Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wspólna polityka handlowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-M-D2WPH-MPH
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wspólna polityka handlowa
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty dla specjalności MPH
Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Instytucjonalne podstawy wspólnej polityki handlowej. Integracja europejska a międzynarodowy system handlowy GATT/WTO. Instrumenty polityki handlowej UE. Zewnętrzna taryfa celna UE. Reguły pochodzenia towarów. Narzędzia pozataryfowe wspólnej polityki handlowej. Piramida preferencji celnych UE. Funkcjonowanie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Generalny system preferencji. Preferencyjne umowy handlowe. Relacje handlowe oparte na zasadzie klauzuli najwyższego uprzywilejowania (KNU). Współpraca gospodarcza i handlowa UE z innymi ugrupowaniami regionalnymi. Spory handlowe UE.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie. Podstawowy zagranicznej i międzynarodowej polityki ekonomicznej. Pojęcie polityki handlowej.

2. Unia Europejska w gospodarce światowej (Potencjał gospodarczy UE; Pozycja UE w światowym handlu towarami; Pozycja UE w międzynarodowej wymianie usług; Mocarstwowość ekonomiczna UE)

3. Pojęcie i istota wspólnej polityki handlowej. Ewolucja zasad wspólnej polityki handlowej.

4. Środki wspólnej polityki handlowej; klasyfikacje: prawne, ekonomiczne, ochronne i ofensywne.

5. System celny UE.

6. Pozataryfowe środki ochrony rynku wewnętrznego.

7. UE a międzynarodowy system handlowy: stanowisko negocjacyjne w Rundzie Doha, UE wobec reformy WTO

8. WPH UE wobec państw trzecich: systematyka umów i kompetencje ich zawierania.

9. Stosunki z państwami EFTA (układ EOG), Szwajcarią i Turcją.

10. Wspólnotowy system preferencji celnych; Umowy preferencyjne z państwami rozwijającymi się (AKP) – umowy o partnerstwie ekonomicznym, stosunki handlowe z państwami basenu Morza Śródziemnego

11. Specyfika umów o współpracy z Rosją i Chinami.

12. Stosunki Unia Europejska MERCOSUR, stosunki Unia Europejska Wspólnota Andyjska, Unia Europejska-Meksyk, Unia Europejska-Chile

13. Stosunki handlowe z USA, Kanadą, Australią Japonia, Nową Zelandią

14. Stosunki handlowe z ASEAN, Indiami, Rep. Korei, GCC

15. Kolokwium

Literatura:

• A. de Lima Campos, J.A. Gaviria, Introduction to trade policy, Routledge 2018.

• A. Wróbel, Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej, Warszawa 2014.

• G. Mazur, Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej, Warszawa 2017.

• J. Adriaensen, National Administrations in EU Trade Policy: Maintaining the Capacity to Control (European Administrative Governance), Palgrave Macmillan 2016.

• A. Wróbel, Multilateralism or bilateralism: recent trends in trade policy, w: Key Problems of Selected Economies, Regions and Industries, „Trends in the World Economy”, vol 5, Szczecin 2013.

• A. Wróbel, Prospects for the Establishment of EU-India Free Trade Area, w: J. Marszałek-Kawa (ed.), Dilemmas of Contemporary Asia. Deliberations on Economy and Security, Toruń 2013.

A. Wróbel, Mechanisms and instruments of Common Commercial Policy. Implications for Poland, w: Poland in the European Union: Adjustment and Modernization Lessons for Ukraine, Edited by Artur Adamczyk and Kamil Zajączkowski, Warsaw-Lviv 2012.

• A. Wróbel, Stanowisko Unii Europejskiej w negocjacjach rolnych WTO i jego implikacje dla Wspólnej Polityki Rolnej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie seria Problemy Rolnictwa Światowego tom 12 (XXVII) zeszyt 2 2012.

• A. Wróbel, Polityka handlowa Unii Europejskiej wobec państw Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2012, nr 2 (t. 46).

• A. Wróbel, The EU-Korea Free Trade Agreement, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2012, nr 1 (t. 45).

• A. Wróbel, Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski, „Studia Europejskie” 2011 nr 4 (60).

