Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza strategiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-M-D2ANST-BSS
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza strategiczna
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty specjalności BSS
Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot realizowany w formie wykładu (15 h) i ćwiczeń (30 h) stanowi wprowadzenie do teorii i metod analizy strategicznej jako narzędzi zarządzania i planowania w sektorze bezpieczeństwa państwa. Treści omawiane w toku wykładów i pogłębiane w toku nauki własnej studentów, są przez nich wykorzystywane podczas realizacji zadań analitycznych w czasie ćwiczeń. Kurs ma charakter teoretyczny i praktyczny - studenci wykorzystują zdobytą wiedzę przy opracowywaniu własnych projektów analitycznych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie uczestników w wiedzę o celach, narzędziach i uwarunkowaniach analizy strategicznej prowadzonej na potrzeby instytucji państwa odpowiadających za sektor bezpieczeństwa. Najważniejszym składnikiem zajęć jest prezentacja teorii, metod i technik analizy strategicznej w ujęciu formalnym i funkcjonalnym/zadaniowym, a także złożonego kontekstu organizacyjnego (państwa) określającego warunki jej realizacji (w tym warsztatu analityka, jego relacji z decydentami politycznymi, źródeł presji, ograniczeń poznawczych, ryzyk zniekształcenia wyników analizy i sposobów ich ograniczania). Podczas zajęć studenci są zachęcani do krytycznej refleksji oraz poszukiwania zastosowań zdobytej wiedzy dla wykonywanych przez nich zadań analitycznych. Treść wykładów skoncentrowana jest na wspomnianych wyżej zagadnieniach teoretycznych i warsztatowych. Podczas ćwiczeń, studenci pod nadzorem prowadzących wykonują indywidualne i grupowe zadania analityczne według przedstawionych im zadań, na podstawie przygotowanych i omówionych przypadków sytuacyjnych.

Literatura:

Lektury podstawowe:

P. Daniluk, Bezpieczeństwo i zarządzanie. Analiza strategiczna, Warszawa 2015.

P. Tetlock, D. Gardiner, Superforecasting. The Art and Science of Prediction, London 2015.

W. Zajączkowski, Zrozumieć innych. Metoda analityczna w polityce zagranicznej, Warszawa 2011.

Kozłowski J., Teoria i praktyka działań analityczno – informacyjnych, Warszawa 2016.

Janusz K., Janusz W., Kozioł K., Szosik-Depczyńska K., Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody. Strategie, Warszawa 2010.

Konieczny J. (red.), Analiza informacji w służbach policyjnych i specjalnych, Warszawa 2012.

Liedel K., Piasecka P. Aleksandrowicz T., Analiza informacji. Teoria i praktyka, Warszawa 2012.

Lektury uzupełniające:

B. Brożek, Myślenie. Podręcznik użytkownika, Kraków 2016.

R. Kugler, Policy Analysis in National Security Affairs. New Methods for a New Era, Washington DC, 2006.

T. Juneau, ed., Strategic Analysis in Support of International Policy Making: Case Studies in Achieving Analytical Relevance, (Rowman & Littlefield, 2017.

S. Kent, Strategic Intelligence for American World Policy, Princeton University Press, 1949.

Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Efekty uczenia się:

Po zajęciach student powinien rozumieć: potrzeby i uwarunkowania analityczne państwa wynikające z procesów zarządzania strategicznego i planowania w sektorze bezpieczeństwa oraz rozumieć pojęcie standardów intelektualnych i etycznych w pracy analityka, znaczenie stawiania właściwych pytań, spektrum źródeł informacji oraz metod weryfikacji jch wiarygodności. Powinien rozwinąć umiejętności myślenia krytycznego, unikania pułapek poznawczych oraz znać podstawowe metody i techniki analityczne, posługiwać się nimi dla realizacji zadań praktycznych, a także umieć skutecznie zaprezentować wyniki analizy.

