Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Doradztwo zawodowe i planowanie kariery

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2103-ORP-L-D4DZPK
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Doradztwo zawodowe i planowanie kariery
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: ORGANIZOWANIE RYNKU PRACY - DZIENNE I STOPNIA 4 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zdobycie wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy doradcy zawodowego. Kryterium doboru zagadnień realizowanych w trakcie warsztatów jest możliwość ich praktycznego wykorzystania w pracy z klientem. Zajęcia służą również poszerzeniu świadomości uczestników w obszarze własnych kompetencji społecznych oraz rozwojowi umiejętności poszukiwania aktywnych metod przekazywania wiedzy w pracy z klientem.

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Studenci poznają wybrane zagadnienia z zakresu doradztwa zawodowego i planowania kariery, pod kątem ich praktycznego wykorzystania w pracy z klientem. Zajęcia składają się z bloków tematycznych realizowanych w formie warsztatów.

Pełny opis:

Zajęcia składają się z dwóch modułów.

Celem pierwszego modułu jest realizacja bloków tematycznych dających podstawy wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy z różnymi typami klientów, którzy potrzebują wsparcia w obszarze rozwoju zawodowego.

Pierwsze zajęcia dotyczą obszarów działalności i kompetencji „doradcy zawodowego” oraz kierunków jego rozwoju zawodowego, biorąc pod uwagę zmiany na rynku pracy i potrzeby w tym zakresie.

Celem kolejnych zajęć jest poznanie specyfiki różnych grup klientów poszukujących wsparcia w sferze zawodowej, zrozumienie mechanizmów wpływających na zachowania osób w sytuacji kryzysowej z powodu zmiany pracy, długotrwałego bezrobocia lub wypalenia zawodowego. Elementem warsztatu będzie praca z własnymi przekonaniami, stereotypami i uprzedzeniami, które mogą wpływać na kontakt z różnymi grupami klientów.

Trzeci blok tematyczny dotyczy problematyki diagnozowania preferencji oraz predyspozycji zawodowych. Jego celem jest określenie czynników wpływających na wybór kierunku rozwoju zawodowego. Studenci poznają wybrane narzędzia diagnostyczne i możliwości ich wykorzystania.

Kolejne zajęcia będą dotyczyły zagadnień związanych z procesem planowania kariery. Studenci poznają zasady konstruowania celów, poszukiwania zasobów oraz motywów w pracy z klientem.

Moduł I zakończą warsztaty służące poznaniu zasad i ćwiczeniu umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej. Celem zajęć będzie również poszukiwanie aktywnych metod nabywania nowych umiejętności, które można wykorzystać w pracy z klientami.

Celem II Modułu zajęć jest poznanie zakresu zadań i metodyki pracy doradcy zawodowego/doradcy klienta pracującego w publicznych służbach zatrudnienia oraz włączenie studentów w projekty realizowane przez te jednostki.

Literatura:

B.Ertelt, W. Schulz, Podstawy doradztwa kariery, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Warszawa-Kraków 2010.

J. Guichard, M. Huteau, Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego, Impuls, Karków 2005.

A. Paszkowska-Rogacz, Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych MŁOKOZZ, Psychologia Wychowawcza 2013, 45, 3, 52-86.

B. J. Ertelt, J. Górna, D. Kukla (red.). Wybrane aspekty doradztwa zawodowego na przestrzeni życia człowieka, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 2016.

A. Bańka., Psychologiczne doradztwo karier, Print-B, Poznań 2007.

A. Paszkowska-Rogacz, Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych, KUL, 2003.

Efekty uczenia się:

Program zajęć zakłada osiągnięcie następujących efektów kształcenia:

- znajomość podstawowych struktur instytucjonalnych i organizacyjnych pracy i rynku pracy, rozumienie relacje między nimi oraz dynamiki ich przekształceń. K_W04

- rozumienie konieczności ustawicznego uczenia się, poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych, a także umiejętność motywowania innych do podejmowania edukacji ustawicznej. K_K01

- umiejętność identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów z obszaru organizowania i zarządzania rynkiem pracy. K_K06

W zakresie wiedzy studenci poznają:

cele poradnictwa zawodowego;

obszary działalności i kompetencje doradcy zawodowego;

specyfikę różnych grup klientów poszukujących wsparcia w sferze zawodowej;

mechanizmy wpływające na zachowania osób w sytuacji kryzysowej z powodu zmiany pracy, długotrwałego bezrobocia lub wypalenia zawodowego;

rolę stereotypów w pracy z klientem;

wybrane narzędzia diagnostyczne wykorzystywane w pracy doradcy zawodowego;

zasady planowania kariery zawodowej;

zasady konstruowania celów, poszukiwania zasobów oraz motywów w pracy z klientem;

zadania i metodykę pracy doradców zawodowych/doradców klienta pracujących w wybranych instytucjach.