• A. Wróbel, Stosunki handlowe Szwajcaria–Unia Europejska, w: D. Popławski, Państwa niemieckojęzyczne w procesie integracji europejskiej. Austria, Liechtenstein, Szwajcaria, Warszawa 2011.

• A. Wróbel, Stanowisko negocjacyjne Unii Europejskiej na forum Światowej Organizacji Handlu, w: J. Adamowski, K.A. Wojtaszczyk, Strategie rozwoju Unii Europejskiej, Warszawa 2010.

• Szypulewska-Porczyńska, Polityka handlowa Unii Europejskiej w dziedzinie usług,: między rozwiązaniami wielostronnymi a dwustronnymi, „Wspólnoty Europejskie” 2009, nr 3

• J. Kaczurba, Unia Europejska w WTO, Warszawa 2004.

• J. Rymarczyk, M. Wróblewski, Wymiana handlowa UE z wybranymi regionami świata, Wrocław 2004.

• Materiały KE.

• www.wto.org

• M. Matsushita, T. J. Schoenbaum, P. C. Mavroidis, The World Trade Organization Law, Practice, and Policy, Oxford International Law Library 2006.

• J. Kaczurba, Unia Europejska w WTO, Warszawa 2004.

• J. Rymarczyk, M. Wróblewski, Wymiana handlowa UE z wybranymi regionami świata, Wrocław 2004.

• A.A. Ambroziak, E. Kawecka-Wyrzykowska, Traktatowe stosunki handlowe Wspólnoty Europejskiej z krajami trzecimi, w: E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.), Unia Europejska, Przygotowania Polski do członkostwa, Warszawa 2002.

• S. Miklaszewski, Zagraniczna polityka handlowa Unii Europejskiej, Tarnów 2005.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student/ka powinien/powinna:

• rozumieć podstawowe teorie i problemy z zakresu polityki handlowej państw;

• posiąść podstawową wiedzę z zakresu wspólnej polityki handlowej, jej podstaw prawnych oraz na temat powiązań gospodarczych UE z państwami trzecimi i ugrupowaniami integracyjnymi,

• uzyskać swobodę w wyszukiwaniu informacji na temat polityki handlowej UE w dostępnych w źródłach internetowych i tradycyjnych;

• rozwinąć umiejętność analitycznego i krytycznego myślenia i oceny zjawisk międzynarodowych z zakresu polityki handlowej UE;

• rozwinąć zdolność do formułowania przemyślanych konkluzji;

• rozwinąć zdolność wypowiadania się oraz prezentowania swoich myśli na forum publicznym (poprzez udział w dyskusjach i debatach podczas zajęć oraz dzięki przygotowywaniu i przedstawianiu prezentacji na dany temat);

• zwiększyć swoją orientację w zakresie przyszłej kariery zawodowej

K_W01, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą oceniani na podstawie ich pracy podczas całego semestru. Na ocenę końcową będą składać się :

• obecność i aktywność na zajęciach (możliwe dwie nieobecności w semestrze);

• praca w grupach;

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wróbel
Prowadzący grup: Anna Wróbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Wprowadzenie. Podstawowy zagranicznej i międzynarodowej polityki ekonomicznej. Pojęcie polityki handlowej.

2. Unia Europejska w gospodarce światowej (Potencjał gospodarczy UE; Pozycja UE w światowym handlu towarami; Pozycja UE w międzynarodowej wymianie usług; Mocarstwowość ekonomiczna UE)

3. Pojęcie i istota wspólnej polityki handlowej. Ewolucja zasad wspólnej polityki handlowej.

4. Środki wspólnej polityki handlowej; klasyfikacje: prawne, ekonomiczne, ochronne i ofensywne.

