Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka i polityka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-M-D4GOPO-ADP
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gospodarka i polityka
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - DZIENNE II STOPNIA - 2 semestr 2 rok -przedmioty specjalizacyjne - obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Ekonomiczne uwarunkowania życia politycznego i polityczne uwarunkowania życia gospodarczego.

Powiązania struktur władzy politycznej z biznesem oraz ich zmiany.

Interpretacja współzależności między zjawiskami politycznymi i gospodarczo-ekonomicznymi.

Pełny opis:

Problematyka przedmiotu mieści się w obszarze badawczym związanym z analizą relacji życia gospodarczego i polityki, w ujęciu historycznym i we współczesnej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem okresu po 1989 roku.

Słuchacze poznają różne formy organizacyjno-prawne kół gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem roli i znaczenia samorządu gospodarczego w relacjach gospodarki i polityki.

Celem kursu jest przekazanie studentom - na bazie odpowiednio dobranej literatury - wiedzy umożliwiającej orientację poznawczą w najważniejszych obszarach relacji życia gospodarczego i polityki. Obszar badawczy stanowi tło historyczne z najobszerniejszym uwzględnieniem okresu dwudziestolecia międzywojennego, a także badania dotyczące relacji współczesnego życia gospodarczego i polityki, ze szczególnym uwzględnieniem zmian jakie nastąpiły w Polsce po 1989 roku. Przedmiot wprowadza Słuchaczy w tematykę

organizacji kół gospodarczych oraz ich rolę i znaczenie dla w kształtowaniu stosunków pomiędzy gospodarką i polityką.

Student po zakończeniu kursu powinien rozumieć uwarunkowania obiektywne i procesy zachodzące pomiędzy gospodarką i polityką.

Literatura:

Literatura:

 Biały F., Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych 1854-1914, Katowice 1963.

 Bigo T., Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 1928.

 Borkowska K., Treść prawna pojęcia samorząd rolniczy. (Na przykładzie kółek rolniczych), [w:] „Państwo i Prawo” 1985, nr 1.

 Brzeski T., Samorząd gospodarczy a ustrój państwowy, [w:] „ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1939, nr 3.

 Cyganek S., Izby przemysłowo-handlowe w Polsce i w Niemczech, [w:] Poznań2024.

 Drozdowski M.M., Eugeniusz Kwiatkowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 2001.

 Encyklopedia administracji publicznej, pod red. J. Itrich-Drabarek, dostępna w Internecie.

 Hajn Z., Status prawny organizacji pracodawców, Warszawa 1999.

 Kargol T., Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie w latach 1850-1939. Dzieje – Ludzie – polityka gospodarcza, Kraków 2003.

 Kofman J., Lewiatan a podstawowe zagadnienia ekonomiczno-społeczne Drugiej Rzeczypospolitej, warszawa 1986.

 Kmieciak R., Wielkopolska Izba Rolnicza jako forma samorządu zawodowego i gospodarczego, Poznań 1995.

 Radomski G, Idea izby samorządowej jako istotnego elementu struktury organizacyjnej państwa w polskiej myśli politycznej po 1989 roku, [w:] „e-Politikon” 2018, nr 26, s. 8-32, (czasopismo dostępne w Internecie).

 Skrzypiński D., Organizacje pracodawców i przedsiębiorców w procesie kształtowania się stosunków przemysłowych w Polsce po 1989 roku, Toruń 2001.

 Szustek A., Koncepcja ogólnopolskiej izby samorządowej w polskiej myśli politycznej międzywojnia i ich współczesne aspekty, [w:] Samorząd terytorialny w Polsce – reforma czy kontynuacja?, pod red. J. Itrich-Drabarek, E. Borowskiej, A. Morawskiego, D. Przastka, Warszawa 2015, s. 17-28. – (załączam tekst w pliku wordowskim pod nieco innym tytułem)

 Szustek A., Naczelna Izba Gospodarcza, Warszawa 2015, 2017.

 Szustek A., Polski sektor społeczny, Warszawa 2008, 2009.

 Szustek A., Samorząd – samorząd gospodarczy – inne rodzaje samorządu. Siatka pojęciowa, ujęcie teoretyczne i zagadnienia metodologiczne, Warszawa 2014. 2017.

