Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

International Security and Armed Conflicts

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-ERASMUS-ISAC
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: International Security and Armed Conflicts
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Przedmioty dla studentów ERASMUS WNPiSM - Lato
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) The course is intended to increase student awareness and understanding of the contemporary trends in international security environment and armed conflicts. It aims to go beyond the military security dimension and traditional security studies. This includes analysis of military, quasi-military as well as energy, environmental and human dimensions of international security and armed conflicts. The idea of the course is to concentrate on a more in-depth discussion of some concepts and their applications to different armed conflicts and contemporary security threats.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Development and evolution of security studies – theories of international security. International security paradigm after the Cold War – nonmilitary dimensions and asymmetric threats to security. Military security – regional and world trends, military expenditure, arms production and international transfers. Armed conflicts in contemporary IR – major conflicts, new tends, sources and consequences . International security institutions – ius contra bellum, non proliferation and arms control regimes, evolution of the United Nations, NATO and regional security organizations. Economic and energy security –threats and international rivalry over strategic resources. Environmental security - securitization of climate changes and water problem in IR. Human security concept.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

International Security and Armed Conflicts

Prof. Kamila Pronińska

1. Introduction to security studies. The changing security paradigm.

[the evolution of security studies (“the golden age”, new areas of security studies in the 1970s, security studies after the cold war – critical security studies); traditional concepts of balance of power, balance of threats, power transition, hegemony and rivalry; redefinition of security: negative vs. positive approach, narrow vs. wide approach; state-centric vs. non state actors approach; securitization – the Copenhagen school concept]

2. International security environment.

[a conceptual framework; the key factors/structural, long- and short-term trends influencing the international security; threats to international security (military, non- military, asymmetric); understanding of

power - the diffusion of power

(materialistic vs. comprehensive approach to power); major global powers and regional powers; security and polarity – unipolar/bipolar/uni-mulipolar/multipolar world order]

3. Military security – world military powers; trends in world military expenditure; arms production and trade; key military alliances. Nuclear forces and non-proliferation regime vs. II nuclear revolution.

4-5. Trends in contemporary armed conflicts – the new conceptual framework of war (new and old wars); sources and consequences of armed conflicts; geography and the intensity and casualties (UCDP/SIPRI classification); the privatization of conflicts – PMC’s, warlordism; child- soldiers; asymmetrical strategies; the role of media (CNN effect, Al Jazeera effect);

Case studies.

6. International Security Institutions

[theory; types of ISI; alliances, collective security system, cooperative security systems, arms control and nonproliferation regimes; the effectiveness of ISI?]

Case studies: reactions of ISI to conflicts in MENA (Syria, Libya, Yemen, the 1st Gulf War).

7. Energy Security.

[the significance of the oil shocks for development of security studies; geostrategic, economic, institutional, environmental dimensions of energy security; links between military and energy security; threats to energy security].

Case studies: the South-China Sea rivalry; Oil/resource factor in the Western military interventions

8. Natural resources and armed conflicts.

[the relationship between natural resources and conflict; theoretical approaches - economic theories of violence, resource geopolitics, environmental perspective; the concept of resource curse, state-weakness and over- dependence on natural resource revenues; global market and its influence on development of illicit trade of natural resources]

Case studies: DRC, Niger Delta.

9-10. Environmental security. Climate change and armed conflicts.

[the genesis of studies on environmental security; environmental threats to security; geostrategic implications

of climate change; environmental

scarcity and armed conflicts]

Case studies: conflicts in Darfur and Sahel.

Literatura: (tylko po angielsku)

D. Baldwin, Security Studies and the End of the Cold War, “World Politics”, 48:1 (October 1995). S. Kay, Globalization, Power, and Security, “Security Dialogue”, 35:1 (March 2004).