W zakresie kompetencji społecznych

studenci będą rozwijać kompetencje w zakresie pracy doradczej;

zdobędą świadomość na temat własnych przekonań, stereotypów i uprzedzeń, które mogą wpływać na kontakt z różnymi grupami klientów.

W zakresie umiejętności studenci będą potrafili:

przygotować dokumenty aplikacyjne (Curriculum Vitae, list motywacyjny);

wykorzystywać aktywne metody przekazywania wiedzy swoim klientom;

stosować wybrane narzędzia diagnostyczne (WKP – Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji);

przekazywać informacje na temat zasad aktywnego poszukiwania pracy i przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, realizacja projektów lub/i kolokwium.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kondraciuk
Prowadzący grup: Barbara Kondraciuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat doradztwa zawodowego i planowania kariery, radzenia sobie na rynku pracy i wyposażenia ich w niezbędne umiejętności w tym zakresie. Doradca zawodowy przywiązuje wagę nie tylko do efektu końcowego, jakim jest znalezienie przez klienta pracy, ale i do rezultatów poszczególnych etapów działania, np.: do przeprowadzenia dokładnej analizy umiejętności klienta.

Pełny opis:

Przedmiot składa się z 15 zajęć, w trakcie których zostaną przedstawione tematy ogólne, tj.:

Doradztwo zawodowe w przepisach prawnych w Polsce, instytucje oraz zawód doradcy zawodowego.

Rynek pracy - PUP, WUP- Centra informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Agencje Zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy.

Edukacja - szkoły (szkolni doradcy zawodowi), poradnie pedagogiczne, uczelnie wyższe - Akademickie Biura Karier.

Pomoc społeczna – OPS.

Porada indywidualna, porada grupowa, informacja zawodowa.

Warsztat doradcy zawodowego - metody i narzędzia.

Testy (np. KZZ- Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych oraz NBK- Narzędzie do Ba-dania Kompetencji - SDZ- System Doradcy Zawodowego, testy psychologiczne).

Metody (np. Kurs Inspiracji, Metoda Edukacyjna, Metoda Hiszpańska, Gotowość do zmian, coaching).

Porada indywidualna, porada grupowa, informacja zawodowa.

Indywidualny Plan Działania – tworzenie i realizacja - warsztaty.

Case study - zajęcia warsztatowe. Określanie problemu zawodowego oraz przedstawianie propozycji rozwiązania lub/i przygotowanie Indywidualnego Planu Działania.

Instrumenty rynku pracy. Zastosowanie instrumentów w zależności od profilu bezrobotnego.

Bariery na drodze do zatrudnienia. Zachowania asertywne w poszukiwaniu pracy.

Tworzenie dokumentów aplikacyjnych (rodzaje CV, przygotowywanie listu motywacyjnego), przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna.

Druga część zajęć zostanie poświęcona pracy na konkretnych przykładach i warsztatowym omawianiu przypadków.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.), w której zapisy dotyczące poradnictwa zawodowego zawarte są w: Rozdziale 4 – Publiczne służby zatrudnienia (art. 8. ust. 1 pkt 11, ust. 8 i art. 9. ust.1); Rozdziale 5 – Ochotnicze Hufce Pracy (art. 12 ust. 5 pkt 2); Rozdziale 6 – Agencje zatrudnienia (art. 18, ust. 1, pkt 3 i art. 18e, ust. 2 pkt 1); Rozdziale 10 – Usługi rynku pracy (art. 35 ust. 1 pkt 3 i art. 38, art. 39a, 39b, art. 40 ust. 2h); Rozdziale 11 – Instrumenty rynku pracy (art. 44 pkt 1 i art. 45 ust. 1 pkt 1); Rozdziale 17 – Pracownicy publicznych służb zatrudnienia (art. 91 ust. 1, pkt 2, art. 100) oraz Rozdziale 18 – Fundusz Pracy (art. 108 ust. 1 pkt 30, 31, 37).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667), w którym zapisy dotyczące poradnictwa zawodowego zawarte są w: Rozdziale 1- Przepisy ogólne (§ 1, pkt 1, lit b), § 2-§ 4); Rozdziale 3-Poradnictwo zawodowe (§ 46-65), Rozdziale 5 – Pracownicy realizujący usługi rynku pracy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)