 Szustek A., Spór o model izb rolniczych w II Rzeczypospolitej, [w:]

Myśl Ludowa” 2018, nr 10, s. 39-51.

 - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach, Dz.U. poz. 2018, poz. 1491.

 - Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach , Dz.U. 2019, nr 713.

 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych, Tekst jedno.: Dz.U. 2019, poz. 210.

 - Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, Dz.U. Nr 17, poz. 92.

 - Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych, Dz.U. Nr 35, poz. 195.

 - Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców, Dz.U. 2019, poz. 1809.

 - Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. izbach rolniczych, Tekst jedno.: Dz.U. 2018, poz. 1027.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Rozumie ekonomiczne uwarunkowania życia politycznego (K_W04).

Zna struktury ekonomiczne kluczowe dla życia społecznego oraz zachodzące w nich zmiany.(K_W05).

UMIEJĘTNNOŚCI

Potrafi analizować na poziomie pogłębionym relacje między polityką a zjawiskami ekonomicznymi (K_U03).

Dostrzega i analizuje dylematy etyczne na styku polityki i gospodarki (K_U04).

Potrafi samodzielnie i krytycznie zdobywać i uzupełniać wiedzę na temat gospodarki, korzystając z różnych źródeł wiedzy i nowoczesnych technologii (K_U05).

Potrafi prezentować własne wyjaśnienia zjawisk z zakresu życia gospodarczego w Polsce, uzasadniać je oraz konfrontować z poglądami innych studentów i różnych autorów, z uwzględnieniem głównych nurtów teoretycznych.

(K_U06)

KOMPETNECJE

Jest gotowy do wyznaczania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie i innych zadania odnoszącego się do celów polityki gospodarczej (K_K02).

EFEKTY SPECJALIZACYJNE

Rozumie ekonomiczne uwarunkowania życia politycznego, ze szczególnym uwzględnieniem problemów doradztwa strategicznego w polityce (S3_W03).

Rozumie struktury życia gospodarczego i oraz ich zmiany w odniesieniu do analizy i doradztwa politycznego (S3_W04).

Potrafi w sposób pogłębiony i poszerzony wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o polityce oraz powiązanych z nim dyscyplin w celu analizowania i interpretowania zjawisk i procesów zachodzących w obszarze polityki gospodarczej oraz formułowania kompetentnych opracowań o charakterze analityczno-doradczym (S3_U03).

Potrafi identyfikować dylematy związane z rolą strategii politycznych w sferze życia gospodarczego (S3_U04).

Jest gotów do kompleksowego, efektywnego, kreatywnego i rzetelnego realizowania zadań w obszarze analizy i doradztwa politycznego, także z wykorzystaniem wiedzy o gospodarce. (S3_K01).

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja efektów kształcenia jest w formie projektu realizowanego pod kierunkiem prowadzącej zajęcia.

Realizowane przez studentów cząstkowe projekty najczęściej mają formę prac prezentowanych w czasie zajęć. Ocena końcowa z przedmiotu jest wypadkową ocen z tych prac w czasie semestru. Ponadto ocenie podlega intensywność, a także jakość aktywności studenta podczas zajęć oraz jego obecność na zajęciach.

Metody oceny pracy studenta - Liczba punktów/udział w ocenie końcowej

1/ ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność): 40%

2/ projekty: 60%

Ocena - Algorytm oceny końcowej

2 - poniżej 50%

3*** - powyżej 50%, ale nie więcej niż 60%

3,5 - powyżej 60% ale nie więcej niż 70%

4 - powyżej 70% ale nie więcej niż 80%

4,5 - powyżej 80% ale nie więcej niż 90%

5 - powyżej 90%

*** Student opanował wszystkie efekty kształcenia ujęte w sylabusie.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szustek
Prowadzący grup: Anna Szustek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Ekonomiczne uwarunkowania życia politycznego i polityczne uwarunkowania życia gospodarczego.

Powiązania struktur władzy politycznej z biznesem oraz ich zmiany.

Interpretacja współzależności między zjawiskami politycznymi i gospodarczo-ekonomicznymi.

Pełny opis:

Problematyka przedmiotu mieści się w obszarze badawczym związanym z analizą relacji życia gospodarczego i polityki, w ujęciu historycznym i we współczesnej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem okresu po 1989 roku.