S. Huntington, The Lonely Superpower , ”Foreign Affairs”, 78:2 (1999).

R. Haass, The Age of Nonpolarity. What Will Follow U.S. Dominance, “Foreign Affairs”, 87:3 (2008).

J. Ikenberry, The end of liberal international order?, „International Affairs“, Volume 94:1 (2018).

S. Kay, Globalization, Power, and Security, “Security Dialogue”, 35:1 (March 2004).

SIPRI Yearbook 2021. Armaments, Disarmament and International Security. Summary, SIPRI 2021 (internet)

PRIO, Trends in Armed Conflict, 1946– 2018, Conflict Trends 05/2019

G. Allison, Nuclear Disorder. Surveying Atomic Threats, Foreign Affairs, 89:74 (2010)

M. Kaldor, B. Vashee (ed.), New Wars: Restructuring the Global Military Sector, London: Prinetr, 1997 (introduction and chapter 1) or M. Kaldor, Old Wars, Cold Wars, New Wars and the War on Terror, “International Politics” 42, (2005).

K.A. O’Brien, PMCs, Myths and Mercenaries: the debate on Private Military Companies, “RUSI Journal” 145:1 (Feb 2000).

E. Balabanova, Media, Wars and Politics. Comparing the Incomparable in Western and Eastern Europe, Ashgate e-book 2007, Chapter 1: “Media and War”.

P. Collier, A. Hoefflery, D. Rohnerz, Beyond greed and grievance: feasibility and civil war, Oxford Economic Papers 61 (2009).

A. Hehir, The Permanence of Inconsistency, Libya, the Security Council and the Responsibility to Protect, ”International Security”, 38:1 (2013).

R. de Nevers, Private Security Companies and the Laws of War, “Security Dialogue” 40:169 (2009).

K. Pronińska, Energy security: global and regional dimensions, “SIPRI Yearbook 2007”, chapter 6.

IEA, World Energy Outlook, OECD/IEA 2020.

P. Truscott, European Energy Security in the Geopolitical Landscape, Routledge Journal: Whitehall Papers, 73:1 (2009)

P. Le Billon, Diamond Wars? Conflict Diamonds and Geographies of Resource Wars Department of Geography, University of British Columbia 2008.

M. Klare, Resource Wars. The New Landscape of Global Conflict, New York 2001, pp.13-50

K.Pronińska, The significance of the resource and energy factor in military interventions of the West after the Cold War, in: ”Western Military Interventions after the Cold War. Evaluating the Wars of the West”, Routledge, London and New York 2019, pp. 230-251

J.S. Duffield, International Security Institutions: Rules, Tools, Schools, or Fools?, “Handbook of Political Institutions”, Oxford Univ. Press. 2006.

K. Proninska, Resource conflicts in contemporary international Relations, “The Polish Quarterly of International Affairs”, 14:3 (2005).

M. Renner, The Anatomy of Resource Wars, Worldwatch Paper 162, October 2002.

T. Homer-Dixon, Environmental Scarcities and Violent Conflict: Evidence from Cases, „International Security”, 1994 or V. Percical, T. Homer-Dixon, Environmental Scarcity and Conflict, Journal of Peace Research, 35:3 (May 1998).

O. Brown, R. McLeman, A recurring anarchy? The emergence of climate change as a threat to international peace and security, “Conflict, Security & Development”, Oct. 2009.

P.Gleick, Water and Conflict, “International Security”, 18:1 (1998).

S.G. Borgerson, Arctic Meltdown. The Economic and Security Implications of Global Warming, Foreign Affairs, 87:2 (2008).

What is ‘Human Security’? Comments by 21 Authors, “Security Dialogue”, 35:3 (2004), pp. 345-72. S. Patrick, Libya and the Future of Humanitarian Intervention. How Qaddafi’s Fall Vindicated Obama and RtoP, “Foreign Affairs” (Aug. 2011).

F. Megret, Beyond the ‘Salvation’ Paradigm: Responsibility to Protect (Others) vs. the Power of Protecting Oneself, “Security Dialogue”, 40: 6, (Dec. 2009).