S1_W04, S1_W05, S1_W08, S1_W10, S1_U03, S1_U05, S1_U06, S1_K01, S1_K03

Metody i kryteria oceniania:

Warunki uzyskania zaliczenia z przedmiotu:

- obecność na zajęciach,

- realizacja 4 zadań/prac analitycznych (indywidualnych i grupowych) w toku ćwiczeń. Ostateczna ocena jest średnią ocen uzyskanych za wykonanie powyższych zadań.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kupiecki, Roman Kuźniar
Prowadzący grup: Robert Kupiecki, Roman Kuźniar, Marek Madej, Kamila Pronińska, Andrzej Szeptycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot jest realizowany w sposób zintegrowany w formie obowiązkowego wykładu (15 h) i ćwiczeń (30 h). Dla ułatwienia pracy studentów oraz wyposażenia ich w stosowną wiedzę ułatwiającą wykonanie zadań analitycznych podczas ćwiczeń:

- Wykład poprowadzi prof. Robert Kupiecki. UWAGA: szczególny tryb organizacji (koncentracja zajęć) wykładu wymaga regularnej obecności i skupienia podczas zajęć.

- Ćwiczenia zostaną podzielone na 4 moduły prowadzone przez prof. Romana Kuźniara, Prof. Kamilę Pronińską, Prof. Marka Madeja i Prof. Andrzeja Szeptyckiego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie uczestników w wiedzę o celach, narzędziach i uwarunkowaniach analizy strategicznej prowadzonej na potrzeby instytucji państwa odpowiadających za sektor bezpieczeństwa. Najważniejszym składnikiem zajęć jest prezentacja teorii, metod i technik analizy strategicznej w ujęciu formalnym i funkcjonalnym/zadaniowym, a także złożonego kontekstu organizacyjnego (państwa) określającego warunki jej realizacji (w tym warsztatu analityka, jego relacji z decydentami politycznymi, źródeł presji, ograniczeń poznawczych, ryzyk zniekształcenia wyników analizy i sposobów ich ograniczania).

Podczas zajęć studenci są zachęcani do krytycznej refleksji oraz poszukiwania zastosowań zdobytej wiedzy dla wykonywanych przez nich zadań analitycznych. Treść wykładów skoncentrowana jest na wspomnianych wyżej zagadnieniach teoretycznych i warsztatowych. Podczas ćwiczeń, studenci pod nadzorem prowadzących wykonują indywidualne i grupowe zadania analityczne według przedstawionych im zadań, na podstawie przygotowanych i omówionych przypadków sytuacyjnych.

Literatura:

Lektury podstawowe:

P. Daniluk, Bezpieczeństwo i zarządzanie. Analiza strategiczna, Warszawa 2015.

P. Tetlock, D. Gardiner, Superforecasting. The Art and Science of Prediction, London 2015.

W. Zajączkowski, Zrozumieć innych. Metoda analityczna w polityce zagranicznej, Warszawa 2011.

Kozłowski J., Teoria i praktyka działań analityczno – informacyjnych, Warszawa 2016.

Janusz K., Janusz W., Kozioł K., Szosik-Depczyńska K., Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody. Strategie, Warszawa 2010.

Konieczny J. (red.), Analiza informacji w służbach policyjnych i specjalnych, Warszawa 2012.

Liedel K., Piasecka P. Aleksandrowicz T., Analiza informacji. Teoria i praktyka, Warszawa 2012.

Lektury uzupełniające:

B. Brożek, Myślenie. Podręcznik użytkownika, Kraków 2016.

R. Kugler, Policy Analysis in National Security Affairs. New Methods for a New Era, Washington DC, 2006.

T. Juneau, ed., Strategic Analysis in Support of International Policy Making: Case Studies in Achieving Analytical Relevance, (Rowman & Littlefield, 2017.

S. Kent, Strategic Intelligence for American World Policy, Princeton University Press, 1949.

Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)