemie relacji politycznych i wojskowych, [w:] Kijewska-Trembecka Marta (red.), Kanada na przełomie XX i XXI wieku. Polityka, społeczeństwo, edukacja, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, s. 97-160

Efekty uczenia się:

Wiedza:

student zna główne trendy i specyfikę polityki zagranicznej, jej główne zasady, cele, interesy narodowe oraz podmioty ją kształtujące;; identyfikuje prawidłowo znaczenie aktywności na płaszczyźnie globalnej; posiada gruntowną wiedzę na temat procesu formułowania polityk zagranicznych oraz ich uwarunkowań społecznych i gospodarczych; posiada wiedzę na temat potencjału politycznego i gospodarczego państwa oraz jego głównych problemów

Kompetencje:

student posiada zdolność krytycznego myślenia, którą może wykorzystać we własnej działalności zawodowej; umie w odpowiedni sposób określać priorytety służące realizacji różnych zadań akademickich; jest w stanie krytycznie analizować oraz samodzielnie poszerzać wiedzę z zakresu tematu; potrafi syntetyzować wiedzę pochodzącą z różnych źródeł i formułować prawidłowe argumenty

Umiejętności:

student potrafi analizować wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania polityki zagranicznej; posiada umiejętność interpretacji aktywności międzynarodowej w szerszym kontekście regionalnym i globalnym; umie ocenić stan stosunków bilateralnych i aktywności na płaszczyźnie multilateralnej;

K_W01,K_W02, KW_03, KW_05, K_U01, K_U02, K_K01, K_K02,

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem. Warunki ukończenia kursu są następujące:

a) obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności – każdą kolejną należy zaliczyć na dyżurze);

b) aktywność na zajęciach, w tym krótka prezentacja na wybrany temat - 30% oceny końcowej;

c) uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego (test) - 70% oceny końcowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Oberda-Monkiewicz
Prowadzący grup: Anita Oberda-Monkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)