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Student can identify and analyze:

- contemporary trends in international security environment;

- trends in armed conflicts;

- challenges and threats to energy and environmental security;

Student has knowledge of:

- the content and the evolution of security studies;

- traditional, non-traditional and asymmetric threats;

- military expenditure and arms trade;

- economic and geostrategic dimension of energy security; trends and balance of power in global energy market; resource wars phenomenon

- securitization of environmental problems and economic, environmental and geostrategic implications of climate change; climate regime;

- asymmetrization, intensity and privatization of contemporary armed conflicts

- human dimension of international security and armed conflicts including R2P concept and its practical application;

- activity and effectiveness of international security institutions in armed conflicts (including in the I Gulf War and contemporary conflicts in Syria, Libya, Darfur, Yemen).

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Course Requirements:

1. Class attendance.

2. Class discussion

3. Written exam.

Grades will be based on participation and individual/team input to the class discussions (30%) and the final exam (70%).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Pronińska
Prowadzący grup: Kamila Pronińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course is intended to increase student awareness and understanding of the contemporary trends in international security environment and armed conflicts. It aims to go beyond the military security dimension and traditional security studies. This includes analysis of military, quasi-military as well as energy, environmental and human dimensions of international security and armed conflicts. The idea of the course is to concentrate on a more in-depth discussion of some concepts and their applications to different armed conflicts and contemporary security threats.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

International Security and Armed Conflicts

Prof. Kamila Pronińska

1. Introduction to security studies. The changing security paradigm.

[the evolution of security studies (“the golden age”, new areas of security studies in the 1970s, security studies after the cold war – critical security studies); traditional concepts of balance of power, balance of threats, power transition, hegemony and rivalry; redefinition of security: negative vs. positive approach, narrow vs. wide approach; state-centric vs. non state actors approach; securitization – the Copenhagen school concept]

2. International security environment.

[a conceptual framework; the key factors/structural, long- and short-term trends influencing the international security; threats to international security (military, non- military, asymmetric); understanding of

power - the diffusion of power

(materialistic vs. comprehensive approach to power); major global powers and regional powers; security and polarity – unipolar/bipolar/uni-mulipolar/multipolar world order]

3. Military security – world military powers; trends in world military expenditure; arms production and trade; key military alliances. Nuclear forces and non-proliferation regime vs. II nuclear revolution.

4-5. Trends in contemporary armed conflicts – the new conceptual framework of war (new and old wars); sources and consequences of armed conflicts; geography and the intensity and casualties (UCDP/SIPRI classification); the privatization of conflicts – PMC’s, warlordism; child- soldiers; asymmetrical strategies; the role of media (CNN effect, Al Jazeera effect);

Case studies.

6. International Security Institutions

[theory; types of ISI; alliances, collective security system, cooperative security systems, arms control and nonproliferation regimes; the effectiveness of ISI?]

Case studies: reactions of ISI to conflicts in MENA (Syria, Libya, Yemen, the 1st Gulf War).

7. Energy Security.

[the significance of the oil shocks for development of security studies; geostrategic, economic, institutional, environmental dimensions of energy security; links between military and energy security; threats to energy security].

Case studies: the South-China Sea rivalry; Oil/resource factor in the Western military interventions

8. Natural resources and armed conflicts.

[the relationship between natural resources and conflict; theoretical approaches - economic theories of violence, resource geopolitics, environmental perspective; the concept of resource curse, state-weakness and over- dependence on natural resource revenues; global market and its influence on development of illicit trade of natural resources]

Case studies: DRC, Niger Delta.

9-10. Environmental security. Climate change and armed conflicts.

[the genesis of studies on environmental security; environmental threats to security; geostrategic implications

of climate change; environmental

scarcity and armed conflicts]

Case studies: conflicts in Darfur and Sahel.

Literatura: (tylko po angielsku)

D. Baldwin, Security Studies and the End of the Cold War, “World Politics”, 48:1 (October 1995). S. Kay, Globalization, Power, and Security, “Security Dialogue”, 35:1 (March 2004).

