Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo do informacji i jego ograniczenia w demokratycznym państwie prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-M-Z1PIDP-OG-Z
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo do informacji i jego ograniczenia w demokratycznym państwie prawa
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne -ZAOCZNE II STOPNIA - 1 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie problematyki dostępu obywateli do informacji publicznej w Polsce na tle europejskim. Obejmuje on zagadnienia z zakresu prawa do informacji i jawności życia publicznego oraz ukazuje ich rolę we współczesnym państwie, a także wskazuje i uzasadnia istniejące ograniczenia w przedmiotowym zakresie

Pełny opis:

Założeniem przedmiotu jest ukazanie roli i znaczenia instytucji prawa do informacji dla funkcjonowania demokratycznego państwa. Zajęcia mają na celu umożliwienia opanowania podstawowych pojęć i przyjętych rozwiązań z zakresu informacji publicznej, jak również wskazanie i uzasadnienie ograniczeń w tym zakresie. Ich celem jest także przygotowanie studentów do praktycznego stosowania ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz zaznajomienie studentów z przesłankami ograniczającymi jawność.

Zakres tematyczny konwersatorium jest następujący:

1. Rola i znaczenie informacji we współczesnym świecie

2. Obywatelski wymiar prawa do informacji

3. Geneza i rozwój prawa do informacji

4. Prawo do informacji w Konstytucji RP

5. Zakres stosowania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej

6. Formy udostępniania informacji publicznej

7. Obowiązki informacyjne administracji publicznej

8. Public Relations w administracji publicznej

9, Polityka informacyjna instytucji publicznych - wybrane przykłady

10. Współpraca z mediami w procesie informowania obywateli o sprawach publicznych

11. Bezpieczeństwo informacji

12. Ochrona informacji niejawnych

13. Tajemnice prawnie chronione

14. Prawo do prywatności

15. Ochrona danych osobowych

Literatura do dyskusji będzie podawana sukcesywnie podczas zajęć.

Literatura:

Adamus-Matuszyńska A., Austen A. (red.), Public relations w jednostce samorządu terytorialnego, Warszawa 2011.

Aichholzer G., Burkert H. (ed.), Public sector information in the Digital Age, Cheltenham 2004

Aleksandrowicz T., Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Warszawa 2008

Banaszak B., Bernaczyk M., Konsultacje społeczne i prawo do informacji o procesie prawotwórczym na tle Konstytucji RP oraz postulatu ,,otwartego rządu", ,, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”, nr 4, 2012.

Barański M., Informacja w ujęciu prawnym przez pryzmat zagadnień terminologicznych, Katowice 2017

Bernaczyk M., Prawo do informacji publicznej w Polsce i na świecie, Warszawa 2014

Bidziński M., Chmaj M., Szustakiewicz P., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2018

Bogdanov, D. Zarządzanie informacją publiczną w jednostkach samorządu terytorialnego, Opole 2016

Borówka O., Ograniczenia wolności słowa w Internecie – stadium przypadku WikiLeaks, [w:] Mider D., Maksimowicz A. (red.), Cyberpolitologia. Badanie polityki w Internecie, Warszawa 2013.

Czarny P., Prawo do informacji i wolność informowania, [w:] P. Sarnecki (red.), Prawo Konstytucyjne RP, Warszawa 2014.

Czy w Polsce jest potrzebna instytucjonalizacja prawa do informacji?, VII Konferencja Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Warszawa 15 marca 2001 r.

Dolnicki B., Ograniczenia dostępu do informacji publicznej – zagadnienia wybrane, [w:] J. Korczak (red.), Cywilizacja administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin prof. nadzw. UWr dra hab. Jana Jeżewskiego, Wrocław 2018

G. Czubek i inni, Czekając na otwarte rządy. Raport otwarcia Koalicji na rzecz Otwartego Rządu, Warszawa 2013

Gardocka T. (red.), Obywatelskie prawo do informacji, Warszawa 2008

Giedrojć K., Public relations w administracji, Ostrołęka 2004

Góralczyk J. (red.), Prawo informacji. Prawo do informacji, Warszawa 2006.

Górzyńska T., Prawo do informacji i zasada jawności administracyjnej, Zakamycze, 1999

Górzyńska T., Zasada jawności administracyjnej, ,,Państwo i Prawo”, nr 6, 1988.