5. System celny UE.

6. Pozataryfowe środki ochrony rynku wewnętrznego.

7. UE a międzynarodowy system handlowy: stanowisko negocjacyjne w Rundzie Doha, UE wobec reformy WTO

8. WPH UE wobec państw trzecich: systematyka umów i kompetencje ich zawierania.

9. Stosunki z państwami EFTA (układ EOG), Szwajcarią i Turcją.

10. Wspólnotowy system preferencji celnych; Umowy preferencyjne z państwami rozwijającymi się (AKP) – umowy o partnerstwie ekonomicznym, stosunki handlowe z państwami basenu Morza Śródziemnego

11. Specyfika umów o współpracy z Rosją i Chinami.

12. Stosunki Unia Europejska MERCOSUR, stosunki Unia Europejska Wspólnota Andyjska, Unia Europejska-Meksyk, Unia Europejska-Chile

13. Stosunki handlowe z USA, Kanadą, Australią Japonia, Nową Zelandią

14. Stosunki handlowe z ASEAN, Indiami, Rep. Korei, GCC

15. Kolokwium

Literatura:

• A. de Lima Campos, J.A. Gaviria, Introduction to trade policy, Routledge 2018.

• A. Wróbel, Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej, Warszawa 2014.

• G. Mazur, Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej, Warszawa 2017.

• J. Adriaensen, National Administrations in EU Trade Policy: Maintaining the Capacity to Control (European Administrative Governance), Palgrave Macmillan 2016.

• A. Wróbel, Multilateralism or bilateralism: recent trends in trade policy, w: Key Problems of Selected Economies, Regions and Industries, „Trends in the World Economy”, vol 5, Szczecin 2013.

• A. Wróbel, Prospects for the Establishment of EU-India Free Trade Area, w: J. Marszałek-Kawa (ed.), Dilemmas of Contemporary Asia. Deliberations on Economy and Security, Toruń 2013.

A. Wróbel, Mechanisms and instruments of Common Commercial Policy. Implications for Poland, w: Poland in the European Union: Adjustment and Modernization Lessons for Ukraine, Edited by Artur Adamczyk and Kamil Zajączkowski, Warsaw-Lviv 2012.

• A. Wróbel, Stanowisko Unii Europejskiej w negocjacjach rolnych WTO i jego implikacje dla Wspólnej Polityki Rolnej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie seria Problemy Rolnictwa Światowego tom 12 (XXVII) zeszyt 2 2012.

• A. Wróbel, Polityka handlowa Unii Europejskiej wobec państw Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2012, nr 2 (t. 46).

• A. Wróbel, The EU-Korea Free Trade Agreement, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2012, nr 1 (t. 45).

• A. Wróbel, Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski, „Studia Europejskie” 2011 nr 4 (60).

• A. Wróbel, Stosunki handlowe Szwajcaria–Unia Europejska, w: D. Popławski, Państwa niemieckojęzyczne w procesie integracji europejskiej. Austria, Liechtenstein, Szwajcaria, Warszawa 2011.

• A. Wróbel, Stanowisko negocjacyjne Unii Europejskiej na forum Światowej Organizacji Handlu, w: J. Adamowski, K.A. Wojtaszczyk, Strategie rozwoju Unii Europejskiej, Warszawa 2010.

• Szypulewska-Porczyńska, Polityka handlowa Unii Europejskiej w dziedzinie usług,: między rozwiązaniami wielostronnymi a dwustronnymi, „Wspólnoty Europejskie” 2009, nr 3

• J. Kaczurba, Unia Europejska w WTO, Warszawa 2004.

• J. Rymarczyk, M. Wróblewski, Wymiana handlowa UE z wybranymi regionami świata, Wrocław 2004.

• Materiały KE.

• www.wto.org

• M. Matsushita, T. J. Schoenbaum, P. C. Mavroidis, The World Trade Organization Law, Practice, and Policy, Oxford International Law Library 2006.

• J. Kaczurba, Unia Europejska w WTO, Warszawa 2004.

• J. Rymarczyk, M. Wróblewski, Wymiana handlowa UE z wybranymi regionami świata, Wrocław 2004.

• A.A. Ambroziak, E. Kawecka-Wyrzykowska, Traktatowe stosunki handlowe Wspólnoty Europejskiej z krajami trzecimi, w: E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.), Unia Europejska, Przygotowania Polski do członkostwa, Warszawa 2002.

• S. Miklaszewski, Zagraniczna polityka handlowa Unii Europejskiej, Tarnów 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)