S. Huntington, The Lonely Superpower , ”Foreign Affairs”, 78:2 (1999).

R. Haass, The Age of Nonpolarity. What Will Follow U.S. Dominance, “Foreign Affairs”, 87:3 (2008).

J. Ikenberry, The end of liberal international order?, „International Affairs“, Volume 94:1 (2018).

S. Kay, Globalization, Power, and Security, “Security Dialogue”, 35:1 (March 2004).

SIPRI Yearbook 2021. Armaments, Disarmament and International Security. Summary, SIPRI 2021 (internet)

PRIO, Trends in Armed Conflict, 1946– 2018, Conflict Trends 05/2019

G. Allison, Nuclear Disorder. Surveying Atomic Threats, Foreign Affairs, 89:74 (2010)

M. Kaldor, B. Vashee (ed.), New Wars: Restructuring the Global Military Sector, London: Prinetr, 1997 (introduction and chapter 1) or M. Kaldor, Old Wars, Cold Wars, New Wars and the War on Terror, “International Politics” 42, (2005).

K.A. O’Brien, PMCs, Myths and Mercenaries: the debate on Private Military Companies, “RUSI Journal” 145:1 (Feb 2000).

E. Balabanova, Media, Wars and Politics. Comparing the Incomparable in Western and Eastern Europe, Ashgate e-book 2007, Chapter 1: “Media and War”.

P. Collier, A. Hoefflery, D. Rohnerz, Beyond greed and grievance: feasibility and civil war, Oxford Economic Papers 61 (2009).

A. Hehir, The Permanence of Inconsistency, Libya, the Security Council and the Responsibility to Protect, ”International Security”, 38:1 (2013).

R. de Nevers, Private Security Companies and the Laws of War, “Security Dialogue” 40:169 (2009).

K. Pronińska, Energy security: global and regional dimensions, “SIPRI Yearbook 2007”, chapter 6.

IEA, World Energy Outlook, OECD/IEA 2020.

P. Truscott, European Energy Security in the Geopolitical Landscape, Routledge Journal: Whitehall Papers, 73:1 (2009)

P. Le Billon, Diamond Wars? Conflict Diamonds and Geographies of Resource Wars Department of Geography, University of British Columbia 2008.

M. Klare, Resource Wars. The New Landscape of Global Conflict, New York 2001, pp.13-50

K.Pronińska, The significance of the resource and energy factor in military interventions of the West after the Cold War, in: ”Western Military Interventions after the Cold War. Evaluating the Wars of the West”, Routledge, London and New York 2019, pp. 230-251

J.S. Duffield, International Security Institutions: Rules, Tools, Schools, or Fools?, “Handbook of Political Institutions”, Oxford Univ. Press. 2006.

K. Proninska, Resource conflicts in contemporary international Relations, “The Polish Quarterly of International Affairs”, 14:3 (2005).

M. Renner, The Anatomy of Resource Wars, Worldwatch Paper 162, October 2002.

T. Homer-Dixon, Environmental Scarcities and Violent Conflict: Evidence from Cases, „International Security”, 1994 or V. Percical, T. Homer-Dixon, Environmental Scarcity and Conflict, Journal of Peace Research, 35:3 (May 1998).

O. Brown, R. McLeman, A recurring anarchy? The emergence of climate change as a threat to international peace and security, “Conflict, Security & Development”, Oct. 2009.

P.Gleick, Water and Conflict, “International Security”, 18:1 (1998).

S.G. Borgerson, Arctic Meltdown. The Economic and Security Implications of Global Warming, Foreign Affairs, 87:2 (2008).

What is ‘Human Security’? Comments by 21 Authors, “Security Dialogue”, 35:3 (2004), pp. 345-72. S. Patrick, Libya and the Future of Humanitarian Intervention. How Qaddafi’s Fall Vindicated Obama and RtoP, “Foreign Affairs” (Aug. 2011).

F. Megret, Beyond the ‘Salvation’ Paradigm: Responsibility to Protect (Others) vs. the Power of Protecting Oneself, “Security Dialogue”, 40: 6, (Dec. 2009).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)