Gryszczyńska A., Szpor G., Leksykon tajemnic, Warszawa 2017

Itrich Drabarek J. (red.), Encyklopedia administracji publicznej, Warszawa 2018 (wybrane hasła)

Itrich-Darabarek J., Jakość i przejrzystość administracji publicznej a prawo dostępu obywateli do informacji, ,,Prace i materiały ISM ”, nr 34.

Itrich-Drabarek J., Polityka dostępu do dokumentów w Unii Europejskiej, [w:] M. Witkowska (red.), Społeczeństwo obywatelskie w procesie integracji europejskiej, Warszawa 2009

Izdebski H. (red.), Dostęp do informacji publicznej. Wdrażanie ustawy. Warszawa 2001

Jabłoński M., Wygoda K., Dostęp do informacji i jego granice, Wrocław 2002

Jas-Koziarkiewicz M., Prawne i instytucjonalne podstawy polityki informacyjnej Unii Europejskiej, ,,Przegląd Europejski", nr 2 (36), 2015.

Jaśkowska M., Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002

Jaśkowska M., Pojęcie informacji publicznej i jej rodzaje, ,,Kwartalnik Prawa Publicznego” nr 3 (12), 2012

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Lignar P., Czym jest, a czym nie jest public relations, ,,Marketing i Rynek”, nr 8-9, 1996

Lusińska A., Kalinowska-Żeleźnik A. (red.), Dostęp do informacji publicznej. Wybrane aspekty teorii i praktyki, Gdańsk 2014

Maciejewski M. (red.), Prawo do informacji publicznej. Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju, Warszawa 2014.

Mucha M., Obowiązki administracji publicznej w sferze dostępu do informacji publicznej, Wrocław 2002

Ossowski Sz., ,,Nadużywanie” prawa do informacji. Analiza krytyczna, Warszawa 2016

Pawlik K., Odmowa dostępu do informacji publicznej, Warszawa 2021,

Pawłowski Ł., Demokracja deliberatywna i jej słabości, ,,Studia Socjologiczno-polityczne” nr 2, 2014.

Pietrzak B., Odpowiedzialność karna za nieudostępnienie informacji publicznej, ,,Informacja w administracji publicznej”, nr 4, 2015.

Piskorz-Ryń A., Dostęp do informacji publicznej: zasady konstrukcyjne ustawy, ,,Kwartalnik Prawa Publicznego” tom 2 nr 4, 2002

Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Rydlewski G., Szustakiewicz P., Golat K., Udzielanie informacji przez administrację publiczną. Teoria i praktyka, Warszawa 2012

Sibiga G. (red.), Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa i standardów międzynarodowych, europejskich i wybranych państw Unii Europejskiej, Warszawa 2013

Sitniewski P., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Wrocław 2011.

Taczkowska-Olszewska J., Dostęp do informacji publicznej w polskim systemie prawnym, Warszawa 2014

Tarnacka K., Prawo do informacji w polskim prawie konstytucyjnym

Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z dnia 11 sierpnia 2021 r.

Ustawa z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Zacher L. W., Transformacje społeczeństw. Od informacji do wiedzy, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W02 - Student zna i rozumie rolę informacji w życiu społecznym

K_W04 – Student ma wiedzę na temat historycznych i prawnych uwarunkowań jawności życia publicznego.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U04 – Student umie posługiwać się regułami i normami z zakresu prawa do informacji oraz wskazać ich przydatność w typowych i nietypowych sytuacjach profesjonalnych.

K_U05 – Student potrafi samodzielnie zdobywać i uzupełniać posiadaną wiedzę korzystając z instytucji prawa do informacji.

KOMPETENCJE

K_K05 – Student jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z jawnością życia publicznego.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę wpływają aktywny udział w zajęciach, przygotowanie prezentacji zaliczeniowej oraz wniosku o udostępnienie informacji publicznej, a także wynik uzyskany z kolokwium.

W trakcie zajęć ocenia podlega:

1) sposób argumentacji do postawionej tezy,

2) odwołania do literatury,

3) zrozumienie zagadnienia w odniesieniu do tematu przewodniego kursu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szczegielniak
Prowadzący grup: Michał Szczegielniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)