Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-Z6-SEML
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - ZAOCZNE I STOPNIA 6 semestr 3 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wymogi stawiane pracy licencjackiej i zasady jej pisania.

Metody i techniki badań politologicznych.

Technika pisania pracy licencjackiej i zagadnienia formalne.

Wybór problematyki pracy licencjackiej.

Konspekt i plan pracy licencjackiej.

Tworzenia i udoskonalanie pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje przegląd koncepcji, sposobów oraz charakteru pisania prac licencjackich, w zakresie tematyki partii politycznych i różnorodnych systemów partyjnych. Podstawowym elementem zajęć będzie przekazanie wiedzy, kompetencji i umiejętności w zakresie techniki pisania pracy oraz wskazanie kierunku tematycznego badań konkretnych studentów.

Literatura:

1. Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 1995.

2. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.

3. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca - dotycząca problematyki powstającej pracy dyplomowej.

Efekty uczenia się:

Student po zakończonych zajęciach:

K_W02 - zna i rozumie rolę człowieka w życiu społecznym w perspektywie historycznej i współczesnej oraz w wymiarze politycznym, ekonomicznym (w tym również w odniesieniu do działalności zawodowej i przedsiębiorczości) i kulturowym, a także jego interakcje z najbliższym otoczeniem oraz struktury, w ramach których odbywają się te interakcje, wraz z ich zmianami.

K_U01 - potrafi obserwować i interpretować zjawiska społeczne i polityczne na potrzeby tworzonej pracy oraz dostrzegać ich wzajemne relacje i zależności.

K_U10 - potrafi gromadzić, hierarchizować i przetwarzać informacje oraz tworzyć indywidualnie prace pisemne dotyczące zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnorodnych źródeł

K_U11 - potrafi przygotować wystąpienia ustne dotyczące zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnorodnych źródeł.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena i zaliczenie - na podstawie skończonej, przedstawionej i zaakceptowanej pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Tobiasz
Prowadzący grup: Maciej Kassner, Ewa Marciniak, Łukasz Młyńczyk, Leszek Nowak, Jacek Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)