Słuchacze poznają różne formy organizacyjno-prawne kół gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem roli i znaczenia samorządu gospodarczego w relacjach gospodarki i polityki.

Celem kursu jest przekazanie studentom - na bazie odpowiednio dobranej literatury - wiedzy umożliwiającej orientację poznawczą w najważniejszych obszarach relacji życia gospodarczego i polityki. Obszar badawczy stanowi tło historyczne z najobszerniejszym uwzględnieniem okresu dwudziestolecia międzywojennego, a także badania dotyczące relacji współczesnego życia gospodarczego i polityki, ze szczególnym uwzględnieniem zmian jakie nastąpiły w Polsce po 1989 roku. Przedmiot wprowadza Słuchaczy w tematykę

organizacji kół gospodarczych oraz ich rolę i znaczenie dla w kształtowaniu stosunków pomiędzy gospodarką i polityką.

Student po zakończeniu kursu powinien rozumieć uwarunkowania obiektywne i procesy zachodzące pomiędzy gospodarką i polityką.

Literatura:

Literatura:

 Biały F., Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych 1854-1914, Katowice 1963.

 Bigo T., Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 1928.

 Borkowska K., Treść prawna pojęcia samorząd rolniczy. (Na przykładzie kółek rolniczych), [w:] „Państwo i Prawo” 1985, nr 1.

 Brzeski T., Samorząd gospodarczy a ustrój państwowy, [w:] „ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1939, nr 3.

 Cyganek S., Izby przemysłowo-handlowe w Polsce i w Niemczech, [w:] Poznań2024.

 Drozdowski M.M., Eugeniusz Kwiatkowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 2001.

 Encyklopedia administracji publicznej, pod red. J. Itrich-Drabarek, dostępna w Internecie.

 Hajn Z., Status prawny organizacji pracodawców, Warszawa 1999.

 Kargol T., Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie w latach 1850-1939. Dzieje – Ludzie – polityka gospodarcza, Kraków 2003.

 Kofman J., Lewiatan a podstawowe zagadnienia ekonomiczno-społeczne Drugiej Rzeczypospolitej, warszawa 1986.

 Kmieciak R., Wielkopolska Izba Rolnicza jako forma samorządu zawodowego i gospodarczego, Poznań 1995.

 Radomski G, Idea izby samorządowej jako istotnego elementu struktury organizacyjnej państwa w polskiej myśli politycznej po 1989 roku, [w:] „e-Politikon” 2018, nr 26, s. 8-32, (czasopismo dostępne w Internecie).

 Skrzypiński D., Organizacje pracodawców i przedsiębiorców w procesie kształtowania się stosunków przemysłowych w Polsce po 1989 roku, Toruń 2001.

 Szustek A., Koncepcja ogólnopolskiej izby samorządowej w polskiej myśli politycznej międzywojnia i ich współczesne aspekty, [w:] Samorząd terytorialny w Polsce – reforma czy kontynuacja?, pod red. J. Itrich-Drabarek, E. Borowskiej, A. Morawskiego, D. Przastka, Warszawa 2015, s. 17-28. – (załączam tekst w pliku wordowskim pod nieco innym tytułem)

 Szustek A., Naczelna Izba Gospodarcza, Warszawa 2015, 2017.

 Szustek A., Polski sektor społeczny, Warszawa 2008, 2009.

 Szustek A., Samorząd – samorząd gospodarczy – inne rodzaje samorządu. Siatka pojęciowa, ujęcie teoretyczne i zagadnienia metodologiczne, Warszawa 2014. 2017.

 Szustek A., Spór o model izb rolniczych w II Rzeczypospolitej, [w:]

Myśl Ludowa” 2018, nr 10, s. 39-51.

 - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach, Dz.U. poz. 2018, poz. 1491.

 - Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach , Dz.U. 2019, nr 713.

 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych, Tekst jedno.: Dz.U. 2019, poz. 210.

 - Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, Dz.U. Nr 17, poz. 92.

 - Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych, Dz.U. Nr 35, poz. 195.

 - Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców, Dz.U. 2019, poz. 1809.

 - Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. izbach rolniczych, Tekst jedno.: Dz.U. 2018, poz. 1027.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)