Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Integracja europejska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-L-D2INTE
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Integracja europejska
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

brak

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Integracja europejska - historia, podstawy prawne, instytucje, mechanizm podejmowanie decyzji, funkcjonowanie

Pełny opis:

Rozwój idei integracji europejskiej. Historia procesów integracyjnych. Powstanie Wspólnot europejskich i ich rozwój od Traktatu Paryskiego do Traktatów Rzymskich. Jednolity Akt Europejski. Traktat o Unii Europejskiej. Traktat Amsterdamski. Traktat Nicejski, traktat z Lizbony. Integracja w ramach Unii Europejskiej: system dawnych trzech filarów: Jednolity Rynek Europejski, podstawy Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Instytucje: Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji. System prawny Unii Europejskiej - źródła prawa, granice stosowania prawa europejskiego, stosunki między państwami członkowskimi a UE. Polska w UE. Debata nad reformą ustrojową Unii. Integracja poza UE: m.in. państw nordyckich, w ramach EFTA, EOG, państw ESiW, WNP.

Literatura:

1. Witold M. Góralski (red.), Unia Europejska - geneza, system, ustrój, prawo, gospodarka, polityki, współpraca. Podręcznik akademicki.

Warszawa 2007.

2. J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, Warszawa 2003 i wydania następne;

3. J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2003 i wydania następne.

4. S. Parzymies, R. Zięba (red.), Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy w Europie, Warszawa 2004;

5. J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska, Warszawa 2007 (red.) W. Góralski, Unia Europejska, Tom I i II (wybrane rozdziały);

6. J. BArcz, Ustrój Unii Europejskiej, Wydawnictwo EuroPrawo, Warszawa 2009 i wyd. nast.;

7. K. Łastawski, Od idei do integracji europejskiej, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

Student po zakończeniu zajęć:- zna i rozumie procesy integracyjne w Europie;- umie analizować historię, procesy, podstawy prawne i instytucje integracji europejskiej- jest gotów dzielić się wiedzą na temat procesów integracji europejskiej

Szczegółowe efekty uczenia się: K_W01, K_W03, K_W06, K_U01, K_U02, K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, udział w dyskusji podczas zajęć, wygłoszenie prezentacji (fakultatywnie), uczestnictwo w zajęciach, końcowy egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konstanty Wojtaszczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Kołodziejczyk, Konstanty Wojtaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Rozwój idei integracji europejskiej. Historia procesów integracyjnych. Powstanie Wspólnot europejskich i ich rozwój od Traktatu Paryskiego do Traktatów Rzymskich. Jednolity Akt Europejski. Traktat o Unii Europejskiej. Traktat Amsterdamski. Traktat Nicejski, traktat z Lizbony. Integracja w ramach Unii Europejskiej: system dawnych trzech filarów: Jednolity Rynek Europejski, podstawy Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Instytucje: Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji. System prawny Unii Europejskiej - źródła prawa, granice stosowania prawa europejskiego, stosunki między państwami członkowskimi a UE. Polska w UE. Debata nad reformą ustrojową Unii. Integracja poza UE: m.in. państw nordyckich, w ramach EFTA, EOG, państw ESiW, WNP.

Literatura:

1. Witold M. Góralski (red.), Unia Europejska - geneza, system, ustrój, prawo, gospodarka, polityki, współpraca. Podręcznik akademicki.

Warszawa 2007.

2. J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, Warszawa 2003 i wydania następne;

3. J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2003 i wydania następne.

4. S. Parzymies, R. Zięba (red.), Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy w Europie, Warszawa 2004;

5. J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska, Warszawa 2007 (red.) W. Góralski, Unia Europejska, Tom I i II (wybrane rozdziały);

6. J. Barcz, Ustrój Unii Europejskiej, Wydawnictwo EuroPrawo, Warszawa 2009 i wyd. nast.;

7. K. Łastawski, Od idei do integracji europejskiej, Warszawa 2003.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)