Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe stosunki kulturalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-L-D4MSKA
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki kulturalne
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE I STOPNIA 4 semestr 2 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma być uzupełnieniem wiedzy nt. jednego z obszarów stosunków międzynarodowych (międzynarodowe stosunki kulturalne)

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot przybliża studentom rolę kultury w stosunkach międzynarodowych. Pokazuje procesy dyfuzji w historii i obecnie. Formy dyfuzji. Przejawy dyfuzji. Czynniki rozwoju międzynarodowych stosunków kulturalnych. Przedstawia instytucjonalizację współpracy w skali dwustronnej i wielostronnej. Konwencje związane z kulturą. Działalność Rady Europy i UE w dziedzinie kultury. Inicjatywy współpracy. Polska w międzynarodowych stosunkach kulturalnych

Pełny opis:

Pojęcie kultury. Miejsce kultury w stosunkach międzynarodowych. Kultura a cywilizacja. Paradygmat cywilizacyjny. Instytucjonalizacja stosunków kulturalnych. Umowy dwustronne i wielostronne. UNESCO. Geneza. Cele działania. Polska w UNESCO. Ochrona dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych. Początki i ewolucja ochrony. Pakt Roericha. Konwencja haska z 1954 roku. Protokoły dodatkowe. Ochrona wzmocniona. Skuteczność ochrony. Nielegalny transfer dóbr kultury ponad granicami państw. Konwencja z 1970 roku o ochronie i zapobieganiu nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury. Dobra chronione. Obowiązki państwa. Konwencja UNIDROIT z 1995 roku. Dyrektywy Unii Europejskiej. Polska ustawa z 2003 roku. Ochrona światowego dziedzictwa kulturalnego. Konwencja UNESCO z 1972 roku. Lista światowego dziedzictwa. Polskie dobra kultury wpisane na listę. Pamięć świata. Konwencja o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturalnego 2001. Konwencja o ochronie dziedzictwa niematerialnego 2003. Konwencja o zachowaniu zróżnicowania kulturowego 2005. Współpraca kulturalna w ramach Rady Europy. Kultura w traktatach europejskich. Programy "Kulturalne" Unii Europejskiej. Udział Polski w międzynarodowych stosunkach kulturalnych.

Literatura:

Międzynarodowe stosunki kulturalne, red. A.Ziętek, Wyd. Polteks, Lublin 2010;

Kultura w stosunkach międzynarodowych (t. 1 i 2), red. H. Schreibrer, G. Michałowska, J. Nakonieczna, Warszawa, 2013.

Międzynarodowa współpraca w dziedzinie kultury, red.A.Przyborowska-Klimczak, W.Szczepan-Staszewski, S.Wrzosek, Lublin 2002; M.Niedźwiedź, Obrót dobrami kultury w Unii Europejskiej, Kraków 2000;I.Głuszczyńska, K.Lankosz, Międzynarodowe stosunki kulturalne. Wybór dokumentów, Bielsko-Biała 2007; G.Michałowska, Zmienność i instytucjonalizacja międzynarodowych stosunków kulturalnych, Warszawa 1991

Efekty uczenia się:

K_W01; K_W03; K_W06; K_U01; K_U04; K_K01; K_K02

Ogólne:

Wiedza:

1. student zna i rozumie najważniejsze fakty, zjawiska oraz problemy z zakresu międzynarodowych stosunków kulturalnych (MSK)

2. posiada zaawansowana wiedzę o państwowych i niepaństwowych aktorów stosunków międzynarodowych działających w sferze MSK

3. zna i rozumie w zaawansowanym stopniu znaczenie poszczególnych regionów świata i charakterystyczne dla nich współczesne wyzwania w sferze MSK

Umiejętności:

1. potrafi prawidłowo interpretować zjawiska kulturowe i prawne w skali globalnej, wybranych regionów i subregionów świata, jak i na poziomie krajowym, wykorzystując teoretyczną i empiryczną wiedzę zdobytą podczas studiów, z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych,

2. potrafi planować i organizować pracę indywidualną o charakterze badawczym w zakresie nauki o stosunkach międzynarodowych oraz w współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych nad danym problemem z zakresu stosunków międzynarodowych (zwłaszcza w sferze MSK)

Kompetencje:

1. absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu kierunku przedmiotu

2. absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych z zakresu stosunków międzynarodowych oraz w zasięgania opinii ekspertów, gdy potrzebne są one do rozwiązania danego problemu obejmującego problematykę studiów

Szczegółowe:

WIEDZA

1. definiuje pojęcie kultury, zna jej miejsce i rolę w stosunkach międzynarodowych, ma wiedzę o procesach dyfuzji kultury w historii i obecnie

2.zna czynniki rozwoju międzynarodowych stosunków kulturalnych

3.posiada wiedzę na temat regulacji prawnych i instytucjonalizacji międzynarodowych stosunków kulturalnych, m.in. na temat działalności UNESCO, współpracy kulturalnej w ramach Rady Europy i miejsca kultury w traktatach europejskich

4. ma wiedzę w zakresie zagranicznej polityki kulturalnej Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA

5. ma ogólną wiedzę na temat udziału Polski w międzynarodowych stosunkach kulturalnych

UMIEJETNOSCI

1. Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska kulturowe

2.Potrafi prognozować przebieg procesów w stosunkach międzynarodowych uwarunkowanych kulturowo

3. Zna podstawy prawne ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego ludzkości

4.Posiada umiejętność rozumienia, analizy i opisu zjawisk kulturowych i społecznych w wymiarze międzynarodowym

KOMPETENCJE SPOLECZNE

1. jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia

2.ma świadomość różnorodności kulturowej i pluralizmu poglądów na podstawowe aspekty życia ludzkiego w skali świata, potrafi docenić ich wartość i okazać im szacunek; posiada podstawowe umiejętności dialogu z przedstawicielami innych kultur i cywilizacji

3. jest kompetentnym uczestnikiem kultury globalnej, korzysta z różnych form i mediów życia kulturalnego rozpowszechnionych w Europie, jak i poza jej granicami

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciałgła: bieżąca aktywność na zajęciach; kolokwium

Praktyki zawodowe:

n/a

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Syliwoniuk-Wapowska, Paulina Warsza
Prowadzący grup: Agnieszka Syliwoniuk-Wapowska, Paulina Warsza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)